A A A A A
×

2005 کتاب مقدس فارسی

ايوب ۱۸

۱
آنگاه بلدد شوحی پاسخ داد:
۲
تا كی می‌خواهی به اين حرفها ادامه دهی؟ اگر می‌خواهی ما هم سخن بگوييم قدری عاقلانه‌تر صحبت كن.
۳
آيا تو فكر می‌كنی ما مثل حيوان بی‌شعور هستيم؟
۴
چرا بی‌جهت عصبانی می‌شوی و به خود صدمه می‌زنی؟ آيا انتظار داری بخاطر تو زمين بلرزد و صخره‌ها واژگون شوند.
۵
چراغ مرد بدكار خاموش خواهد شد و شعله‌اش نوری نخواهد داد.
۶
در هر خانه‌ای كه شرارت وجود داشته باشد، تاريكی حكمفرما خواهد بود.
۷
قدمهای شرور سست می‌شوند و او قربانی نقشه‌های خود می‌گردد.
۸
او با پای خود به دام می‌افتد و تله پاشنۀ پای او را می‌گيرد و او را رها نمی‌كند.
۹
***
۱۰
سر راه او تله‌ها پنهان شده است.
۱۱
ترسها از هر طرف به او هجوم می‌آورند و او را قدم به قدم تعقيب می‌كنند.
۱۲
مصيبت دهان خود را برای او باز كرده و فلاكت آماده است تا او را به كام خود فرو برد.
۱۳
مرض مهلک به جان او می‌افتد و او را به كام مرگ می‌كشاند.
۱۴
از خانۀ امن خود جدا شده، نزد پادشاه مرگ برده می‌شود.
۱۵
خانه‌اش در زير آتش گوگرد نابود می‌گردد.
۱۶
ريشه و شاخه‌هايش می‌خشكند و از بين می‌روند.
۱۷
خاطرۀ وجود او تمام از روی زمين محو می‌گردد و هيچكس او را به ياد نمی‌آورد.
۱۸
از دنيای زندگان بيرون انداخته شده، از نور به تاريكی رانده می‌شود.
۱۹
در ميان قومش نسلی از او باقی نمی‌ماند.
۲۰
پير و جوان از سرنوشت او هراسان می‌شوند.
۲۱
آری، اين بلايی است كه بر سر گناهكاران می‌آيد، بر سر آنانی كه خدا را نمی‌شناسند.
ايوب ۱۸:1
ايوب ۱۸:2
ايوب ۱۸:3
ايوب ۱۸:4
ايوب ۱۸:5
ايوب ۱۸:6
ايوب ۱۸:7
ايوب ۱۸:8
ايوب ۱۸:9
ايوب ۱۸:10
ايوب ۱۸:11
ايوب ۱۸:12
ايوب ۱۸:13
ايوب ۱۸:14
ايوب ۱۸:15
ايوب ۱۸:16
ايوب ۱۸:17
ايوب ۱۸:18
ايوب ۱۸:19
ايوب ۱۸:20
ايوب ۱۸:21
ايوب 1 / ايوب 1
ايوب 2 / ايوب 2
ايوب 3 / ايوب 3
ايوب 4 / ايوب 4
ايوب 5 / ايوب 5
ايوب 6 / ايوب 6
ايوب 7 / ايوب 7
ايوب 8 / ايوب 8
ايوب 9 / ايوب 9
ايوب 10 / ايوب 10
ايوب 11 / ايوب 11
ايوب 12 / ايوب 12
ايوب 13 / ايوب 13
ايوب 14 / ايوب 14
ايوب 15 / ايوب 15
ايوب 16 / ايوب 16
ايوب 17 / ايوب 17
ايوب 18 / ايوب 18
ايوب 19 / ايوب 19
ايوب 20 / ايوب 20
ايوب 21 / ايوب 21
ايوب 22 / ايوب 22
ايوب 23 / ايوب 23
ايوب 24 / ايوب 24
ايوب 25 / ايوب 25
ايوب 26 / ايوب 26
ايوب 27 / ايوب 27
ايوب 28 / ايوب 28
ايوب 29 / ايوب 29
ايوب 30 / ايوب 30
ايوب 31 / ايوب 31
ايوب 32 / ايوب 32
ايوب 33 / ايوب 33
ايوب 34 / ايوب 34
ايوب 35 / ايوب 35
ايوب 36 / ايوب 36
ايوب 37 / ايوب 37
ايوب 38 / ايوب 38
ايوب 39 / ايوب 39
ايوب 40 / ايوب 40
ايوب 41 / ايوب 41
ايوب 42 / ايوب 42