A A A A A
×

2005 کتاب مقدس فارسی

ايوب ۱۷

۱
پايان زندگی من فرا رسيده و پايم لب گور است. قبر آماده است تا مرا در خود جای دهد.
۲
مسخره كنندگان دور مرا گرفته‌اند. آنها را در همه جا می‌بينم.
۳
هيچكس بر بی‌گناهی من گواهی نمی‌دهد زيرا تو ای خدا، به ايشان حكمت نداده‌ای تا بتوانند مرا ياری دهند. ای خدا، نگذار آنها پيروز شوند.
۴
***
۵
كسی كه برای منفعت خويش بضد دوستانش سخن گويد، فرزندانش كور خواهند شد.
۶
خدا مرا مايۀ تمسخر مردم گردانيده است و آنها به صورتم تف می‌اندازند.
۷
چشمانم از گريه تار شده و از من سايه‌ای بيش باقی نمانده است.
۸
مردان درستكار وقتی مرا می‌بينند دچار حيرت می‌شوند. ولی سرانجام آدمهای بی‌گناه بر اشخاص نابكار پيروز خواهند شد،
۹
و پاكان و درستكاران پيش خواهند رفت و قويتر و قويتر خواهند شد.
۱۰
در بين شما كه مقابل من ايستاده‌ايد آدم فهميده‌ای نمی‌بينم.
۱۱
روزهای من سپری شده، اميدهايم به باد فنا رفته و آرزوهای دلم برآورده نشده است.
۱۲
دوستانم شب را روز و روز را شب می‌گويند! چگونه حقيقت را وارونه جلوه می‌دهند!
۱۳
اگر بميرم، در تاريكی فرو رفته و قبر را پدر و كرم را مادر و خواهر خود خواهم خواند.
۱۴
***
۱۵
پس اميد من كجاست؟ آيا كسی می‌تواند آن را پيدا كند؟
۱۶
نه، اميدم با من به گور می‌رود و با هم در دل خاک خواهيم خوابيد!
ايوب ۱۷:1
ايوب ۱۷:2
ايوب ۱۷:3
ايوب ۱۷:4
ايوب ۱۷:5
ايوب ۱۷:6
ايوب ۱۷:7
ايوب ۱۷:8
ايوب ۱۷:9
ايوب ۱۷:10
ايوب ۱۷:11
ايوب ۱۷:12
ايوب ۱۷:13
ايوب ۱۷:14
ايوب ۱۷:15
ايوب ۱۷:16
ايوب 1 / ايوب 1
ايوب 2 / ايوب 2
ايوب 3 / ايوب 3
ايوب 4 / ايوب 4
ايوب 5 / ايوب 5
ايوب 6 / ايوب 6
ايوب 7 / ايوب 7
ايوب 8 / ايوب 8
ايوب 9 / ايوب 9
ايوب 10 / ايوب 10
ايوب 11 / ايوب 11
ايوب 12 / ايوب 12
ايوب 13 / ايوب 13
ايوب 14 / ايوب 14
ايوب 15 / ايوب 15
ايوب 16 / ايوب 16
ايوب 17 / ايوب 17
ايوب 18 / ايوب 18
ايوب 19 / ايوب 19
ايوب 20 / ايوب 20
ايوب 21 / ايوب 21
ايوب 22 / ايوب 22
ايوب 23 / ايوب 23
ايوب 24 / ايوب 24
ايوب 25 / ايوب 25
ايوب 26 / ايوب 26
ايوب 27 / ايوب 27
ايوب 28 / ايوب 28
ايوب 29 / ايوب 29
ايوب 30 / ايوب 30
ايوب 31 / ايوب 31
ايوب 32 / ايوب 32
ايوب 33 / ايوب 33
ايوب 34 / ايوب 34
ايوب 35 / ايوب 35
ايوب 36 / ايوب 36
ايوب 37 / ايوب 37
ايوب 38 / ايوب 38
ايوب 39 / ايوب 39
ايوب 40 / ايوب 40
ايوب 41 / ايوب 41
ايوب 42 / ايوب 42