A A A A A
×

2005 کتاب مقدس فارسی

ايوب ۱۴

۱
انسان چقدرناتوان است. عمرش كوتاه و پر از زحمت است.
۲
مثل گل، لحظه‌ای می‌شكفد و زود پژمرده می‌شود و همچون سايۀ ابری كه در حركت است بسرعت ناپديد می‌گردد.
۳
ای خدا، آيا با انسانهای ضعيف بايستی اينچنين سختگيری كنی و از آنها بخواهی تا حساب پس دهند؟
۴
چطور انتظار داری از يک چيز كثيف چيز پاكی بيرون آيد؟
۵
روزهای عمر او را از پيش تعيين كرده‌ای و او قادر نيست آن را تغيير دهد.
۶
پس نگاه غضب‌آلود خود را از وی برگردان و او را بحال خود بگذار تا پيش از آنكه بميرد چند صباحی در آرامش زندگی كند.
۷
برای درخت اميدی هست، چون اگر بريده شود باز سبز می‌شود و شاخه‌های تروتازه می‌روياند.
۸
اگر ريشه‌هايش در زمين فرسوده شود و كنده‌اش بپوسد، باز مانند نهال تازه نشانده‌ای بمجرد رسيدن آب از نو جوانه زده، شكوفه می‌آورد.
۹
***
۱۰
ولی هنگاميكه انسان می‌ميرد، فاسد می‌شود و اثری از او باقی نمی‌ماند.
۱۱
همانطور كه آب درياچه بخار می‌گردد و آب رودخانه در خشكسالی ناپديد می‌شود، همچنان انسان برای هميشه بخواب می‌رود و تا نيست شدن آسمانها ديگر برنمی‌خيزد و كسی او را بيدار نمی‌كند.
۱۲
***
۱۳
ای كاش مرا تا زمانی كه خشمگين هستی در كنار مردگان پنهان می‌كردی و پس از آن دوباره به ياد می‌آوردی.
۱۴
وقتی انسان بميرد، آيا دوباره زنده می‌شود؟ من در تمام روزهای سخت زندگی در انتظار مرگ و خلاصی خود خواهم بود.
۱۵
آنگاه تو مرا صدا خواهی كرد و من جواب خواهم داد؛ و تو مشتاق اين مخلوق خود خواهی شد.
۱۶
مواظب قدمهايم خواهی بود و گناهانم را از نظر دور خواهی داشت.
۱۷
تو خطاهای مرا خواهی پوشاند و گناهانم را پاک خواهی نمود.
۱۸
كوهها فرسوده و ناپديد می‌شوند. آب، سنگها را خرد می‌كند و بصورت شن در می‌آورد. سيلابها خاک زمين را می‌شويد و با خود می‌برد. اميد انسان را باطل می‌سازی.
۱۹
***
۲۰
او را از توان می‌اندازی و پير و فرتوت به كام مرگ می‌فرستی.
۲۱
اگر پسرانش به عزت و افتخار برسند او از آنها اطلاع نخواهد داشت و اگر به ذلت و خواری بيفتند از آن نيز بی‌خبر خواهد بود.
۲۲
نصيب انسان فقط اندوه و درد است.
ايوب ۱۴:1
ايوب ۱۴:2
ايوب ۱۴:3
ايوب ۱۴:4
ايوب ۱۴:5
ايوب ۱۴:6
ايوب ۱۴:7
ايوب ۱۴:8
ايوب ۱۴:9
ايوب ۱۴:10
ايوب ۱۴:11
ايوب ۱۴:12
ايوب ۱۴:13
ايوب ۱۴:14
ايوب ۱۴:15
ايوب ۱۴:16
ايوب ۱۴:17
ايوب ۱۴:18
ايوب ۱۴:19
ايوب ۱۴:20
ايوب ۱۴:21
ايوب ۱۴:22
ايوب 1 / ايوب 1
ايوب 2 / ايوب 2
ايوب 3 / ايوب 3
ايوب 4 / ايوب 4
ايوب 5 / ايوب 5
ايوب 6 / ايوب 6
ايوب 7 / ايوب 7
ايوب 8 / ايوب 8
ايوب 9 / ايوب 9
ايوب 10 / ايوب 10
ايوب 11 / ايوب 11
ايوب 12 / ايوب 12
ايوب 13 / ايوب 13
ايوب 14 / ايوب 14
ايوب 15 / ايوب 15
ايوب 16 / ايوب 16
ايوب 17 / ايوب 17
ايوب 18 / ايوب 18
ايوب 19 / ايوب 19
ايوب 20 / ايوب 20
ايوب 21 / ايوب 21
ايوب 22 / ايوب 22
ايوب 23 / ايوب 23
ايوب 24 / ايوب 24
ايوب 25 / ايوب 25
ايوب 26 / ايوب 26
ايوب 27 / ايوب 27
ايوب 28 / ايوب 28
ايوب 29 / ايوب 29
ايوب 30 / ايوب 30
ايوب 31 / ايوب 31
ايوب 32 / ايوب 32
ايوب 33 / ايوب 33
ايوب 34 / ايوب 34
ايوب 35 / ايوب 35
ايوب 36 / ايوب 36
ايوب 37 / ايوب 37
ايوب 38 / ايوب 38
ايوب 39 / ايوب 39
ايوب 40 / ايوب 40
ايوب 41 / ايوب 41
ايوب 42 / ايوب 42