A A A A A
×

2005 کتاب مقدس فارسی

ايوب ۱۲

۱
آنگاه ايوب پاسخ داد:
۲
آيا فكر می‌كنيد عقل كل هستيد؟ و اگر بميريد حكمت هم با شما خواهد مرد؟
۳
من هم مثل شما فهم دارم و از شما كمتر نيستم. كيست كه اين چيزهايی راكه شما گفته‌ايد نداند؟
۴
من كه روزگاری دعا می‌كردم و خدا دعايم را اجابت می‌كرد، اكنون مايۀ خندۀ دوستان خود شده‌ام. آری، مرد درستكار و بی‌عيب مورد تمسخر واقع شده است.
۵
اشخاصی كه آسوده هستند رنجديدگان را اهانت می‌كنند و افتادگان را خوار می‌شمارند.
۶
دزدان و خدانشناسان اگر چه به قدرتشان متكی هستند و نه به خدا، ولی در امنيت و آسايشند.
۷
كيست كه آنچه را شما می‌گوييد نداند؟ حتی اگر از حيوانات و پرندگان هم بپرسيد اين چيزها را به شما ياد خواهند داد. اگر از زمين و دريا سؤال كنيد به شما خواهند گفت كه دست خداوند اين همه را آفريده است.
۸
***
۹
***
۱۰
جان هر موجود زنده و نفس تمام بشر در دست خداست.
۱۱
درست همانطور كه دهانم مزۀ خوراک خوب را می‌فهمد، همچنان وقتی حقيقت را می‌شنوم گوشم آن را تشخيص می‌دهد.
۱۲
شما می‌گوييد: «اشخاص پير حكيم هستند و همه چيز را درک می‌كنند.»
۱۳
اما حكمت و قدرت واقعی از آن خداست. فقط او می‌داند كه چه بايد كرد.
۱۴
قدرت خدا چقدر عظيم است! آنچه را كه او خراب كند دوباره نمی‌توان بنا كرد. وقتی كه او عرصه را بر انسان تنگ نمايد، راه گريزی نخواهد بود.
۱۵
او جلو باران را می‌گيرد و زمين خشک می‌شود. طوفانها می‌فرستد و زمين را غرق آب می‌كند.
۱۶
آری، قدرت و حكمت از آن اوست. فريب‌دهندگان و فريب‌خوردگان هر دو در دست او هستند.
۱۷
او حكمت مشاوران و رهبران را از آنها می‌گيرد و آنها را احمق می‌سازد.
۱۸
پادشاهان را برده و اسير می‌كند.
۱۹
كاهنان را پست می‌سازد و زورمندان را سرنگون می‌نمايد.
۲۰
صدای سخنوران و بصيرت ريش‌سفيدان را از ايشان می‌گيرد.
۲۱
بزرگان را حقير و صاحبان قدرت را ذليل می‌سازد.
۲۲
تيرگی و ظلمت را به روشنايی تبديل می‌كند.
۲۳
قومها را نيرومند می‌سازد، سپس آنها را نابود می‌كند؛ قبيله‌ها را زياد می‌كند، سپس آنها را به اسارت می‌فرستد.
۲۴
رهبران ممالک را احمق ساخته، حيران و سرگردان رها می‌سازد
۲۵
و آنها در تاريكی مثل كورها راه می‌روند و مانند مستها تلوتلو می‌خورند.
ايوب ۱۲:1
ايوب ۱۲:2
ايوب ۱۲:3
ايوب ۱۲:4
ايوب ۱۲:5
ايوب ۱۲:6
ايوب ۱۲:7
ايوب ۱۲:8
ايوب ۱۲:9
ايوب ۱۲:10
ايوب ۱۲:11
ايوب ۱۲:12
ايوب ۱۲:13
ايوب ۱۲:14
ايوب ۱۲:15
ايوب ۱۲:16
ايوب ۱۲:17
ايوب ۱۲:18
ايوب ۱۲:19
ايوب ۱۲:20
ايوب ۱۲:21
ايوب ۱۲:22
ايوب ۱۲:23
ايوب ۱۲:24
ايوب ۱۲:25
ايوب 1 / ايوب 1
ايوب 2 / ايوب 2
ايوب 3 / ايوب 3
ايوب 4 / ايوب 4
ايوب 5 / ايوب 5
ايوب 6 / ايوب 6
ايوب 7 / ايوب 7
ايوب 8 / ايوب 8
ايوب 9 / ايوب 9
ايوب 10 / ايوب 10
ايوب 11 / ايوب 11
ايوب 12 / ايوب 12
ايوب 13 / ايوب 13
ايوب 14 / ايوب 14
ايوب 15 / ايوب 15
ايوب 16 / ايوب 16
ايوب 17 / ايوب 17
ايوب 18 / ايوب 18
ايوب 19 / ايوب 19
ايوب 20 / ايوب 20
ايوب 21 / ايوب 21
ايوب 22 / ايوب 22
ايوب 23 / ايوب 23
ايوب 24 / ايوب 24
ايوب 25 / ايوب 25
ايوب 26 / ايوب 26
ايوب 27 / ايوب 27
ايوب 28 / ايوب 28
ايوب 29 / ايوب 29
ايوب 30 / ايوب 30
ايوب 31 / ايوب 31
ايوب 32 / ايوب 32
ايوب 33 / ايوب 33
ايوب 34 / ايوب 34
ايوب 35 / ايوب 35
ايوب 36 / ايوب 36
ايوب 37 / ايوب 37
ايوب 38 / ايوب 38
ايوب 39 / ايوب 39
ايوب 40 / ايوب 40
ايوب 41 / ايوب 41
ايوب 42 / ايوب 42