A A A A A
×

2005 کتاب مقدس فارسی

پيدايش ۶

۱
در اين زمان كه تعداد انسانها روی زمين زياد می‌شد، پسران خدا ‌ مجذوب دختران زيباروی انسانها شدند و هر كدام را كه پسنديدند، برای خود به زنی گرفتند.
۲
***
۳
آنگاه خداوند فرمود: «روح من هميشه در انسان باقی نخواهد ماند، زيرا او موجودی است فانی و نفسانی. پس صد و بيست سال به او فرصت می‌دهم تا خود را اصلاح كند.»
۴
پس از آنكه پسران خدا و دختران انسانها باهم وصلت نمودند، مردانی غول‌آسا از آنان به وجود آمدند. اينان دلاوران معروف دوران قديم هستند.
۵
هنگامی كه خداوند ديد مردم غرق در گناهند و دايماً بسوی زشتی‌ها و پليدی‌ها می‌روند، از آفرينش انسان متأسف و محزون شد.
۶
***
۷
پس خداوند فرمود: «من انسانی را كه آفريده‌ام از روی زمين محو می‌كنم. حتی حيوانات و خزندگان و پرندگان را نيز از بين می‌برم، زيرا از آفريدن آنها متأسف شدم.»
۸
اما در اين ميان نوح مورد لطف خداوند قرار گرفت.
۹
اين است سرگذشت او: نوح سه پسر داشت به نامهای سام، حام و يافث. او تنها مرد درستكار و خدا ترس زمان خودش بود و هميشه می‌كوشيد مطابق خواست خدا زندگی كند.
۱۰
***
۱۱
در اين زمان، افزونی گناه و ظلم در نظر خدا به منتها درجهٔ خود رسيده و دنيا بكلی فاسد شده بود.
۱۲
وقتی خدا فساد و شرارت بشر را مشاهده كرد، به نوح فرمود: «تصميم گرفته‌ام تمام اين مردم را هلاک كنم، زيرا زمين را از شرارت پُر ساخته‌اند. من آنها را همراه زمين از بين می‌برم.
۱۳
***
۱۴
«اما تو، ای نوح، با چوب درخت سرو يک كشتی بساز و در آن اتاقهايی درست كن. درزها و شكافهای كشتی را با قير بپوشان.
۱۵
آن را طوری بساز كه طولش 300 ذراع، عرضش 50 ذراع و ارتفاع آن 30 ذراع باشد.
۱۶
يک ذراع پايين‌تر از سقف، پنجره‌ای برای روشنايی كشتی بساز. در داخل آن سه طبقه بنا كن و در ورودی كشتی را در پهلوی آن بگذار.
۱۷
«بزودی من سراسر زمين را با آب خواهم پوشانيد تا هر موجود زنده‌ای كه در آن هست، هلاک گردد.
۱۸
اما با تو عهد می‌بندم كه تو را با همسر و پسران و عروسانت در كشتی سلامت نگاه‌دارم.
۱۹
از تمام حيوانات، خزندگان و پرندگان يک جفت نر و ماده با خود به داخل كشتی ببر، تا از خطر اين طوفان در امان باشند.
۲۰
***
۲۱
همچنين خوراک كافی برای خود و برای تمام موجودات در كشتی ذخيره كن.»
۲۲
نوح تمام اوامر خدا را انجام داد.
پيدايش ۶:1
پيدايش ۶:2
پيدايش ۶:3
پيدايش ۶:4
پيدايش ۶:5
پيدايش ۶:6
پيدايش ۶:7
پيدايش ۶:8
پيدايش ۶:9
پيدايش ۶:10
پيدايش ۶:11
پيدايش ۶:12
پيدايش ۶:13
پيدايش ۶:14
پيدايش ۶:15
پيدايش ۶:16
پيدايش ۶:17
پيدايش ۶:18
پيدايش ۶:19
پيدايش ۶:20
پيدايش ۶:21
پيدايش ۶:22
پيدايش 1 / پيدايش 1
پيدايش 2 / پيدايش 2
پيدايش 3 / پيدايش 3
پيدايش 4 / پيدايش 4
پيدايش 5 / پيدايش 5
پيدايش 6 / پيدايش 6
پيدايش 7 / پيدايش 7
پيدايش 8 / پيدايش 8
پيدايش 9 / پيدايش 9
پيدايش 10 / پيدايش 10
پيدايش 11 / پيدايش 11
پيدايش 12 / پيدايش 12
پيدايش 13 / پيدايش 13
پيدايش 14 / پيدايش 14
پيدايش 15 / پيدايش 15
پيدايش 16 / پيدايش 16
پيدايش 17 / پيدايش 17
پيدايش 18 / پيدايش 18
پيدايش 19 / پيدايش 19
پيدايش 20 / پيدايش 20
پيدايش 21 / پيدايش 21
پيدايش 22 / پيدايش 22
پيدايش 23 / پيدايش 23
پيدايش 24 / پيدايش 24
پيدايش 25 / پيدايش 25
پيدايش 26 / پيدايش 26
پيدايش 27 / پيدايش 27
پيدايش 28 / پيدايش 28
پيدايش 29 / پيدايش 29
پيدايش 30 / پيدايش 30
پيدايش 31 / پيدايش 31
پيدايش 32 / پيدايش 32
پيدايش 33 / پيدايش 33
پيدايش 34 / پيدايش 34
پيدايش 35 / پيدايش 35
پيدايش 36 / پيدايش 36
پيدايش 37 / پيدايش 37
پيدايش 38 / پيدايش 38
پيدايش 39 / پيدايش 39
پيدايش 40 / پيدايش 40
پيدايش 41 / پيدايش 41
پيدايش 42 / پيدايش 42
پيدايش 43 / پيدايش 43
پيدايش 44 / پيدايش 44
پيدايش 45 / پيدايش 45
پيدايش 46 / پيدايش 46
پيدايش 47 / پيدايش 47
پيدايش 48 / پيدايش 48
پيدايش 49 / پيدايش 49
پيدايش 50 / پيدايش 50