A A A A A
×

2005 کتاب مقدس فارسی

پيدايش ۴۱

۱
دو سال بعد از اين واقعه، شبی فرعون خواب ديد كه كنار رود نيل ايستاده است.
۲
ناگاه هفت گاو چاق و فربه از رودخانه بيرون آمده، شروع به چريدن كردند.
۳
بعد هفت گاو ديگر از رودخانه بيرون آمدند و كنار آن هفت گاو ايستادند، ولی اينها بسيار لاغر و استخوانی بودند.
۴
سپس گاوهای لاغر، گاوهای چاق را بلعيدند. آنگاه فرعون از خواب پريد.
۵
او باز خوابش برد و خوابی ديگر ديد. اين بار ديد كه هفت خوشهٔ گندم روی يک ساقه قرار دارند كه همگی پُر از دانه‌های گندم رسيده هستند.
۶
سپس هفت خوشۀ نازک ديگر كه باد شرقی آنها را خشكانيده بود، ظاهر شدند.
۷
خوشه‌های نازک و خشكيده، خوشه‌های پُر و رسيده را بلعيدند. آنگاه فرعون از خواب بيدار شد و فهميد كه همه را در خواب ديده است.
۸
صبح روز بعد، فرعون كه فكرش مغشوش بود، تمام جادوگران و دانشمندان مصر را احضار نمود و خوابهايش را برای ايشان تعريف كرد، ولی كسی قادر به تعبير خوابهای او نبود.
۹
آنگاه رئيس ساقيان پيش آمده، به فرعون گفت: «الان يادم آمد كه چه خطای بزرگی مرتكب شده‌ام.
۱۰
مدتی پيش، وقتی كه بر غلامان خود غضب نمودی و مرا با رئيس نانوايان به زندانِ رئيس محافظانِ دربار انداختی، هر دو ما در يک شب خواب ديديم.
۱۱
***
۱۲
ما خوابهايمان را برای جوانی عبرانی كه غلامِ رئيس محافظان دربار و با ما همزندان بود، تعريف كرديم و او خوابهايمان را برای ما تعبير كرد؛
۱۳
و هر آنچه كه گفته بود اتفاق افتاد. من به خدمت خود برگشتم و رئيس نانوايان به دار آويخته شد.»
۱۴
فرعون فوراً فرستاد تا يوسف را بياورند، پس با عجله وی را از زندان بيرون آوردند. او سر و صورتش را اصلاح نمود و لباسهايش را عوض كرد و بحضور فرعون رفت.
۱۵
فرعون به او گفت: «من ديشب خوابی ديدم و كسی نمی‌تواند آن را برای من تعبير كند. شنيده‌ام كه تو می‌توانی خوابها را تعبير كنی.»
۱۶
يوسف گفت: «من خودم قادر نيستم خوابها را تعبير كنم، اما خدا معنی خوابت را به تو خواهد گفت.»
۱۷
پس فرعون خوابش را برای يوسف اينطور تعريف كرد: «در خواب ديدم كنار رود نيل ايستاده‌ام.
۱۸
ناگهان هفت گاو چاق و فربه از رودخانه بيرون آمده، مشغول چريدن شدند.
۱۹
سپس هفت گاو ديگر را ديدم كه از رودخانه بيرون آمدند، ولی اين هفت گاو بسيار لاغر و استخوانی بودند. هرگز در تمام سرزمين مصر، گاوهايی به اين زشتی نديده بودم.
۲۰
اين گاوهای لاغر آن هفت گاو چاقی را كه اول بيرون آمده بودند، بلعيدند.
۲۱
پس از بلعيدن، هنوز هم گاوها لاغر و استخوانی بودند. در اين موقع از خواب بيدار شدم.
۲۲
كمی بعد باز به خواب فرورفتم. اين بار در خواب هفت خوشۀ گندم روی يک ساقه ديدم كه همگی پر از دانه‌های رسيده بودند.
۲۳
اندكی بعد، هفت خوشه كه باد شرقی آنها را خشكانيده بود، نمايان شدند.
۲۴
ناگهان خوشه‌های نازک خوشه‌های پُر و رسيده را خوردند. همۀ اينها را برای جادوگران خود تعريف كردم، ولی هيچ كدام از آنها نتوانستند تعبير آنها را برای من بگويند.»
۲۵
يوسف به فرعون گفت: «معنی هر دو خواب يكی است. خدا تو را از آنچه كه در سرزمين مصر انجام خواهد داد، آگاه ساخته است.
۲۶
هفت گاو چاق و فربه و هفت خوشهٔ پُر و رسيده كه اول ظاهر شدند، نشانهٔ هفت سالِ فراوانی است.
۲۷
هفت گاو لاغر و استخوانی و هفت خوشۀ نازک و پژمرده، نشانهٔ هفت سال قحطی شديد است كه بدنبال هفت سال فراوانی خواهد آمد.
۲۸
بدين ترتيب، خدا آنچه را كه می‌خواهد بزودی در اين سرزمين انجام دهد، بر تو آشكار ساخته است.
۲۹
طی هفت سال آينده در سراسر سرزمين مصر محصول، بسيار فراوان خواهد بود.
۳۰
اما پس از آن، چنان قحطی سختی به مدت هفت سال پديد خواهد آمد كه سالهای فراوانی از خاطره‌ها محو خواهد شد و قحطی، سرزمين را از بين خواهد برد.
۳۱
***
۳۲
خوابهای دوگانه تو نشانهٔ اين است كه آنچه برايت شرح دادم، بزودی به وقوع خواهد پيوست، زيرا از جانب خدا مقرر شده است.
۳۳
من پيشنهاد می‌كنم كه فرعون مردی دانا و حكيم بيابد و او را بر ادارهٔ امور كشاورزی اين سرزمين بگمارد.
۳۴
سپس مأمورانی مقرر كند تا در هفت سال فراوانی، يک پنجم محصولات را در شهرها، در انبارهای سلطنتی ذخيره كنند،
۳۵
***
۳۶
تا در هفت سال قحطی بعد از آن، با كمبود خوراک مواجه نشويد. در غير اين صورت، سرزمين شما در اثر قحطی از بين خواهد رفت.»
۳۷
فرعون و همه افرادش پيشنهاد يوسف را پسنديدند.
۳۸
سپس فرعون گفت: «چه كسی بهتر از يوسف می‌تواند از عهده اين كار بر آيد، مردی كه روح خدا در اوست.»
۳۹
سپس فرعون رو به يوسف نموده، گفت: «چون خدا تعبير خوابها را به تو آشكار كرده است، پس داناترين و حكيم‌ترين شخص تو هستی.
۴۰
هم اكنون تو را بر اين امر مهم می‌گمارم. تو شخص دوم سرزمين مصر خواهی شد و فرمانت در سراسر كشور اجرا خواهد گرديد.»
۴۱
سپس فرعون انگشتر سلطنتی خود را به انگشت يوسف كرد و لباس فاخری بر او پوشانيده، زنجير طلا به گردنش آويخت، و او را سوار دومين عرابۀ سلطنتی كرد. او هر جا می‌رفت جلو او جار می‌زدند: «زانو بزنيد!» بدين ترتيب يوسف بر تمامی امور مصر گماشته شد.
۴۲
***
۴۳
***
۴۴
فرعون به يوسف گفت: «من فرعون، پادشاه مصر، اختيارات سراسر كشور مصر را به تو واگذار می‌كنم.»
۴۵
فرعون به يوسف، نام مصری صفنات فعنيح را داد و اسنات دختر فوطی فارع، كاهن اون را به عقد وی در آورد. و يوسف در سراسر كشور مصر مشهور گرديد.
۴۶
يوسف سی ساله بود كه فرعون او را به خدمت گماشت. او دربار فرعون را ترک گفت تا به امور سراسر كشور رسيدگی كند.
۴۷
طی هفت سالِ فراوانی محصول، غله در همه جا بسيار فراوان بود.
۴۸
در اين سالها يوسف محصولات مزارع را در شهرهای اطراف ذخيره نمود.
۴۹
بقدری غله در سراسر كشور جمع شد كه ديگر نمی‌شد آنها را حساب كرد.
۵۰
قبل از پديد آمدن قحطی، يوسف از همسرش اسنات، دختر فوطی فارع، كاهن اون صاحب دو پسر شد.
۵۱
يوسف پسر بزرگ خود را منسی (يعنی «فراموشی») ناميد و گفت: «با تولد اين پسر خدا به من كمک كرد تا تمامی خاطرۀ تلخ جوانی و دوری از خانۀ پدر را فراموش كنم.»
۵۲
او دومين پسر خود را افرايم (يعنی «پرثمر») ناميد و گفت: «خدا مرا در سرزمينِ سختی‌هايم، پرثمر گردانيده است.»
۵۳
سرانجام هفت سالِ فراوانی به پايان رسيد
۵۴
و همانطور كه يوسف گفته بود، هفت سالِ قحطی شروع شد. در كشورهای همسايۀ مصر قحطی بود، اما در انبارهای مصر غلهٔ فراوان يافت می‌شد.
۵۵
گرسنگی براثر كمبود غذا آغاز شد و مردمِ مصر برای طلب كمک نزد فرعون رفتند و فرعون نيز آنها را نزد يوسف فرستاده، گفت: «برويد و آنچه يوسف به شما می‌گويد انجام دهيد.»
۵۶
در اين موقع، قحطی سراسر جهان را فرا گرفته بود. يوسف انبارها را گشوده، غلهٔ مورد نياز را به مصريان و به مردمی كه از خارج می‌آمدند می‌فروخت.
پيدايش ۴۱:1
پيدايش ۴۱:2
پيدايش ۴۱:3
پيدايش ۴۱:4
پيدايش ۴۱:5
پيدايش ۴۱:6
پيدايش ۴۱:7
پيدايش ۴۱:8
پيدايش ۴۱:9
پيدايش ۴۱:10
پيدايش ۴۱:11
پيدايش ۴۱:12
پيدايش ۴۱:13
پيدايش ۴۱:14
پيدايش ۴۱:15
پيدايش ۴۱:16
پيدايش ۴۱:17
پيدايش ۴۱:18
پيدايش ۴۱:19
پيدايش ۴۱:20
پيدايش ۴۱:21
پيدايش ۴۱:22
پيدايش ۴۱:23
پيدايش ۴۱:24
پيدايش ۴۱:25
پيدايش ۴۱:26
پيدايش ۴۱:27
پيدايش ۴۱:28
پيدايش ۴۱:29
پيدايش ۴۱:30
پيدايش ۴۱:31
پيدايش ۴۱:32
پيدايش ۴۱:33
پيدايش ۴۱:34
پيدايش ۴۱:35
پيدايش ۴۱:36
پيدايش ۴۱:37
پيدايش ۴۱:38
پيدايش ۴۱:39
پيدايش ۴۱:40
پيدايش ۴۱:41
پيدايش ۴۱:42
پيدايش ۴۱:43
پيدايش ۴۱:44
پيدايش ۴۱:45
پيدايش ۴۱:46
پيدايش ۴۱:47
پيدايش ۴۱:48
پيدايش ۴۱:49
پيدايش ۴۱:50
پيدايش ۴۱:51
پيدايش ۴۱:52
پيدايش ۴۱:53
پيدايش ۴۱:54
پيدايش ۴۱:55
پيدايش ۴۱:56
پيدايش 1 / پيدايش 1
پيدايش 2 / پيدايش 2
پيدايش 3 / پيدايش 3
پيدايش 4 / پيدايش 4
پيدايش 5 / پيدايش 5
پيدايش 6 / پيدايش 6
پيدايش 7 / پيدايش 7
پيدايش 8 / پيدايش 8
پيدايش 9 / پيدايش 9
پيدايش 10 / پيدايش 10
پيدايش 11 / پيدايش 11
پيدايش 12 / پيدايش 12
پيدايش 13 / پيدايش 13
پيدايش 14 / پيدايش 14
پيدايش 15 / پيدايش 15
پيدايش 16 / پيدايش 16
پيدايش 17 / پيدايش 17
پيدايش 18 / پيدايش 18
پيدايش 19 / پيدايش 19
پيدايش 20 / پيدايش 20
پيدايش 21 / پيدايش 21
پيدايش 22 / پيدايش 22
پيدايش 23 / پيدايش 23
پيدايش 24 / پيدايش 24
پيدايش 25 / پيدايش 25
پيدايش 26 / پيدايش 26
پيدايش 27 / پيدايش 27
پيدايش 28 / پيدايش 28
پيدايش 29 / پيدايش 29
پيدايش 30 / پيدايش 30
پيدايش 31 / پيدايش 31
پيدايش 32 / پيدايش 32
پيدايش 33 / پيدايش 33
پيدايش 34 / پيدايش 34
پيدايش 35 / پيدايش 35
پيدايش 36 / پيدايش 36
پيدايش 37 / پيدايش 37
پيدايش 38 / پيدايش 38
پيدايش 39 / پيدايش 39
پيدايش 40 / پيدايش 40
پيدايش 41 / پيدايش 41
پيدايش 42 / پيدايش 42
پيدايش 43 / پيدايش 43
پيدايش 44 / پيدايش 44
پيدايش 45 / پيدايش 45
پيدايش 46 / پيدايش 46
پيدايش 47 / پيدايش 47
پيدايش 48 / پيدايش 48
پيدايش 49 / پيدايش 49
پيدايش 50 / پيدايش 50