A A A A A
×

2005 کتاب مقدس فارسی

پيدايش ۱

1
در آغاز، هنگامی كه خدا آسمانها و زمين را آفريد،
2
زمين، خالی و بی شكل بود، و روح خدا روی توده‌های تاريکِ بخار حركت می‌كرد.
3
خدا فرمود: «روشنايی بشود.» و روشنايی شد.
4
خدا روشنايی را پسنديد و آن را از تاريكی جدا ساخت.
5
او روشنايی را «روز» و تاريكی را «شب» ناميد. شب گذشت و صبح شد. اين، روز اول بود.
6
سپس خدا فرمود: «توده‌های بخار از هم جدا شوند تا آسمان در بالا و اقيانوسها در پايين تشكيل گردند.»
7
خدا توده‌های بخار را از آبهای پايين جدا كرد و آسمان را به وجود آورد. شب گذشت و صبح شد. اين، روز دوم بود.
8
***
9
پس از آن خدا فرمود: «آبهای زير آسمان در يكجا جمع شوند تا خشكی پديد آيد.» و چنين شد. خدا خشكی را «زمين» و اجتماع آبها را «دريا» ناميد و خدا اين را پسنديد.
10
***
11
سپس خدا فرمود: «انواع نباتات و گياهان دانه‌دار و درختان ميوه دار در زمين برويند و هر يک، نوع خود را توليد كنند.» همينطور شد و خدا خشنود گرديد.
12
***
13
شب گذشت و صبح شد. اين، روز سوم بود.
14
سپس خدا فرمود: «در آسمان اجسام درخشانی باشند تا زمين را روشن كنند و روز را از شب جدا نمايند و روزها، فصلها و سالها را پديد آورند.» و چنين شد.
15
***
16
پس خدا دو روشنايی بزرگ ساخت تا بر زمين بتابند: روشنايی بزرگتر برای حكومت بر روز و روشنايی كوچكتر برای حكومت بر شب. او همچنين ستارگان را ساخت.
17
خدا آنها را در آسمان قرار داد تا زمين را روشن سازند،
18
بر روز و شب حكومت كنند، و روشنايی و تاريكی را از هم جدا نمايند. و خدا خشنود شد.
19
شب گذشت و صبح شد. اين، روز چهارم بود.
20
سپس خدا فرمود: «آبها از موجودات زنده پر شوند و پرندگان بر فراز آسمان به پرواز درآيند.»
21
پس خدا حيوانات بزرگ دريايی و انواع جانوران آبزی و انواع پرندگان را آفريد. خدا از اين نيز خشنود شد و آنها را بركت داده، فرمود: «موجودات دريايی بارور و زياد شوند و آبها را پُر سازند و پرندگان نيز روی زمين زياد شوند.»
22
***
23
شب گذشت و صبح شد. اين، روز پنجم بود.
24
سپس خدا فرمود: «زمين، انواع جانوران و حيوانات اهلی و وحشی و خزندگان را به وجود آوَرَد.» و چنين شد.
25
خدا انواع حيوانات اهلی و وحشی و تمام خزندگان را به وجود آورد، و از كار خود خشنود گرديد.
26
سرانجام خدا فرمود: «انسان را شبيه خود بسازيم، تا بر حيوانات زمين و ماهيان دريا و پرندگان آسمان فرمانروايی كند.»
27
پس خدا انسان را شبيه خود آفريد. او انسان را زن و مرد خلق كرد
28
و ايشان را بركت داده، فرمود: «بارور و زياد شويد، زمين را پُر سازيد، بر آن تسلط يابيد، و بر ماهيان دريا و پرندگان آسمان و همهٔ حيوانات فرمانروايی كنيد.
29
تمام گياهان دانه‌دار و ميوه‌های درختان را برای خوراک به شما دادم،
30
و همهٔ علفهای سبز را به حيوانات و پرندگان و خزندگان بخشيدم.»
31
آنگاه خدا به آنچه آفريده بود نظر كرد و كار آفرينش را از هر لحاظ عالی ديد. شب گذشت و صبح شد. اين، روز ششم بود.
پيدايش ۱:1
پيدايش ۱:2
پيدايش ۱:3
پيدايش ۱:4
پيدايش ۱:5
پيدايش ۱:6
پيدايش ۱:7
پيدايش ۱:8
پيدايش ۱:9
پيدايش ۱:10
پيدايش ۱:11
پيدايش ۱:12
پيدايش ۱:13
پيدايش ۱:14
پيدايش ۱:15
پيدايش ۱:16
پيدايش ۱:17
پيدايش ۱:18
پيدايش ۱:19
پيدايش ۱:20
پيدايش ۱:21
پيدايش ۱:22
پيدايش ۱:23
پيدايش ۱:24
پيدايش ۱:25
پيدايش ۱:26
پيدايش ۱:27
پيدايش ۱:28
پيدايش ۱:29
پيدايش ۱:30
پيدايش ۱:31
پيدايش 1 / Ģen 1
پيدايش 2 / Ģen 2
پيدايش 3 / Ģen 3
پيدايش 4 / Ģen 4
پيدايش 5 / Ģen 5
پيدايش 6 / Ģen 6
پيدايش 7 / Ģen 7
پيدايش 8 / Ģen 8
پيدايش 9 / Ģen 9
پيدايش 10 / Ģen 10
پيدايش 11 / Ģen 11
پيدايش 12 / Ģen 12
پيدايش 13 / Ģen 13
پيدايش 14 / Ģen 14
پيدايش 15 / Ģen 15
پيدايش 16 / Ģen 16
پيدايش 17 / Ģen 17
پيدايش 18 / Ģen 18
پيدايش 19 / Ģen 19
پيدايش 20 / Ģen 20
پيدايش 21 / Ģen 21
پيدايش 22 / Ģen 22
پيدايش 23 / Ģen 23
پيدايش 24 / Ģen 24
پيدايش 25 / Ģen 25
پيدايش 26 / Ģen 26
پيدايش 27 / Ģen 27
پيدايش 28 / Ģen 28
پيدايش 29 / Ģen 29
پيدايش 30 / Ģen 30
پيدايش 31 / Ģen 31
پيدايش 32 / Ģen 32
پيدايش 33 / Ģen 33
پيدايش 34 / Ģen 34
پيدايش 35 / Ģen 35
پيدايش 36 / Ģen 36
پيدايش 37 / Ģen 37
پيدايش 38 / Ģen 38
پيدايش 39 / Ģen 39
پيدايش 40 / Ģen 40
پيدايش 41 / Ģen 41
پيدايش 42 / Ģen 42
پيدايش 43 / Ģen 43
پيدايش 44 / Ģen 44
پيدايش 45 / Ģen 45
پيدايش 46 / Ģen 46
پيدايش 47 / Ģen 47
پيدايش 48 / Ģen 48
پيدايش 49 / Ģen 49
پيدايش 50 / Ģen 50