A A A A A
×

Norsk Bibel 1921

Romerne 1

1
Paulus, Jesu Kristi tenar, kalla til apostel, utkåra til å forkynna Guds evangelium,
2
som han lova fyreåt gjenom profetarne sine i heilage skrifter,
3
um Son hans, som etter kjøtet er komen av Davids ætt,
4
som etter heilagdoms ånd er sannsynt å vera Guds velduge Son ved uppstoda frå dei daude, Jesus Kristus, vår Herre,
5
som me fekk nåde ved og apostel-embætte til å verka lydnad i tru millom alle heidningfolki for hans namn skuld
6
- millom deim er de og kalla til Jesus Kristus -
7
til alle deim i Rom som Gud elskar, de kalla, heilage: Nåde vere med dykk og fred frå Gud, vår Fader, og Herren Jesus Kristus!
8
Fyrst takkar eg min Gud ved Jesus Kristus for dykk alle, av di trui dykkar er namngjeti i heile verdi.
9
For Gud som eg tener i mi ånd i hans Sons evangelium, han er mitt vitne um kor uavlatande eg kjem dykk i hug.
10
I bønerne mine bed eg alltid um at eg då endeleg eingong med Guds vilje kunde få lukka til å koma til dykk.
11
For eg stundar etter å sjå dykk, so eg kunde få gjeva dykk av eikor åndeleg nådegåva med meg til dykkar styrkjing,
12
det vil segja at eg hjå dykk kunde hyggjast saman med dykk ved vår sams tru, dykkar og mi.
13
Og eg vil ikkje, brør, at de skal vera uvitande um at eg ofte hev etla meg til å koma til dykk - men eg vart hindra alt til no - so eg kunde hava eikor frukt hjå dykk og, liksom hjå hine heidningfolki.
14
Eg stend i skuld både til grækarar og barbarar, både til vise og uvise.
15
Soleis er eg på mi sida viljug til å preika evangeliet for dykk og som er i Rom.
16
For eg skjemmest ikkje ved evangeliet, for det er ei Guds kraft til frelsa for kvar den som trur, både for jøde fyrst og so for grækar.
17
For i det vert Guds rettferd openberra av tru til tru, som skrive stend: «Den rettferdige, av tru skal han liva.»
18
For Guds vreide vert openberra frå himmelen yver all gudløysa og urettferdi hjå folk som held att sanningi i urettferd.
19
For det som ein kann vita um Gud, ligg i dagen for deim, for Gud hev openberra deim det.
20
For hans usynlege grunnhått, både hans ævelege kraft og guddom, er synleg sidan han skapte verdi, då ein kann skyna honom av gjerningarne - so folk skal vera utan orsaking
21
når dei, endå dei kjende Gud, like vel ikkje æra eller takka honom som Gud, men vart fåfengde i tankarne sine, og deira uvituge hjarta myrktest.
22
Medan dei briska seg med at dei var vise, vart dei dårar,
23
og dei bytte den uforgjengelege Guds herlegdom burt for eit bilæte som likjest eit forgjengelegt menneskje og fuglar og firføtte dyr og krjupdyr.
24
Difor gav Gud deim yver i deira hjartans lyster til ureinskap, so dei skjemde sine likamar seg imillom,
25
dei som bytte burt Guds sanning for lygn, og æra og dyrka skapningen framfor skaparen, han som er velsigna i all æva. Amen.
26
Difor gav Gud deim yver til skamlege lyster, for både kvinnorne deira forvende det naturlege bruket til det unaturlige,
27
og like eins gjekk mennerne og burt frå det naturlege bruket av kvinna og kveiktest upp i lyst til kvarandre, so menner dreiv skjemdarverk med menner, og fekk på seg sjølve det vederlag for si villferd som rett var.
28
Og liksom dei ikkje brydde seg um å eiga Gud i kunnskap, so gav Gud deim yver til ein hug som inkje duger, so dei gjorde det usømelege:
29
fulle av all urettferd, vanart, vinnesykja, vondskap, fulle av ovund, mord, trætta, svik, fulkynde,
30
øyretutarar, baktalarar, gudhata, valdsmenner, stormodige, storordige, uppfinnsame på vondt, ulyduge mot foreldre,
31
uvituge, usætande, ukjærlege, miskunnlause;
32
slike som vel kjenner Guds dom, at dei som gjer slikt, er verde dauden, og endå ikkje berre gjer det, men og gjev deim medhald som gjer det.
Romerne 1:1
Romerne 1:2
Romerne 1:3
Romerne 1:4
Romerne 1:5
Romerne 1:6
Romerne 1:7
Romerne 1:8
Romerne 1:9
Romerne 1:10
Romerne 1:11
Romerne 1:12
Romerne 1:13
Romerne 1:14
Romerne 1:15
Romerne 1:16
Romerne 1:17
Romerne 1:18
Romerne 1:19
Romerne 1:20
Romerne 1:21
Romerne 1:22
Romerne 1:23
Romerne 1:24
Romerne 1:25
Romerne 1:26
Romerne 1:27
Romerne 1:28
Romerne 1:29
Romerne 1:30
Romerne 1:31
Romerne 1:32
Romerne 1 / Rom 1
Romerne 2 / Rom 2
Romerne 3 / Rom 3
Romerne 4 / Rom 4
Romerne 5 / Rom 5
Romerne 6 / Rom 6
Romerne 7 / Rom 7
Romerne 8 / Rom 8
Romerne 9 / Rom 9
Romerne 10 / Rom 10
Romerne 11 / Rom 11
Romerne 12 / Rom 12
Romerne 13 / Rom 13
Romerne 14 / Rom 14
Romerne 15 / Rom 15
Romerne 16 / Rom 16