A A A A A
×

Norsk Bibel 1921

Matteus 1

1
Soga um Jesus Kristus. Davids son og Abrahams son.
2
Abraham fekk sonen Isak, og Isak fekk sonen Jakob, og Jakob fekk Juda og brørne hans,
3
og Juda fekk sønerne Peres og Zerah med Tamar, og Peres fekk sonen Hesron, og Hesron fekk sonen Ram,
4
og Ram fekk sonen Amminadab, og Amminadab fekk sonen Nahson, og Nahson fekk sonen Salmon,
5
og Salmon fekk sonen Boaz med Rahab, og Boaz fekk sonen Obed med Rut, og Obed fekk sonen Isai,
6
og Isai var far åt David, kongen. David fekk sonen Salomo med kona åt Uria,
7
og Salomo fekk sonen Rehabeam, og Rehabeam fekk sonen Abia, og Abia fekk sonen Asa,
8
og Asa fekk sonen Josafat, og Josafat fekk sonen Joram, og Joram fekk sonen Uzzia,
9
og Uzzia fekk sonen Jotam, og Jotam fekk sonen Ahaz, og Ahaz fekk sonen Hizkia,
10
og Hizkia fekk sonen Manasse, og Manasse fekk sonen Amon, og Amon fekk sonen Josia,
11
og Josia fekk Jekonja og brørne hans; dei livde i den tidi då folket vart ført til Babylon.
12
Etter dei vart førde til Babylon, fekk Jekonja sonen Sealtiel, og Sealtiel fekk sonen Zerubbabel,
13
og Zerubbabel fekk sonen Abiud, og Abiud fekk sonen Eljakim, og Eljakim fekk sonen Asor,
14
og Asor fekk sonen Sadok, og Sadok fekk sonen Akim, og Akim fekk sonen Eliud,
15
og Eliud fekk sonen Eleazar, og Eleazar fekk sonen Mattan, og Mattan fekk sonen Jakob,
16
og Jakob var far åt Josef, mannen hennar Maria som fødde Jesus til verdi, han me kallar Kristus.
17
Soleis er det i alt fjortan ættleder frå Abraham til David, og fjortan ættleder frå David til Babylon-ferdi, og fjortan ættleder frå Babylon-ferdi til Kristus.
18
Då Kristus vart fødd, gjekk det soleis til: Medan mor hans, Maria, var trulova med Josef, og fyrr dei kom i hop, synte det seg at ho var med barn av den Heilage Ande.
19
Josef, festarmannen hennar, var ein rett-tenkt mann, og vilde ikkje føra skam yver henne; han sette seg fyre å skiljast med henne so stilt han kunde.
20
Men best som han hadde rådt seg til det, synte Herren engel seg for honom i draume og sagde: «Josef, Davids son, ver ikkje rædd å taka Maria, festarmøyi di, heim til deg; for det ho ber under beltet, er av den Heilage Ande.
21
Ho skal eiga ein son, og honom skal du kalla Jesus; for han skal frelsa folket sitt frå synderne deira.»
22
Men alt dette hev hendt av di det laut sannast det som Herren hev tala gjenom profeten, når han segjer:
23
«Ei møy mun barnsvon bera: Ein son ho eiga skal, og namnet han skal nemnast med, er Immanuel» - det er det same som: «Gud er med oss».
24
Då Josef vakna or svevnen, gjorde han som Herrens engel hadde sagt med honom, og flutte bruri si heim.
25
Men han kom ikkje nær henne fyrr ho hadde fenge sonen sin; honom kalla han Jesus.
Matteus 1:1
Matteus 1:2
Matteus 1:3
Matteus 1:4
Matteus 1:5
Matteus 1:6
Matteus 1:7
Matteus 1:8
Matteus 1:9
Matteus 1:10
Matteus 1:11
Matteus 1:12
Matteus 1:13
Matteus 1:14
Matteus 1:15
Matteus 1:16
Matteus 1:17
Matteus 1:18
Matteus 1:19
Matteus 1:20
Matteus 1:21
Matteus 1:22
Matteus 1:23
Matteus 1:24
Matteus 1:25
Matteus 1 / Matt 1
Matteus 2 / Matt 2
Matteus 3 / Matt 3
Matteus 4 / Matt 4
Matteus 5 / Matt 5
Matteus 6 / Matt 6
Matteus 7 / Matt 7
Matteus 8 / Matt 8
Matteus 9 / Matt 9
Matteus 10 / Matt 10
Matteus 11 / Matt 11
Matteus 12 / Matt 12
Matteus 13 / Matt 13
Matteus 14 / Matt 14
Matteus 15 / Matt 15
Matteus 16 / Matt 16
Matteus 17 / Matt 17
Matteus 18 / Matt 18
Matteus 19 / Matt 19
Matteus 20 / Matt 20
Matteus 21 / Matt 21
Matteus 22 / Matt 22
Matteus 23 / Matt 23
Matteus 24 / Matt 24
Matteus 25 / Matt 25
Matteus 26 / Matt 26
Matteus 27 / Matt 27
Matteus 28 / Matt 28