A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Mossi (SB) 1998

1 ZÃ 41
Mam zo-nongdse, ra tẽ-y sɩɩsã fãa ye, mak-y-b n ges n bãng b sã n yita Wẽnnaam nengẽ. Bala, belgr no-rɛɛsdb wʋsg n wa dũniyã pʋga.
2
Ad bũmb ning sẽn na n kɩt tɩ yãmb bãng tɩ yaa Wẽnnaam Sɩɩgã: Sɩɩg ning fãa sẽn yet t'a Zezi Kirist waa ne yĩnga, Sɩ-kãng yii Wẽnnaam nengẽ.
3
La sɩɩg ninga fãa sẽn ka kɩt-a kaset kãng ka yit Wẽnnaam nengẽ ye, a yaa Kirist kɩɩsdã sɩɩga. Sɩɩg ning yãmb sẽn dag n wʋm t'a watame wã, la moasã, a zoee n bee dũniyã pʋgẽ.
4
Ne yãmba, mam kom-bõonego, yãmb yaa Wẽnnaam kamba, la y tõoga belgr no-rɛɛsdbã, bala, soab ning sẽn be yãmb pʋgẽ wã yɩɩda sẽn be-a dũniyã pʋgẽ wã.
5
Bãmb yaa dũniyã rẽnda, yaa rẽ yĩng la b goama sẽn yɩt dũni nengẽ wã, la dũniyã kelgd-b lame.
6
La ne tõndo, tõnd yaa Wẽnnaam dẽnda. Ned ning sẽn mi Wẽnnaam kelgda tõndo, la ned ning sẽn ka mi Wẽnnaam ka kelgd tõnd ye. Yaa woto la tõnd na n bãng sɩd Sɩɩgã ne tudgr sɩɩgã n bake.
7
M zo-nongdse, d nong taaba, bala, nonglem yita Wẽnnaam nengẽ, la ned ning fãa sẽn nong a taab yaa Wẽnnaam biiga, la a mii Wẽnnaam.
8
Ned ning sẽn ka nong a taab ka bãng Wẽnnaam ye, bala Wẽnnaam yaa nonglem.
9
Ad Wẽnnaam sẽn puk b nonglemã to-to tõnd yĩnga: Bãmb tʋma b Bi-ribl yendã dũniyã pʋgẽ tɩ tõnd tõe n paam vɩɩm bãmb maasem yĩnga.
10
Nonglem kãng ka tõnd sẽn nong Wẽnnaam yĩng ye, yaa bãmb sẽn nong tõndo, n tʋm b Bi-riblã tɩ b yɩ maoong tõnd yel-wẽna sugr kũun yĩngã yĩnga.
11
Mam zo-nongdse, Wẽnnaam sã n nong tõnd hal wʋsg a woto, tõnd me tog n nonga taaba.
12
Ned baa a yen zɩ n yã Wẽnnaam ye. Tõnd sã n nong taaba, Wẽnnaam bee tõnd pʋgẽ, la bãmb nonglema zemsa zãng tõnd pʋgẽ.
13
Ad bũmb ning sẽn kɩted tɩ tõnd bãng tɩ d bee Wẽnnaam pʋgẽ, la tɩ bãmb bee tõnd pʋgẽ: Yaa tɩ bãmb kõo tõnd b Sɩɩgã.
14
La tõnd yãame la d kɩt kaset tɩ d ba wã tʋma b Bi-riblã tɩ b yɩ dũni fãagda.
15
Ned ning sẽn yet t'a Zezi yaa Wẽnnaam Bi-ribla, Wẽnnaam bee a soab pʋgẽ, la a soab bee Wẽnnaam pʋgẽ.
16
La ne tõndo, tõnd bãnga nonglem ning Wẽnnaam sẽn tar tõnd yĩngã, la tõnd tẽe nonglem kõngo. Wẽnnaam yaa nonglem. Ned ning sẽn be nonglem pʋgẽ, a bee Wẽnnaam pʋgẽ, la Wẽnnaam bee yẽ soab pʋgẽ.
17
Nonglema sã n zems zãng tõnd pʋsẽ, dẽ, bʋʋda kaoob daare tõnd pɛlg na n yɩɩ kãenkãe, bala, Kirist sẽn ya to-to wã, tõnd me vɩɩmã yaa a woto dũni kãngã pʋga.
18
Rabeem ka be nonglem pʋgẽ ye, la nonglem sẽn zems zãng yiisda rabeem. Bala, rabeem wilgdame tɩ sɩbgr n be, la ned ning sẽn zoet rabeem, nonglemã ka zems zãng yẽ pʋgẽ ye.
19
Ne tõndo, tõnd tara nonglem, Wẽnnaam sẽn deng n nong tõndã yĩnga.
20
Ned sã n yet t'a nonga Wẽnnaam n yaool n kis a ba-biiga, yẽ soab yaa zĩrĩ yagda. Bala, ned ning sẽn ka nong a ba-biig a sẽn ne wã, a ka tõe n nong Wẽnnaam yẽ sẽn ka ne wã ye.
21
Dẽ, ad tõog ninga Kirist sẽn kõ tõndã: Ned ning sẽn nong Wẽnnaam, tog n nonga a ba-biig me.1 ZÃ 4:1

1 ZÃ 4:2

1 ZÃ 4:3

1 ZÃ 4:4

1 ZÃ 4:5

1 ZÃ 4:6

1 ZÃ 4:7

1 ZÃ 4:8

1 ZÃ 4:9

1 ZÃ 4:10

1 ZÃ 4:11

1 ZÃ 4:12

1 ZÃ 4:13

1 ZÃ 4:14

1 ZÃ 4:15

1 ZÃ 4:16

1 ZÃ 4:17

1 ZÃ 4:18

1 ZÃ 4:19

1 ZÃ 4:20

1 ZÃ 4:211 ZÃ 1 / 1ZÃ 1

1 ZÃ 2 / 1ZÃ 2

1 ZÃ 3 / 1ZÃ 3

1 ZÃ 4 / 1ZÃ 4

1 ZÃ 5 / 1ZÃ 5