A A A A A
Mossi (SB) 1998

1 ZÃ 11
Tõnd gʋlsda yãmb sẽn kẽed ne vɩɩm koɛɛga wɛɛngẽ, koɛɛg ning sẽn dag n be hal sɩngr wẽndẽ wã, tɩ tõnd wʋm a kibarã, tɩ d mens nin yãnd-a wã, tɩ tõnd ges-a wã, la d sɩɩs-a ne d nusã,
2
b puk-a lame tɩ tõnd yã. Yaa rẽ yĩngã, tɩ tõnd kõt yãmb koe-kãng kaseto, la d togsd yãmb vɩɩm sẽn kõn sa wã koɛɛg sẽn dag n be tõnd Ba nengẽ, tɩ b vẽneg-a ne tõndã.
3
Bũmb ning tõnd sẽn yã la d wʋma, tõnd togsd-a-la yãmb me, tɩ yãmb me tõe n paam lagem-n-taar ne tõndo. La tõnd lagem-n-taarã bee ne d ba wã, la ne b Bi-ribl a Zezi Kirist.
4
Tõnd gʋlsda bõn-kãngã tɩ tõnd sũ-noogã na pid zãnga.
5
Ad koɛɛg ningã tõnd sẽn wʋm a Zezi Kirist nengẽ n togsd yãmbã: Wẽnnaam yaa vẽenem la lik baa bilf ka be bãmb pʋgẽ ye.
6
Tõnd sã n yetẽ tɩ d tara lagem-n-taar ne bãmba n yaool n kẽnd lik pʋgẽ, tõnd yagda zĩrĩ la d ka maand sɩd ye.
7
La tõnd sã n kẽnd vẽenemẽ wa bãmb mengã sẽn be vẽenemẽ wã, tõnd tara lagem-n-taar ne taaba, la bãmb Bi-ribl a Zezi zɩɩmã pekda tõnd yel-wẽna fãa n yiisi.
8
Tõnd sã n yetẽ tɩ d ka tar yel-wẽnde, tõnd belgda d mense la sɩd ka be tõnd pʋgẽ ye.
9
Tõnd sã n vẽneg n togs Wẽnnaam d yel-wẽna, bãmb yaa sɩd soaba la tɩrga tɩ maan tõnd sugr d yel-wẽna yĩnga, la b pek tõnd n yiis d tʋʋm-wẽnsã fãa.
10
Tõnd sã n yeel tɩ d ka maan yel-wẽnde, tõnd geta Wẽnnaam wa zĩrĩ yagda, la bãmb goamã ka be tõnd pʋgẽ ye.1 ZÃ 1:1

1 ZÃ 1:2

1 ZÃ 1:3

1 ZÃ 1:4

1 ZÃ 1:5

1 ZÃ 1:6

1 ZÃ 1:7

1 ZÃ 1:8

1 ZÃ 1:9

1 ZÃ 1:101 ZÃ 1 / 1ZÃ 1

1 ZÃ 2 / 1ZÃ 2

1 ZÃ 3 / 1ZÃ 3

1 ZÃ 4 / 1ZÃ 4

1 ZÃ 5 / 1ZÃ 5