A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Mossi (SB) 1998

1 PIYƐR 51
Dẽ, mam sagenda kãsem-dãmbã sẽn be yãmb sʋkã, mam me sẽn ya kãsem wa bãmbã, la m ya Kirist namsgã kaset soabã, la m ya pʋɩt-n-taag ne Kirist ziirã sẽn na n wa pukã yĩnga.
2
Rɩlg-y Wẽnnaam piisã sẽn be ne yãmbã. La ka ne modgr ye, yaa ne yamleoogo wa sẽn zems Wẽnnaam daabã. La ka paoong ratem yĩng ye, yaa ne sũur sẽn ya sõama.
3
La ka tɩ y soog nebã b sẽn gũneg yãmbã ne pãng ye, la yaa tɩ yãmb na yɩ mamsg wʋsg piisã yĩnga.
4
La Pe-kɩɩmbã kãsem sã n wa puki, yãmb na n paama maanf sẽn tar ziiri, la sẽn ka sãamd ye.
5
Woto me, kom-bɩɩse, sak-y kãsem-dãmbã. La bɩ yãmb fãa paam sik-m-menga, yãmb ne taab sʋka. Bala, Wẽnnaam kɩɩsda wuk-m-mens rãmbã, la b ningd sik-m-mens rãmbã zut barka.
6
Dẽ wã, sik-y y mens Wẽnnaam sẽn ya pãng soabã taoore, tɩ bãmb tʋlsma wakat sã n ta, bɩ bãmb zẽk yãmba.
7
Sik-y yãmb yɩɩrã fãa n bas ne bãmba, bala, bãmb n get yãmb yelle.
8
Yɩ-y neb sẽn tar yam! Gũus-y-yã! Yãmb bɛyã sẽn ya a Sʋtãan gõodame n kelemd wa gɩgemde, n baood a sẽn tõe n paam a soab n sãame.
9
Kɩɩs-y-yã-a, n yals tẽebã pʋg kãenkãe, la y bãng tɩ namsg a woto buud me namsda yãmb ba-biisã sẽn be duniyã pʋgã.
10
Yãmb sã n nams wakat bilf pʋgẽ, Wẽnnaam sẽn so bark fãa wã, sẽn bool-a yãmb tɩ y wa paam pʋɩɩr ne ziir ning sẽn kõn sa a Zezi kirist maasem yĩngã, bãmb menga na n zãmsa yãmba, n paas yãmb pãnga, n kɩt tɩ yãmb kɩ yẽga, la b kɩt tɩ yãmb yɩ neb sẽn ka vigsd ye.
11
Bɩ pãngã yɩ bãmb dẽnd zamaan o zamaane! Ãmina.
12
Yaa ne tõnd ba-biig a Sɩlvẽ sẽn ya sɩd soabã nug la mam gʋlsd seb-bi-kãngã n na n tʋm yãmba, la m sagl-yã, la m wilg-y tɩ yãmb sẽn be bark ning pʋgã n ya Wẽnnaam bark meng-menga.
13
A Zezi tẽedbã sẽn be Babilonna, ne m biig a Mark me pʋʋsda yãmba.
14
Pʋʋs-y taab n mok taab ne nonglem mokre. Bɩ Yãmb fãa sẽn tũud Kiristã paam laafɩ!1 PIYƐR 5:1

1 PIYƐR 5:2

1 PIYƐR 5:3

1 PIYƐR 5:4

1 PIYƐR 5:5

1 PIYƐR 5:6

1 PIYƐR 5:7

1 PIYƐR 5:8

1 PIYƐR 5:9

1 PIYƐR 5:10

1 PIYƐR 5:11

1 PIYƐR 5:12

1 PIYƐR 5:13

1 PIYƐR 5:141 PIYƐR 1 / 1PIY 1

1 PIYƐR 2 / 1PIY 2

1 PIYƐR 3 / 1PIY 3

1 PIYƐR 4 / 1PIY 4

1 PIYƐR 5 / 1PIY 5