A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Mossi (SB) 1998

1 PIYƐR 31
Woto me, pagba, bɩ yãmb ned kam fãa sak a sɩda, tɩ baa bãmb neb kẽer sẽn ka sakd Wẽnnaam koɛɛgã, bɩ b
2
sẽn yãt b pagbã yel-manesmã sẽn ya sõama wã, la sẽn waoogd bãmbã, kɩt tɩ b sak Wẽnnaam, tɩ ka tũ ne goam ye.
3
Da bao-y neerem ning ninã sẽn tõe n yã wã bala, sẽn ya zut pãnengo, wall sãnem faon-teedo, wall nagem fut yeelgr ye.
4
La yãmb tog n baoo neerem ning sẽn solge, n be ned kam fãa sũurẽ, la sẽn ka sãamdã, sẽn ya sũ-bʋgsem sɩɩga, la sũ-maasem. Ade, yaa bõn-kãensã n tar yõod wʋsg Wẽnnaam nifẽ.
5
Kʋdemd wakate, pʋg-sõama nins sẽn da tẽed Wẽnnaamã dag n manegda b mens a woto, n sakd b sɩdba.
6
Rẽndã n kɩt t'a Sara dag n sakd a Abraham n boond-a t'a Zu-soaba. Yãmb sã n maan tʋʋm sõama, n ka sak n bas tɩ bãmb kẽes yãmb dabeem, yãmb lebga a Sara kom-pugli.
7
Woto me, raopa, bɩ yãmb ned kam fãa vɩɩmd ne a paga, la y bãng tɩ bãmb yaa neb sẽn ka tar pãng wa yãmb ye. Maan-y-b wa sẽn zemse, n nand-ba, bala, b yaa pʋɩt-n-taas ne yãmba, vɩɩm ning Wẽnnaam sẽn kõ wã pʋgẽ, maan-y-yã a woto tɩ bũmb baa fʋɩ ra wa gɩdg yãmb pʋʋsg ye.
8
Sẽn na n baase, bɩ yãmb fãa paam tagsg a yembre, la yam a yembre. Paam-y nonglem y ba-biis yĩnga, la y pid ne nimbãan-zoeere la sik-m-menga.
9
Da lebs-y ned wẽnga, a sẽn maan yãmb wẽng yĩng ye, la y ra tʋʋs n lebs b sẽn tʋʋs yãmb yĩng ye. Da maan-y-yã a woto ye. Bɩ y lebs barka, bala, yaa bõn-kãng yĩng la b bool yãmb tɩ y na paam bark tɩ yɩ y pʋɩɩre.
10
Wẽnnaam gʋls sõama yetame yaa: Sɩd me, ned sã n dat t'a vɩɩm yɩ-a noogo, la a paam sũ-noog a vɩɩm wakate, bɩ a gũus t'a zelemd da gom wẽng ye la a ra sak t'a noor gom zĩrĩ goam ye.
11
Bɩ a zãag a meng ne wẽnga, la a maan neere, bɩ a bao laafɩ ne nebã, la a pʋg laafɩ wã.
12
Bala, Zu-soabã geta nin-tɩrse, bãmb kelgda nin-tɩrs pʋʋsgo, la b wẽnemdeda b neng n basd neb nins sẽn maand wẽngã.
13
Yãmb sã n wɩngd ne tʋʋm sõama maanego, ãnna n na n maan yãmb wẽnga?
14
La baa yãmb sã n paamd namsg tɩrlem yĩnga, yãmb na paam sũ-noogo. Da zoe-y ninsaalbã sẽn zoet bũmb ningã ye, la y ra sãam y sũy ye.
15
Bɩ y waoog Kirist sẽn ya yãmb Zu-soabã, y sũyã pʋsẽ. Bɩ y yɩ neb sẽn tõe wakat fãa, n leokd neb nins sẽn sokd yãmb n dat n bãng y tẽebã yellã ne sũ-maasem la ne sik-m-menga.
16
Paam-y sũur kaset sõngo, tɩ baa sẽn ya zĩig ning fãa, bɩ neb nins sẽn kãnegd-b yãmbã, n gomd yãmb wẽng Kirist tũudmã pʋgẽ wã paam yãnde.
17
Bala, sã n taa Wẽnnaam yam tɩ tõnd paam namsg d sẽn maan neer yĩnga, yõwã n ya sõama n yɩɩd tõnd sẽn na n paam namsg d sẽn maan wẽng yĩnga.
18
Sɩd me, Kirist me kii vugr bal yel-wẽna yiisg yĩnga. Bãmb sẽn ya nin-tɩrgã, b kii ka-tɩrlem dãmbã yĩnga, sẽn na yɩl n tall yãmb n ta Wẽnnaam nengẽ. B kʋʋ bãmb yĩngã, la Sɩɩg-sõng leb n kõo bãmb vɩɩm.
19
La Sɩ-kõng maasem yĩnga, bãmb kẽnga kɩɩm-kulg me n tɩ moon koɛɛgã sɩɩs nins b sẽn da balgã sʋka.
20
Bãmb yaa neb nins sẽn yɩ kɩɩsdb wakat sẽn looge, Wẽnnaam sẽn maan sũ-mar n kaoos wakat ning a Nowe sẽn maan koom koglgã tɩ neb bilfu, dat n togs tɩ neb a nii wã kẽe a pʋgẽ n põs koomã.
21
Rẽndã ra mamsda koom lisg ning sẽn fãagd yãmb rũnna-rũnna wã. Yaa lisg sẽn ka yĩng rẽgd yiisg yĩng ye, la yaa kosg sẽn kot Wẽnnaam ne sũur kaset sẽn ya sõama, a Zezi Kirist sẽn vʋʋg n bas kũumã maasem yĩnga.
22
A Zezi Kirist zẽk n bee arzãna, n be Wẽnnaam dɩtgo, la malɛk-rãmbã ne pãn-soaadbã, la pãens rãmbã sakda bãmba.1 PIYƐR 3:1

1 PIYƐR 3:2

1 PIYƐR 3:3

1 PIYƐR 3:4

1 PIYƐR 3:5

1 PIYƐR 3:6

1 PIYƐR 3:7

1 PIYƐR 3:8

1 PIYƐR 3:9

1 PIYƐR 3:10

1 PIYƐR 3:11

1 PIYƐR 3:12

1 PIYƐR 3:13

1 PIYƐR 3:14

1 PIYƐR 3:15

1 PIYƐR 3:16

1 PIYƐR 3:17

1 PIYƐR 3:18

1 PIYƐR 3:19

1 PIYƐR 3:20

1 PIYƐR 3:21

1 PIYƐR 3:221 PIYƐR 1 / 1PIY 1

1 PIYƐR 2 / 1PIY 2

1 PIYƐR 3 / 1PIY 3

1 PIYƐR 4 / 1PIY 4

1 PIYƐR 5 / 1PIY 5