A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Mossi (SB) 1998

Zak 41
Maoorã ne zabã sẽn be yãmb sʋkã yita yɛ, sã n ka yãmb datem sẽn maood ne taab yãmb yĩngã wil pʋsẽ wã pʋgẽ?
2
Yãmb get n datame la y ka paamd ye. Yãmb yaa nin-kʋʋdba la sũ-ki-neba, n yaool n ka tõe n paam baa fɩ ye. Yãmb zabdame la y maoodẽ, la y ka paamd ye, bõe yĩnga, yãmb ka kot ye.
3
Yãmb kotame la y ka paamd ye, bala bũmb ning yãmb sẽn tags n kosã ka sõama ye. Yãmb kotame n dat n tall n maan y yĩnsã sẽn datã.
4
Yãmb sẽn ya nin-yoaadbã, yãmb ka mi tɩ dũni nonglem yaa beem ne Wẽnnaam laa? Dẽ, ned sã n dat n yɩ dũni zoa, a yɩta Wẽnnaam bɛyã.
5
Yãmb tẽedame tɩ Wẽnnaam gʋls-sõamyã sẽn yet tɩ: Yaa ne sũ-kiir la Wẽnnaam nong sɩɩg ninga b sẽn kɩt tɩ b be yãmb pʋgẽ wã, b gomda zaalem laa?
6
La bãmb kõta bark sẽn yɩɩda, bala b gʋls-sõamyã yetame yaa: Wẽnnaam kɩɩsda tɩtaam-dãmbã la b ningda sik-m-mens-rãmbã zut barka.
7
Dẽ wã sak-y Wẽnnaam. Kɩɩs-y Sʋtãana la a na zoe n zãag ne yãmba.
8
Kolg-y Wẽnnaam, la bãmb na pẽneg yãmba. Yel-wẽn-maandba, nudg-y y nusã. Yam a yiib rãmbã, nedg-y y sũyã.
9
Bãng-y y nimbãanegã sẽn yaa a soaba, maan-y sũ-sãoongo, yãb-y-yã. Bɩ y laadã tek n lebg wiisgu, tɩ y sũ-noogã lebg sũ-sãoongo.
10
Sik-y y meng Zu-soabã taoore, la bãmb na zẽk yãmba.
11
M ba-biisi, da gom-y taab yell wẽng ye. Ned ning sẽn gomd a ba-biig yell wẽnga, wall a kaood a bʋʋdo, a gomda tõogã yell wẽnga, la a kaood tõogã bʋʋdo. La fo sã n kaood tõogã bʋʋdo, fo ka tõ-sakd ye, fo yaa a bʋ-kaooda.
12
Wẽnnaam b yen tãa n ya tõogã soaba, la bʋ-kaooda. Bãmb n tõe n fãag neda, bãmb n tõe n sãam-a. La fo yaa ãnna n kaood f to bʋʋdo?
13
Yãmb dãmb sẽn yet tɩ: Dũnna wall beoogo, tõnd na n kẽnga tẽn-kãnga, n zĩnd be yʋʋmde, n leeb n paam yõodo. Yaa yãmb la m gomd-ne.
14
Yãmb sẽn ka mi y vɩɩmã sẽn na n yɩ to-to beoogã, yãmb yaa walem sẽn zẽkd wakat bilf pʋgẽ bala, la a menemdẽ wã.
15
Yãmb tog n yeelame yaa: Zu-soabã sã n data, tõnd na vɩɩmde, la d na n maan woto wall woto.
16
La moasã, yãmb waoogda y mens y tɩtaamã pʋgẽ. Tɩtaam a woto buud fãa yaa wẽnga.
17
Ned sã n mi tɩ maan neere, n yaool n ka maandẽ, a maanda yel-wẽnde.Zak 4:1

Zak 4:2

Zak 4:3

Zak 4:4

Zak 4:5

Zak 4:6

Zak 4:7

Zak 4:8

Zak 4:9

Zak 4:10

Zak 4:11

Zak 4:12

Zak 4:13

Zak 4:14

Zak 4:15

Zak 4:16

Zak 4:17Zak 1 / Zak 1

Zak 2 / Zak 2

Zak 3 / Zak 3

Zak 4 / Zak 4

Zak 5 / Zak 5