A A A A A
Mossi (SB) 1998

Zak 1

1
Wẽnnaam la Zu-soab a Zezi Kirist tẽn-tʋmd a zak n gʋlsd buud piig la a yiibã sẽn sãeegã, n pʋʋsd-ba.
2
M ba-biisi, makr buud toay-toay sẽn tõe n paam yãmbã, ges-y-b wa bũmb sẽn wat ne yãmb sũ-noog zãnga,
3
yãmb sẽn mi tɩ y tẽebã makr wata ne sũ-marã yĩnga.
4
La yaa tɩlɛ tɩ sũ-mar maan a tʋʋmd sẽn zems zãnga, tɩ yãmb zẽms zãnga la y yɩ neb sẽn bɩ, la tɩ bũmb da paoog yãmb ye.
5
Yam sã n paoog yãmb ned a yembre, bɩ a kos Wẽnnaam sẽn kõt nebã fãa ne yamleoog n ka lengdẽ wã, la b na kõ-a yamã.
6
La a sã na n kos bɩ a kos ne tẽeb n da sãmb ye: Bala, ned ning sẽn sãmbd wẽnda wa ko-kãseng ko-pɛm sobg sẽn lengd la a zẽkdẽ.
7
Bɩ ned a woto da tags t'a na n paama bũmb Zu-soabã nengẽ ye.
8
A yaa ned sẽn ya yam a yiib soaba, t'a yam yuusd a sẽn maandã fãa pʋgẽ.
9
Bɩ ba-biig sẽn ya naong soab maan sũ-noog ne Wẽnnaam sẽn waoog-a wã.
10
La bɩ arzɛk soab maan sũ-noog ne Wẽnnaam sẽn ning yẽ paoogr zĩigẽ wã. Bala, yẽ na n looga wa mood puudu.
11
Wĩntoog zẽkame tɩ zĩig fãa wɩnge. A kʋɩɩsa moodã, la a puudã sʋʋgame, la a rasãndã menemame. Arzɛk soab me na n zelga a woto a tʋʋma pʋse.
12
Ned ning sẽn yas kãenkãe makr pʋgẽ la sũ-noog soaba. Bala, makrã zugẽ, a na n paama vɩɩm sẽn ya keoor Zu-soabã sẽn kãab neb nins sẽn nong bãmbã.
13
Bɩ ned baa a yen sẽn paamd makr da yeel tɩ yaa Wẽnnaam n makd yẽ ye. Bala, wẽng ka tõe n mak Wẽnnaam, la bãmb mengã ka makd ned baa a yembr ye.
14
La ned kam fãa paamda makre, a mengã ratem sẽn tusd-a n belgd-a wã yĩnga.
15
La yĩngã ratem sã n dɩk pʋga, a rogda yel-wẽnde. La yel-wẽndã sã n wa n bɩ, a wata ne kũum.
16
M ba-bi-nongdse, da tudg-y y mens ne yel-kãng ye:
17
Kũun-sõng fãa la kũun sẽn zems zãng fãa yita yĩngri, vẽenem ba wã nengẽ. Tekre, wall toeoong ka be bãmb pʋgẽ baa bilf ye.
18
Bãmb n dog tõnd wa sẽn zems b raabo, sɩd-goamã maasem yĩnga, tɩ tõnd na lʋɩ bãmb bõn-naandsã fãa taoore.
19
M ba-bi-nongdse, bãng-y yõwã neere: Woto, bɩ ned fãa wɩng ne kelgre, la a maag ne goama, la a maag ne sũ-yikri.
20
Bala, ninsaal sũ-yikr ka wat ne tɩrlem Wẽnnaam nifẽ ye.
21
Yaa woto yĩnga, bas-y rẽgd buud fãa, la pʋ-toog fãa, la y reeg gomd ning b sẽn bʋd yãmb pʋgẽ la sẽn tõe n fãag yãmb sɩɩsã ne sũ-bʋgsem.
22
Yɩ-y koe-sakdba, la y ra yɩ koe-kɛlgdb bala, n belgd y mens ne tagsd sẽn ka sɩd ye.
23
Bala, ned sã n kelgd gomdã n ka sakdẽ, a soab wẽnda wa ned sẽn get a meng nin-gɛtgẽ,
24
la a sã n ges n sa, a loogdame, la tao-tao bala a yĩmda a sẽn dag n ya to-to.
25
La ned ning sẽn get tõog sẽn zems zãngã, sẽn ya lohorem tõogã, la a maoodẽ, n ka kelgd bal la a yĩmdẽ wã, la a maood n sakdẽ wã, soab kõng na paam Wẽnnaam bark a sẽn maandã pʋgẽ.
26
Ned sã n tẽed t'a yaa wẽn-tũuda, n yaool n ka tõe a zelemde, a belgda a menga, la nin-kãng wẽn-tũudma yaa zaalem bala.
27
Ba a Wẽnnaam taoore, wẽn-tũudum sẽn ya yolemde, n ka tar wada, yaa tɩ kẽng n ges kɩɩbse la pʋgkõap b sũ-sãamsã pʋse, la tɩ gũus f meng ne dũni rẽgdo.
Zak 1:1
Zak 1:2
Zak 1:3
Zak 1:4
Zak 1:5
Zak 1:6
Zak 1:7
Zak 1:8
Zak 1:9
Zak 1:10
Zak 1:11
Zak 1:12
Zak 1:13
Zak 1:14
Zak 1:15
Zak 1:16
Zak 1:17
Zak 1:18
Zak 1:19
Zak 1:20
Zak 1:21
Zak 1:22
Zak 1:23
Zak 1:24
Zak 1:25
Zak 1:26
Zak 1:27
Zak 1 / Zak 1
Zak 2 / Zak 2
Zak 3 / Zak 3
Zak 4 / Zak 4
Zak 5 / Zak 5