A A A A A
Mossi (SB) 1998

Ebre 4

1
Woto yĩnga, kãabg tɩ paam vʋʋsg ning bãmb sẽn na n kõ wã sẽn ket n be wã, bɩ d maan yɛɛsg tɩ neb kẽer na n wa bas tɩ sãam n sa tɩ b yaool n watẽ.
2
Bala, koe-noogã b sẽn moonã, ya tõnd la bãmb me. La gomd ning b sẽn wʋmã ka zĩnd yõod ne-b ye, bala neb nins sẽn wʋm koɛɛgã ka reeg-a ne tẽeb ye.
3
La tõnd dãmb sẽn tẽ wã, tõnd paamda vʋʋsg ning Wẽnnaam sẽn yeel tɩ: Mam sũ-puugrã pʋgẽ, mam wẽename n yeel tɩ hakɩɩka, b kõn paam vʋʋsg ning mam sẽn na n kõ wã ye. Wẽnnaam tʋʋmã yaool n da maanda hal dũni naaneg wakate.
4
Bala, zĩig a yembre, Wẽnnaam goma yopoe daarã yell n yeele: La Wẽnnaam basa b tʋʋmã fãa yopoe daarã n vʋʋse.
5
La zĩ-kãngã yɛsa, b leb n yeelame: Hakɩɩka, b ka na n paam vʋʋsg ning mam sẽn na n kõ wã ye.
6
Woto, sẽn yaa tɩ ya neb kẽer n tar noor tɩ paam-a, tɩ neb nins sẽn yɩ-b pipi n deeg koe-noogã ka tõog n kẽ b ka-tẽebã yĩngã,
7
Wẽnnaam leb n yãka daar a to yɛsa, sẽn ya dũnna, n tũnug a Daviid noor kaoosg pʋgẽ n yeel wa sẽn togs poorẽ wã yaa: Rũnna, yãmb sã n wʋm bãmb koɛɛgã, bɩ y da keng y sũyã ye.
8
Sɩd me, a Zozoe sã n da tõogame n kõ nebã vʋʋsgã, Wẽnnaam dag n ka na n gom vʋʋsg daar a to yell ye.
9
Woto yĩnga, vʋʋsg daar a to n be Wẽnnaam nebã yĩnga.
10
Bala, ned ning sẽn deegd vʋʋsg ning Wẽnnaam sẽn kõta me basda a tʋʋmã n vʋʋsd wa Wẽnnaam sẽn bas b rẽnd n vʋʋsã.
11
Bɩ d kẽ vʋʋs-kãng pʋgẽ tao-tao, tɩ ned baa a yen da wa tũ kɩɩsgã mamsg n lʋɩ ye.
12
Bala, Wẽnnaam goamã vɩɩme, la a tara tõogre, n saas sõama wa zabr sʋʋg sẽn tar noey a yiibu. A kẽedame, hal n tõe n welg vɩɩm ne Sɩɩg n bake, n welg kõb-sũgds ne sɩɩlem toay-toayã n bake. A yaa ninsaal sũur manesem la tagsg bʋ-kaooda.
13
Bõn-naandl baa a yen ka be Wẽnnaam sẽn ka ne ye. Bũmb fãa yaa vẽenes la bɛɛl ne soab ning tõnd sẽn na n yals a taoor n togs d yɛlã.
14
Tõnd sẽn tar maan-kʋʋr kãsem sẽn pɩʋʋg saasẽ, Wẽnnaam Bi-riblã yĩnga, bɩ d tall tẽeb ning tõnd sẽn tarã kãenkãe.
15
Bala, tõnd ka tar maan-kʋʋd kãsem sẽn ka tõe n wʋm tõnd pãn-komsmã võor ye. Bãmb paama makr ne bũmb fãa wa tõndo, la b ka maan yel-wẽnd ye.
16
Woto yĩnga, bɩ d kolg bark soab a Wẽnnaam geerã ne pɛl-kɛgenga, tɩ d tõe n paam tɩ b zoe d nimbãanega, la d zĩnd bark bãmb nifẽ, tɩ d tõe n paam sõngr wakat ning d sẽn tog n paame.
Ebre 4:1
Ebre 4:2
Ebre 4:3
Ebre 4:4
Ebre 4:5
Ebre 4:6
Ebre 4:7
Ebre 4:8
Ebre 4:9
Ebre 4:10
Ebre 4:11
Ebre 4:12
Ebre 4:13
Ebre 4:14
Ebre 4:15
Ebre 4:16
Ebre 1 / Ebr 1
Ebre 2 / Ebr 2
Ebre 3 / Ebr 3
Ebre 4 / Ebr 4
Ebre 5 / Ebr 5
Ebre 6 / Ebr 6
Ebre 7 / Ebr 7
Ebre 8 / Ebr 8
Ebre 9 / Ebr 9
Ebre 10 / Ebr 10
Ebre 11 / Ebr 11
Ebre 12 / Ebr 12
Ebre 13 / Ebr 13