A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Mossi (SB) 1998

Ebre 131
Wɩng-y ne ba-biir nonglem.
2
Da yĩm-y tɩ maan sãambã sãand ye. Bala, neb kẽer sẽn maan woto, b reega malegs b zagsẽ n ka bãng ye.
3
Tẽeg-y neb nins sẽn be bi-bees roogẽ wã yelle, wa yãmb mens bee bi-bees roogẽ wã ne-ba. Tẽeg-y neb nins b sẽn namsdã yelle, wa yaa yãmb mengã n namsda.
4
Bɩ neba fãa waoog kãadem, la bɩ ned ne a pag pĩir da zĩnd dẽgd ye. Bala, Wẽnnaam na n sɩbga raglem-dãmba la nin-yoaadbã.
5
Bɩ y mao tɩ da yɩ ligdã nonglem n kɩted tɩ yãmb maand y sẽn maandã ye. Maan-y sũ-noog ne bũmb nins y sẽn tar moasã wã, bala Wẽnnaam meng yeelame yaa: Mam ka na n bas foom f yembr ye, la m ka na n loog n bas foom ye.
6
Dẽnda n kɩt tɩ tõnd tõe n yeel ne raood tɩ: Zu-soabã yaa mam sõangda, mam kõn zoe dabeem ye. Bõe la ninsaal tõe n maan maam?
7
Tẽeg-y yãmb taoor dãmbã, sẽn moon-b yãmb Wẽnnaam goamã yelle. Ges-y bãmb vɩɩmã sẽn baas to-to, la y maan togs-n-taar ne b tẽebã.
8
A Zezi Kirist yaa yembr zaamẽ la rũnna la wakat sẽn kõn sa.
9
Da sak-y tɩ koe-sãams toay-toay tak yãmb ye. Bala, yaa neer tɩ barkã keng yãmb sũyã, la ka rɩɩb ye, t'a ka sõng neb nins sẽn dɩ-a wã ye.
10
Tõnd tara tẽn-kugri, tɩ neb nins sẽn tʋmd sɛk-roogẽ wã ka tar noor tɩ rɩ a rɩɩb ye.
11
Bala, rũms nins maan-kʋʋd kãsmã sẽn dɩk b zɩɩm n kõ Wẽnnaamã, b tallda b nemdã, n yi sikã zĩigẽ n yõog bugum.
12
Rẽnda n kɩt t'a Zezi me sẽn dat n tall b meng zɩɩmã n maneg nebã tɩ b yɩ sõama Wẽnnaam yĩngã, b yii tẽngã n tɩ nams kɛɛnga.
13
Bɩ tõnd me sak yãnd ning bãmb sẽn paamã, n yi n kẽng bãmb nengẽ.
14
Bala, tõnd ka tar tẽng ka sẽn paad wakat fãa ye, tõnd baooda tẽng ning sẽn wat-a wã.
15
A Zezi maasem yĩnga, bɩ d kõ Wẽnnaam maoong sẽn ya pẽgre, sẽn dat n togs tɩ noor goam sẽn pʋt bãmb yʋʋre.
16
Baoosgo, da yĩm-y maan-neer la kũun ye, bala yaa maand a woto buud la Wẽnnaam nonga.
17
Sak-y yãmb taoor dãmba noore, la y sakd-ba. Bala, bãmb geta yãmb sɩɩsã yelle, bãmb sẽn na n gom b yell Wẽnnaam taoorã yĩnga. Maan-y y sẽn tõe tɩ b na ges y yell ne sũ-noogo, la ka ne wõosg tɩ rẽ ka na n zĩnd yõod ne yãmb ye.
18
Pʋʋs-y tõnd yĩnga. Bala, tõnd miime tɩ d sũur kaset yaa sõama, la d tara ratem tɩ d yel-manesmã na yɩ sõama ne neba fãa.
19
Mam kota yãmb ne m sũur fãa tɩ y pʋʋs m yĩnga, tɩ b tõe n lebs maam yãmb tao-tao.
20
Bɩ Wẽnnaam sẽn so laafɩ, soab ning sẽn yiis-a piisã pe-kɩɩm kãsengã kũum pʋgẽ ne kaool sẽn paad wakat sẽn kõn sa wã zɩɩm, tõnd Zu-soaba a Zezi
21
na kɩt tɩ yãmb tõog n maan sẽn ya sõama, tɩ y na maan bãmb daabo. Bɩ Wẽnnaam kɩt tɩ bũmb nins sẽn noom bãmbã maan tõnd pʋse, a Zezi Kirist maasem yĩnga, soab ning sẽn zems ne ziir zamaan o zamaane! Ãmina!
22
M ba-biisi, mam kota yãmb tɩ y sak n deeg saglg gom-kãngã, bala mam gʋlsa yãmb seb-koɛɛga.
23
Bãng-y tɩ b yiisa d ba-biig a Tɩmote n base. A sã n wa pĩnda, mam na n waa ne-a n ges yãmba.
24
Pʋʋs-y y taoor dãmba fãa me ne nin-sõamy wã fãa. Itali rãmbã pʋʋsda yãmba.
25
Bɩ barkã zĩnd ne yãmb fãa.Ebre 13:1

Ebre 13:2

Ebre 13:3

Ebre 13:4

Ebre 13:5

Ebre 13:6

Ebre 13:7

Ebre 13:8

Ebre 13:9

Ebre 13:10

Ebre 13:11

Ebre 13:12

Ebre 13:13

Ebre 13:14

Ebre 13:15

Ebre 13:16

Ebre 13:17

Ebre 13:18

Ebre 13:19

Ebre 13:20

Ebre 13:21

Ebre 13:22

Ebre 13:23

Ebre 13:24

Ebre 13:25Ebre 1 / Ebr 1

Ebre 2 / Ebr 2

Ebre 3 / Ebr 3

Ebre 4 / Ebr 4

Ebre 5 / Ebr 5

Ebre 6 / Ebr 6

Ebre 7 / Ebr 7

Ebre 8 / Ebr 8

Ebre 9 / Ebr 9

Ebre 10 / Ebr 10

Ebre 11 / Ebr 11

Ebre 12 / Ebr 12

Ebre 13 / Ebr 13