A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Mossi (SB) 1998

Ebre 121
Dẽ yĩnga, tõnd me sẽn tar kaset dãmb wʋsg sẽn gũbg tõnd a woto wã, bɩ d tõdg zɩɩb fãa la yel-wẽnã sẽn lut tõnd naana wã, la d nang pãng ne zoees ning sẽn be tõnd taoorã,
2
n get a Zezi sẽn ya tõnd tẽebã sɩngd la a taasdã. Bãmb basa sũ-noog ning b sẽn yet tɩ b na n kõo bãmbã, n sak da-pɩkã n ka zoe yãnd ye, la b zĩi Wẽnnaam geerã rɩtgo.
3
Ges-y soab ning yel-wẽn maandbã sẽn nams b yõorã, tɩ yãmb da wa ya ye, la tɩ y raood da boog ye.
4
Yãmb nan ka kɩɩs yel-wẽnã hal tɩ y zɩɩm yi a poorẽ ye.
5
La yãmb yĩma saglg ning b sẽn sagl yãmba, wa ned sẽn sagend kom-dibli: M biiga, da ges sɩbgr ning Zu-soabã sẽn sɩbgd foomã wa bõn-yaalg ye, la b sã n lengd foom bɩ f da boog f raood ye.
6
Bala, Zu-soabã sɩbgda ned ning bãmb sẽn nonge, la b sɩbgda biig ning fãa bãmb mengã sẽn sak n deeg wa b biigã ne dasaare.
7
Sak-y remsgo: Wẽnnaam maanda yãmb wa b kamba. Bala, bi-ribl bʋg la a ba ka remsda?
8
La yãmb sã n ka paamd sɩbgr ning kamb fãa sẽn paamdã, dẽnd yãmb yaa tãmpĩiba, la y ka yirã soab kamb ye.
9
Tõnd sẽn paam yĩng ba-rãmb tɩ b ra sɩbgd tõnd tɩ tõnd waoog-bã, tõnd ka tog n sak d sɩɩs ba wã n yɩɩda, tɩ d tõe n paam vɩɩm?
10
Sɩd me, tõnd ba-rãmba dag n sɩbgda tõnd wakat bilf yĩng wa b sẽn tẽed tɩ zemsame, la Wẽnnaam sɩbgda tõnd d sõngr yĩng meng-menga, tɩ tõnd me na welg toor n yɩ sõama wa bãmba.
11
Yaa sɩd t'a wakatã, sɩbgr buud fãa ka sũ-noog ye, yaa sũ-sãoongo. La kaoosg pʋgẽ, a womda tɩrlem biis sẽn wat ne laafɩ neb nins sẽn paam remsgã yĩnga.
12
Yaa woto yĩnga, bɩ y zẽk y kamsã sẽn ya wã, la y rũmã sẽn ki wã.
13
Bɩ y naowã tũ so-tɩrse, tɩ sẽn keoosd-a wã da wa bʋdg ye, la b pʋs n paam maagre.
14
Bɩ y bao tɩ laafɩ zĩnd yãmb ne neba fãa sʋka, la y bao pʋ-peelem tɩ pʋ-peelem sã n kaẽ, ned ka tõe n yã Zu-soabã ye.
15
Bɩ yãmb ned kam mao n da wa n mong a meng Wẽnnaam barkã ye, tɩ yẽgen-tõaag baa a yen da wa tobe, n wa ne rãmbgo, n nams neb wʋsg ye.
16
Bɩ y mao tɩ ned baa a yen da yɩ tʋʋm-dẽgd soaba wall ned sẽn paoogd neb wa a Ezayu sẽn dɩk a kãosengã n tek ne rɩɩb a yen tãa wã ye.
17
Yãmb miime tɩ kaoosg zugẽ, a sẽn wa n dat n deeg a ba barkã, b tõdgame, bala a ka tõog n yã sor n tũ n tõog t'a ba wã tek yam, baa ne yẽ sẽn bao barkã ne nintãmã.
18
Sɩda, yãmb ka kolg tãng ning ned sẽn ka tõe n sɩɩse, tɩ bugum zird a zugẽ ye. Yãmb ka kolg lika, wall lik bida, wall sob-kãsenga
19
wall baorgã peebgo, wall goam sẽn yɩ ne pãng wa koɛɛg ning nebã sẽn dag n wʋm n bõos tɩ b ra leb n gom ne bãmb baa gom-bi-yendã ye.
20
Bala, b sẽn yeel bãmb tɩ baa sã n ya rũng n sɩɩs tãngã bɩ b lob-a kugã, b ka tõe n sak n deeg-a ye.
21
Bũmb nins sẽn maanã da wata ne rabeem wʋsgo, hal t'a Moyiis yeel tɩ yɛɛsg n tar yẽnda t'a rigda.
22
La yãmb kolga Siyõ tãngã la Wẽnnaam sẽn vɩ wã tẽnga, sẽn ya yĩngr Zeruzalɛm, la malegs tus wʋsgã.
23
La tigingã ne kom-dẽemsã b sẽn gʋls b yʋy arzãna sulla, la Wẽnnaam sẽn ya neba fãa bʋ-bʋʋdã, la nin-tɩrs sẽn paam n zems zãngã sɩɩse.
24
Yãmb kolga a Zezi sẽn ya kaool paalgã sɛ-yõakdã, la zɩɩm ning b sẽn tall n mese, la sẽn goma sõama n yɩɩd a Abɛl rẽndã.
25
Maan-y gũusgu! Ra tõdg-y n ka kelg ned ning sẽn gomd-a ne yãmbã ye. Bala, neb nins sẽn tõdg n ka kelg a soab sẽn dag n keoogd bãmb tẽng zug ka wã sã n ka põse, tõnd n ka na n põs n yɩɩda, tõnd sã n tõdg n ka kelg ned ning sẽn be arzãn n keoogd tõndã.
26
Wakat kãnga, bãmb koɛɛgã kɩtame tɩ tẽngã rigimdi. La moasã b kãaba tõnd n yeele: Moasã yɛsa, mam na n le kɩtame tɩ tẽngã rigimdi, la ka tẽngã bal ye, yĩngr me na n rigimdame.
27
B sẽn yeel tɩ yɛsã, wilgdame tɩ bũmb nins sẽn digimdã, b na n bak-b-la toore, b sẽn ya bõn-naandse, tɩ bũmb nins sẽn ka rigimdã na yalse.
28
Rẽnda n kɩt tɩ tõnd sẽn na n paam soolem sẽn ka tõe n vigsã, bɩ d yɩ neb sẽn mi b zaamẽ, n maan kaoreng sẽn noom Wẽnnaam sũuri, ne Wẽnnaam sakre la ne rabeem.
29
Bala, tõnd Wẽnnaamã yaa bugum sẽn dɩt me.Ebre 12:1

Ebre 12:2

Ebre 12:3

Ebre 12:4

Ebre 12:5

Ebre 12:6

Ebre 12:7

Ebre 12:8

Ebre 12:9

Ebre 12:10

Ebre 12:11

Ebre 12:12

Ebre 12:13

Ebre 12:14

Ebre 12:15

Ebre 12:16

Ebre 12:17

Ebre 12:18

Ebre 12:19

Ebre 12:20

Ebre 12:21

Ebre 12:22

Ebre 12:23

Ebre 12:24

Ebre 12:25

Ebre 12:26

Ebre 12:27

Ebre 12:28

Ebre 12:29Ebre 1 / Ebr 1

Ebre 2 / Ebr 2

Ebre 3 / Ebr 3

Ebre 4 / Ebr 4

Ebre 5 / Ebr 5

Ebre 6 / Ebr 6

Ebre 7 / Ebr 7

Ebre 8 / Ebr 8

Ebre 9 / Ebr 9

Ebre 10 / Ebr 10

Ebre 11 / Ebr 11

Ebre 12 / Ebr 12

Ebre 13 / Ebr 13