A A A A A
Mossi (SB) 1998

Ebre 10

1
Sɩda, bũmb nins sẽn be tõogã pʋgẽ wã yaa arzãn yɛlã mamsg bala, la ka b wẽneg kɛpɩ ye. Rẽ n kɩt tɩ ne maand nins b sẽn maand n ka basdẽ, yʋʋmd fãa tɩ b fãa wẽnd taabã, tõogã yɛlã ka tõe tɩ neb nins sẽn tũud so-kãng n kolgd Wẽnnaamã zems zãng ye.
2
Sã n kaẽ dẽ, b dag n kõn bas maoongã maaneg sɩda? Bala neb nins sẽn maand kaoreng kõngã dag n na n paamẽ la yɩlgr vugr bal wakat fãa yĩnga, la b sũ-bãngrã dag n ka na n leb n tẽegẽ bãmb b yel-wẽnã ye.
3
La ne maan-kãens b sẽn maandã, b tẽegda yel-wẽnã yʋʋmd fãa.
4
Bala, nag-raadã ne boeesã zɩɩm ka tõe n yiis yel-wẽn lae-lae.
5
Rẽnda kɩt tɩ Kiristã sẽn wa n wat dũni wã, b yeelame yaa: Yãmb dag n ka rat maoong wall kũun ye, la yãmb maana yĩng n kõ maam
6
Yãmb ka reeg maoong sẽn yõogd bugum tẽn-kugr zugu, wall maoong yel-wẽnã yĩng ye.
7
Dẽ, mam yeelame yaa: "Wẽnnaam, ad mam watame n na n maan y raabo. Seb pĩndgã pʋgẽ, b gʋlsame n gom mam yelle."
8
Bãmb deng n yeelame yaa: Yãmb dag n ka rata, la y ka reeg maando, wall kũuni, wall maand sẽn yõogd bugum zãngã ye, tɩ b yaool n maand bõn-kãens wa tõogã sẽn datã.
9
La b yeelame yɛs tɩ: Ad mam watame n na n maan y raabã. Dat n togs tɩ bãmb kiisa kaorengã pipi manesmã n na n wa ne manesem a yiib soaba.
10
Yaa Wẽnnaam daab kãng maasem yĩng la tõnd paam welgr n lebg toore, a Zezi Kirist sẽn kõ b meng vugr tãa wakat fãa yĩngã yĩnga.
11
Maan-kʋʋd fãa kẽngda a tʋʋmd zĩigẽ n tɩ maan tʋʋmde, tɩ naoor wʋsgo, b maanda maan-yendã bala, maand sẽn ka tol n tõe n yiis yel-wẽnã.
12
La a Zezi sẽn maan maoong a yen tãa yel-wẽnã yĩng n sa wã, b zĩnda Wẽnnaam dɩtgo, wakat sẽn ka saab yĩnga.
13
La moasã, b gũudame n na n paam b bɛɛbã n tab n zĩẽ.
14
Bala, ne kũun a yen tãa bala, b kɩtame tɩ neb nins sẽn welg toorã zems zãnga.
15
Sɩɩg-sõng kɩta tõnd bõn-kãng kaset me. Bala bãmb sẽn yeel tɩ:
16
Zu-soaba yetame yaa: Ad kaool ning mam sẽn na n maan ne bãmb ra-kãens loogr zugẽ. Mam na n ninga m tõodã b sũyẽ wã, la m na n gʋls-b-la b yamẽ wã, b paasa gomd n yeele:
17
La mam ka na n leb n tẽeg b yel-wẽna wall b tʋʋm wẽnsã yell ye.
18
La zĩig ning yel-wẽnã sugr sẽn paame, maoong ka leb n maand yel-wẽnd yĩng ye.
19
Woto yĩnga m ba-biisi, tõnd mii hakɩɩk tɩ d tara noor tɩ kẽ manegr doogẽ wã, a Zezi zɩɩmã yĩnga.
20
A Zezi meng n yɩ pipi n kẽ be n tuk sor tõnd yĩnga, wa so-paalg sẽn vɩ n pɩʋʋgd fu-lillidgã, sẽn dat n togs tɩ bãmb mengã yĩngã.
21
La tõnd tara maan-kʋʋd kãsem sẽn so Wẽnnaam yirã.
22
Woto yĩnga, bɩ d kolg bãmb ne sũur sẽn ya sɩda, ne tẽeb zãnga, ne sũur sẽn yɩlge tɩ d sũur ka kaood d bʋʋd ye, la ne yĩng sẽn paam soob ne ko-yɩlgemde.
23
Bɩ d wilg d tẽebã n da sãmb ye, bala soab ning sẽn kãab-a tõndã pidsda b kãabgo.
24
Bɩ d ges taab yelle, tɩ d tõe n nek taab ratem tɩ nong taaba la maan tʋʋm sõamyã.
25
Bɩ d da bas d wẽnd-doogã wa neb kẽer sẽn minim n maandẽ wã ye. Bɩ d sagl taaba, n sagl taab n yɩɩda, yãmb sẽn ne tɩ daarã kolgdame wã yĩnga.
26
Bala, tõnd sã n bãng sɩdã n yaool n maan yel-wẽn ne yamleoogo, maoong ka le ket yel-wẽnã yĩng ye.
27
La bũmb ning sẽn keta, yaa tɩ gũ bʋʋdo la bugum sẽn segl n na n dɩ kɩɩsdbã, la rẽ bee rabeem.
28
Ned sã n kɩɩs a Moyiis tõogã, b kʋʋda a soabã, neb a yiib bɩ a tãab sã n kɩs kaset t'a beegame, tɩ nimbãan-zoeer kaẽ ye.
29
La yãmb ka tagsd tɩ ned sã n tab Wẽnnaam Bi-riblã ne a naowã, la a ges kaoolã zɩɩm ning sẽn kɩt tɩ yẽ lebg toor Wẽnnaam yĩngã wa bõn-zaalga, la a paoog Sɩɩg ning sẽn wat ne sugrã, a na n paama sɩbgr sẽn ya toog n yɩɩd sɩda?
30
Bala, tõnd mii soab ning sẽn yeel-a tɩ: Sũ-dokr yaa bãmb n so la bãmb n na n keo wã. B leb n yeelame tɩ: Zu-soabã na n bʋʋ b nebã bʋʋdo.
31
Tɩ lʋɩ Wẽnnaam sẽn vɩ wã nugẽ yaa yell meng-menga!
32
Tẽeg-y sɩngr wakatã yelle, wakat ning y sẽn paam namsg wʋsg tɩ yɩ maoor meng-menga, y sẽn paam vẽenemã zugẽ.
33
B ninga yãmb yãnde, n nams yãmb neba taoor tɩ b ges-yã, la yãmb paama yam a yembr me ne neb nins b sẽn namsd a woto wã.
34
Sɩda, yãmb zoee bi-beesã nimbãanega, la yãmb saka ne sũ-noog tɩ b wʋk bũmb nins yãmb sẽn tarã, yãmb sẽn mi tɩ y tara paoong sẽn ya sõama n yɩɩda, la sẽn ka loogdã yĩnga.
35
Woto yĩnga, bɩ y ra bas pɛl-kɛgeng ning yãmb sẽn tarã la sẽn wat ne keoor sẽn ya kãsengã ye.
36
Yãmb sɩd tog n nanga pãnga, tɩ yãmb sẽn maan Wẽnnaam daabã, y na reeg bũmb ning b sẽn kãab yãmbã.
37
Bala, keta bilfu, bilf bala! q La sẽn tog n wa-a wã na n waame, b ka na n kaoos n wa ye.
38
La mam nin-tɩrg na n vɩɩ ne tẽebo, la a sã n leb poorẽ, mam sũur ka noom ne-a ye.
39
La tõndo, tõnd ka be b rãmb sẽn foogd b mens n na n sãamã sʋk ye, tõnd bee b rãmb sẽn tẽed n na n põsã sʋka.
Ebre 10:1
Ebre 10:2
Ebre 10:3
Ebre 10:4
Ebre 10:5
Ebre 10:6
Ebre 10:7
Ebre 10:8
Ebre 10:9
Ebre 10:10
Ebre 10:11
Ebre 10:12
Ebre 10:13
Ebre 10:14
Ebre 10:15
Ebre 10:16
Ebre 10:17
Ebre 10:18
Ebre 10:19
Ebre 10:20
Ebre 10:21
Ebre 10:22
Ebre 10:23
Ebre 10:24
Ebre 10:25
Ebre 10:26
Ebre 10:27
Ebre 10:28
Ebre 10:29
Ebre 10:30
Ebre 10:31
Ebre 10:32
Ebre 10:33
Ebre 10:34
Ebre 10:35
Ebre 10:36
Ebre 10:37
Ebre 10:38
Ebre 10:39
Ebre 1 / Ebr 1
Ebre 2 / Ebr 2
Ebre 3 / Ebr 3
Ebre 4 / Ebr 4
Ebre 5 / Ebr 5
Ebre 6 / Ebr 6
Ebre 7 / Ebr 7
Ebre 8 / Ebr 8
Ebre 9 / Ebr 9
Ebre 10 / Ebr 10
Ebre 11 / Ebr 11
Ebre 12 / Ebr 12
Ebre 13 / Ebr 13