A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Mossi (SB) 1998

Tit 11
Maam a Poll sẽn ya Wẽnnaam tʋmtʋmda la a Zezi Kirist tẽn-tʋmd sẽn na paas Wẽnnaam nin-tũusdsã tẽebo la kɩt tɩ b bãng sɩd sẽn wat ne
2
Wẽn-tũudum, n paam tẽeb pidsg gũudem ne vɩɩm sẽn kõn sa wã, Wẽnnaam sẽn ya sɩd soabã sẽn dag n kãab hal tɩ dũni nan ka naana.
3
La wakat sẽn ta, b puka b koɛɛgã koe-mooneg ninga bãmb sẽn kõ maana pʋgẽ, wa sẽn zems noor ninga tõnd fãagd a Wẽnnaam sẽn kõ wã.
4
Maam n tʋmd seb kãnga a Tit sẽn ya mam meng biig tẽeb pʋgẽ wã, tẽeb ninga sẽn ya tõnd fãa rẽndã nengẽ, bɩ f paam bark la laafɩ sẽn yit tõnd ba a Wẽnnaam la d fãagd a Zezi Kirist nengẽ.
5
Mam basa foom Kɛrɛt tẽng tɩ f maneg bũmb ning sẽn ket n tog n manegã, la f maan wa mam sẽn dag n wilg foom tɩ f yãk wẽnd-dot kãsem-dãmb tẽng fãa pʋgẽ wã.
6
Bãmb tog n yɩɩ neb sẽn ka tar yelle, la sẽn tar pag a yen bala, la sẽn tar kamb sẽn ya tẽedba n ka maand tʋʋm dẽgdo, n ya kom-sakdse.
7
Sɩd me, togame tɩ karen-saamb sẽn ya Wẽnnaam tʋʋma yel-gɛtã yɩ ned sẽn ka tar yell ye, karen-saamb ka tog n yɩ tɩta-neda la sũur sẽn yikd tao-tao ye, a ka tog n yɩ rã-yũuda, a ka tog n yɩ zab-zabda la ned sẽn baood paoong ne zãmb ye.
8
Yẽ tog n yɩɩ ned sẽn maand sãamba sãando la a yɩ maan-neer zoa, la a yɩ ned sẽn tagsd sõama, la a ya nin-tɩrga la pʋ-peelem soaba la tõog-m-meng soaba.
9
Yẽ tog n gãda sɩd koɛɛgã kãenkãe wa b sẽn dag zãms-a to-to wã tɩ yẽ tõe n sagl neb a taaba wa sẽn zems tõ-sõamyã la a tõog kɩɩsdbã.
10
Sɩd me, neb wʋsg n be n ya kɩɩsdba la gom-vɩɩd-rãmba la bɛlgdba, sẽn yɩɩda yaa zũnsã sʋk la b be.
11
F tog n kɩtame tɩ b sĩndi. Bãmb lubda zags zãnga n zãmsd neba bũmb sẽn ka zems ye, n baood paoong ne zãmbo.
12
Kɛrɛt-dãmbã ned a yen sẽn ya bãmb meng no-rɛɛs dag n yeelame yaa: "Wakat fãa Kɛrɛt neba yaa zĩrĩ-be-rãmba, pʋto-rãmba, yão-be-neb sẽn ya kʋɩɩmba."
13
Kaset kãnga yaa sɩda, rẽ wã yĩnga, bɩ f leng-b ne
14
pãnga tɩ b paam tẽeb sẽn ya sõama, tɩ b ra wa tũ zuif-rãmba soalmã la ninsaalbã tõoda sẽn basd sɩdã ye.
15
Bũmba fãa yaa yɩlemd ne neb nins sẽn ya yɩlma. La neb nins sẽn maand yel-wẽna la sẽn ka tẽedbã, baa fʋɩ ka yɩlemd ne bãmb ye. Bãmb yama ne b sũ-bãngra rẽgmame.
16
B yetame tɩ b mii Wẽnnaam la b kɩɩsda Wẽnnaam ne b mensã tʋʋmã, bãmb yaa wẽns tɩ looge, la kɩɩsdba la neb sẽn ka tol n tõe n maan tʋʋm sõng ye.Tit 1:1

Tit 1:2

Tit 1:3

Tit 1:4

Tit 1:5

Tit 1:6

Tit 1:7

Tit 1:8

Tit 1:9

Tit 1:10

Tit 1:11

Tit 1:12

Tit 1:13

Tit 1:14

Tit 1:15

Tit 1:16Tit 1 / Tit 1

Tit 2 / Tit 2

Tit 3 / Tit 3