A A A A A
Mossi (SB) 1998

1 Tesalonik 5

1
M ba-biisi, yãmb ka baood tɩ mam gʋls yãmb n wilg wakat la sasa ning bõn-kãens sẽn na n zĩndã ye.
2
Bala, yãmb mens mii sõama tɩ Zu-soabã waoong na n yɩɩ wa wagdr sẽn wat yʋngo.
3
Wakat ning ninsaalbã sẽn na n yeel tɩ yaa laafɩ la bãanã, wakat kãng la sãoong na n ling bãmba. La na n yɩɩ wa rogem toog sẽn paamd pag sẽn tʋte, la b kõn põs ye.
4
Mam ba-biisi, yãmb yẽ ka be lik pʋgẽ tɩ da-kãng na n wa ling yãmb wa wagdr ye.
5
Yãmb fãa yaa vẽenem neba, la wĩndg neba. Tõnd ka yʋng neb wall lik neb ye.
6
Dẽ yĩngã, bɩ d da gũs wa neb a taabã ye. Ayo, d neende, la d yɩ yõk-m-mens rãmba.
7
Yaa yʋng la sẽn gõe-bã gõe, la yaa yʋng la nebã yũud rãam n tuubdẽ.
8
La tõnd sẽn ya wĩndg nebã, bɩ d yɩ yõk-m-mens rãmba: Tɩ d bob tẽeb la nonglem wa gãntika, la d fõgen fãagrã tẽeb pidsg gũudmã wa kut-pugla.
9
Bala, Wẽnnaam ka yãk tõnd tɩ d na paam bãmb sũ-puugrã ye, la yaa tɩ tõnd na soog fãagrã tõnd Zu-soab a Zezi Kirist maasem yĩnga,
10
Soab ning sẽn ki tõnd yĩnga, tɩ tõnd sã n vɩ wall d sã n ki me, bɩ tõnd vɩ ne bãmba.
11
Woto yĩnga, paas-y taab raoodo, la y bɩɩs taab tẽeb wa y sẽn zoe n maandẽ wã.
12
D ba-biisi, tõnd kota yãmb tɩ y waoog neb nins sẽn tʋmd yãmb sʋka, n tɛt yãmb Zu-soabã pʋgẽ la b keoogd yãmbã.
13
Wilg-y-b tɩ yãmb nand-b lame, nong-y-b wʋsgo, b tʋʋmdã yĩnga. Zĩnd-y ne taab ne laafɩ.
14
D Ba-biisi, tõnd bõosda yãmb tɩ y keoog neb nins sẽn vɩ yaarã, la y paas neb nins raood sẽn boogã raoodo, la y tebel pãn-komsem dãmba, la y maan sũ-mar ne nebã fãa.
15
Gũus-y y mense, tɩ ned da lebs a to wẽng wẽng yĩng ye. Mao-y tɩ maan neere, sã n yaa yãmb ne taaba, wall ne nebã fãa.
16
Maan-y sũ-noog daar fãa.
17
Pʋʋs-y n da bas ye.
18
Pʋʋs-y Wẽnnaam bark bũmb fãa pʋgẽ, bala, Wẽnnaam raab la a woto Kirist Zezi pʋgẽ.
19
Da kiis-y Sɩɩg-sõngã ye.
20
Da paoog-y bãngr goamã ye.
21
Bʋ-y bũmb fãa yelle, tɩ sẽn ya sõama bɩ y reege,
22
la y yõk y mens ne wẽng buuda fãa.
23
Bɩ Wẽnnaam sẽn so laafɩ wã maneg yãmb yĩn-tõrã b toor tɩ yɩ sõama zãnga, tɩ tõnd Zu-soab a Zezi Kirist waoongã daare, bɩ b mik tɩ rõdb ka be yãmb belma pʋgẽ ye, sã n yaa y Sɩɩgã, wall y yĩngã pʋgẽ.
24
Sẽn bool-a yãmbã yaa sɩd soaba, la yaa bãmb n na n maan a woto.
25
D ba-biisi, pʋʋs-y Wẽnnaam tõnd yĩnga.
26
Pʋʋs-y ba-biisã fãa ne mok-sõngo.
27
Mam bõosda yãmb ne Zu-soabã yʋʋr tɩ y karem seb-kãngã tɩ ba-biisã fãa wʋme.
28
Bɩ tõnd Zu-soab a Zezi Kirist barkã zĩnd ne yãmba.
1 Tesalonik 5:1
1 Tesalonik 5:2
1 Tesalonik 5:3
1 Tesalonik 5:4
1 Tesalonik 5:5
1 Tesalonik 5:6
1 Tesalonik 5:7
1 Tesalonik 5:8
1 Tesalonik 5:9
1 Tesalonik 5:10
1 Tesalonik 5:11
1 Tesalonik 5:12
1 Tesalonik 5:13
1 Tesalonik 5:14
1 Tesalonik 5:15
1 Tesalonik 5:16
1 Tesalonik 5:17
1 Tesalonik 5:18
1 Tesalonik 5:19
1 Tesalonik 5:20
1 Tesalonik 5:21
1 Tesalonik 5:22
1 Tesalonik 5:23
1 Tesalonik 5:24
1 Tesalonik 5:25
1 Tesalonik 5:26
1 Tesalonik 5:27
1 Tesalonik 5:28
1 Tesalonik 1 / 1Tes 1
1 Tesalonik 2 / 1Tes 2
1 Tesalonik 3 / 1Tes 3
1 Tesalonik 4 / 1Tes 4
1 Tesalonik 5 / 1Tes 5