A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Mossi (SB) 1998

Kolos 31
Dẽ, sã n yaa tɩ yãmb naaga ne Kiristã, n vʋʋge, bɩ y bao bũmb nins sẽn be arzãna, zĩig ning Kirist sẽn zao Wẽnnaam dɩtgã.
2
Tags-y bũmb nins sẽn be arzãnã yelle, la y ra tags bũmb nins sẽn be dũni zugã yell ye.
3
Bala, yãmb kiime, la yãmb vɩɩmã solga ne Kiristã Wẽnnaam nengẽ.
4
Kiristã sẽn ya yãmb vɩɩmã sã n wa n puki, dẽ, yãmb me na n naaga bãmb b ziirã pʋgẽ n puki.
5
Dẽ wã yĩnga, kɩt-y tɩ y dũni ka yalẽ wã ki. Yaa yoobo, tʋʋm-rẽgdo, wẽng maaneg ratem, datem wẽnse, la rat-wʋsgo, sẽn ya wa wẽn-naands pʋʋsgo.
6
Yaa rẽnda yĩng la Wẽnnaam sũ-puugr wat kɩɩsdbã zutu.
7
Yãmb sẽn dag n vɩ yel-wẽn kãens pʋgã, yãmb dag n maanda bõn-kãense.
8
La mosã, bɩ yãmb me kɩɩs bõn-kãensã fãa: Yaa sũ-kãbre, pʋ-toogo, tẽn-kãnem la gom-dẽgd sẽn tõe n yi yãmb noorẽ wã.
9
Da yag-y taab zĩrĩ ye. Bala, yãmb yeega y yalẽ-kʋdgã ne a tʋʋma,
10
la y yelg yalẽ paalga. Wẽnnaam palemda yalẽ-paalgã bãmb sẽn naanã, n kɩtdẽ t'a wẽnegd bãmb a Wẽnnaam n paasdẽ, tɩ tõnd tõe n bãng bãmb zãnga.
11
Yel-kãngã pʋgẽ, ka be tɩ yaa Gɛrk, wall Zuif wall zũnga, wall moaaga, wall weoog neda, wall nin-zẽmba, wall yamba, wall burkĩn ye. La Kirist yaa fãa neba fãa pʋse.
12
Dẽ wã yĩnga, yãmb sẽn ya Wẽnnaam nin-tũusdsi, la neb sẽn welg toorã, la neb Wẽnnaam sẽn nong wʋsgã, bɩ y yelg nimbãan-zoeer meng-menga, la sõmblem, la sik-m-menga, la sũ-bʋgsem, la sũ-mar wa futu.
13
Tʋk-y taab zɩɩbo, la y maan taab sugri. Ned sã n tar yell ne a to, bɩ a maan a soab sugr wa Kirist sẽn maan yãmb sugrã.
14
La sẽn yɩɩd fãa, bɩ y nong taab bala, tɩ nonglem yaa loɛtg sɩd-sɩda.
15
Bɩ Kirist laafɩ, b sẽn bool yãmb a pʋgẽ tɩ y yɩ yĩng a yembrã soog yãmb sũyã. Yɩ-y neb sẽn mi y zaame.
16
Bɩ Kirist goama zĩnd yãmb pʋsẽ ne yõod ning sẽn be a pʋgẽ wã. Zãms-y taab la y keoog taab ne yam meng-menga, ne yɩɩn-sõamyã, la Wẽnnaam yɩɩla, la yɩɩl Sɩɩg-sõng sẽn kõta. Yɩɩl-y bark pʋʋsg yɩɩl ne y sũyã fãa n pẽg Wẽnnaam.
17
Bũmb ning fãa yãmb sẽn maanda, sã n yaa goam pʋga wall tʋʋm pʋga, maan-y fãa ne Zu-soab a Zezi yʋʋre, n pʋʋs ba a Wẽnnaam bark a Zezi maasem yĩnga.
18
Pagba, bɩ yãmb ned kam fãa sak a sɩda, wa sẽn zems sẽn tog n yɩ to-to Zu-soaba tũudum pʋgẽ wã.
19
Pʋg-sɩdbã, bɩ yãmb ned kam fãa nong a paga la y ra maan gãgs ne-a ye.
20
Kamba, sak-y y ba-rãmb ne y ma-rãmb bũmb fãa pʋgẽ, bala, bõn-kãng nooma Zu-soaba sũuri.
21
Ba-rãmba, da maan-y tɩ y kambã sũy yiki, tɩ b raood wa n boog ye.
22
Tʋmtʋmdba, sak-y y dũni zu-soben-dãmbã bũmb fãa pʋgẽ. Da sak-y bãmb b nifẽ bala, tɩ wẽnd wa yãmb baood n maana sẽn noom ninsaalb ye. Sak-y bãmb ne y sũyã fãa, Zu-soabã zoees pʋgẽ.
23
Yãmb sẽn maand bũmb ning fãa, bɩ y maan-a ne y sũur fãa wa y sẽn maand Zu-soabã yĩnga, la ka ninsaalb yĩng ye,
24
yãmb sẽn mi tɩ y na n deega pʋɩɩr Zu-soabã nengẽ tɩ yɩ y keoorã yĩnga. Sɩd me, yaa Kirist sẽn ya Zu-soabã yĩng la yãmb tʋmda.
25
Bala, ned ning sẽn tʋmd sẽn ka zems na n wʋka a ka-tɩrlemã yaoodo, bala, Wẽnnaam ka bakd neb ye.Kolos 3:1

Kolos 3:2

Kolos 3:3

Kolos 3:4

Kolos 3:5

Kolos 3:6

Kolos 3:7

Kolos 3:8

Kolos 3:9

Kolos 3:10

Kolos 3:11

Kolos 3:12

Kolos 3:13

Kolos 3:14

Kolos 3:15

Kolos 3:16

Kolos 3:17

Kolos 3:18

Kolos 3:19

Kolos 3:20

Kolos 3:21

Kolos 3:22

Kolos 3:23

Kolos 3:24

Kolos 3:25Kolos 1 / Kol 1

Kolos 2 / Kol 2

Kolos 3 / Kol 3

Kolos 4 / Kol 4