A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Mossi (SB) 1998

Filip 41
Woto yĩnga, m ba-bi-nongdse, mam sẽn tʋlg ne m sũur fãa tɩ leb n yã yãmb sẽn ya mam sũ-noog la m maanfã, bɩ y yals a woto kãenkãe Zu-soabã tũudum pʋga m zo-nongdse.
2
Mam sagenda a Evodi ne a Sẽntiis tɩ b paam yam a yembr Zu-soabã tũudum pʋgẽ.
3
La foo me, m tʋmd-n-ta-sõngo, mam kota foom tɩ f sõng pʋg-kãense. B ra tʋma ne maam koe-noogã yĩnga, ne a Kelma la ne mam tũud-n-taas a taabã yʋy sẽn be vɩɩm sebrã pʋgẽ wã.
4
Maan-y sũ-noog daar fãa Zu-soabã tũudum pʋgẽ. Mam leb n yetame, maan-y sũ-noogo.
5
Kɩt-y tɩ neba fãa bãng yãmb sũ-bʋgsem. Zu-soabã waoong kolgame.
6
Da maan-y yɩɩr ne bũmb baa fʋɩ ye. La bũmba fãa pʋga, pʋʋs-y Wẽnnaam n kose la y pʋʋs barka la y wilg Wẽnnaam bũmb nins yãmb sẽn datã.
7
La Wẽnnaam laafɩ wã sẽn yɩɩd ninsaalbã bãngr fãa wã na n gũu yãmb sũya ne y tagsdã a Zezi Kirist pʋga.
8
Koɛɛg sẽn keta, m ba-biisi, bɩ y tags bũmb nins fãa sẽn ya sɩda, la bũmb nins fãa sẽn tar waoogre, la bũmb nins fãa sẽn ya tɩrse, la bũmb nins fãa sẽn be pʋ-peelem, la bũmb nins fãa sẽn zems nonglem, la bũmb nins fãa sẽn tar kaset sõngo, ne bũmb nins sẽn ya neer zãng n zems pẽgrã yelle.
9
Maan-y bũmb nins yãmb sẽn zãms la y reege, la y wʋm la y yã mam nengẽ wã. La Wẽnnaam sẽn ya laafɩ soabã na zĩnd ne yãmba.
10
Mam maana sũ-noog Zu-soabã tũudum pʋgẽ, m sẽn yã tɩ yãmb ya n leb n geta mam yell mosã wã yĩnga. Sɩdã, yãmb da tagsda mam yelle, la y ka paam weer n maan bũmb ye.
11
Ka mam sẽn ka tar bũmbã yĩng la m sẽn gomd a woto wã ye, tɩ bõe mam zãmsame tɩ maan sũ-noog ne bũmb ning mam sẽn tarã bala.
12
Mam miime tɩ vɩɩmd naong pʋga, la m miime tɩ vɩɩmd arzɛk pʋg me. Bũmba fãa pʋga, la zĩiga fãa mam zãmsame tɩ rɩ n tɩge la tɩ gãand kom me. Mam zãmsame tɩ paam wʋsgo la tɩ konge.
13
Kirist sẽn kõt maam b pãngã yĩnga, mam tõe n maana fãa.
14
La baoosgo, yãmb maana neer y sẽn sõng maam m toogã pʋgẽ wã.
15
Filip neba, yãmb mens tẽrame tɩ koe-noogã mooneg sɩngrẽ, mam sẽn wa n yit Masedoannã, sã n ka yãmb bala, a Zezi tẽedbã sẽn be zĩig ba a yen ka naag maam m paoong pʋgẽ wall m naong pʋgẽ ye.
16
Yaa yãmb bal n maan a woto. Tɩ bõe, mam sẽn da be Tesalonikã yãmb da zoe n tʋma sõngr sẽn yɩɩd vugr n kõ maam.
17
Ka tɩ mam baooda kũun ye, mam sẽn baood bũmb ninga yaa tɩ yãmb wom biis wʋsgo. Rẽnda n na n yɩ yãmb yõodo.
18
Mam deega fãa la m tara wʋsgo. Mam sẽn deeg bũmb nins yãmb sẽn tʋm a Epafordit t'a kõ maamã, mam tarame tɩ sek n gɩmbe. Kũun-kãens yaa wa kaam sẽn tar yũ-noogo, la maoong Wẽnnaam sẽn deegda la sẽn tat bãmb yam.
19
Mam Wẽnnaam na kõ yãmb bũmb fãa tɩ sek-yã wa sẽn zems bãmb arzeg-kãsemsã a Zezi Kirist maasem yĩnga.
20
Bɩ tõnd ba a Wẽnnaam paam waoogr daar fãa, wakat sẽn ka sɛt ye. Ãmina.
21
Pʋʋs-y Wẽnnaam neba fãa sẽn tũud a Zezi Kiristã. Ba-biis nins sẽn be ne maamã pʋʋsda yãmba
22
Wẽnnaam neba fãa pʋʋsda yãmba, la neb nins sẽn be Sezaar zakẽ wã n toond yãmb b pʋʋsem n yɩɩda.
23
Bɩ Zu-soab a Zezi Kirist barkã zĩnd ne yãmb fãa.Filip 4:1

Filip 4:2

Filip 4:3

Filip 4:4

Filip 4:5

Filip 4:6

Filip 4:7

Filip 4:8

Filip 4:9

Filip 4:10

Filip 4:11

Filip 4:12

Filip 4:13

Filip 4:14

Filip 4:15

Filip 4:16

Filip 4:17

Filip 4:18

Filip 4:19

Filip 4:20

Filip 4:21

Filip 4:22

Filip 4:23Filip 1 / Fil 1

Filip 2 / Fil 2

Filip 3 / Fil 3

Filip 4 / Fil 4