A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Mossi (SB) 1998

Filip 11
Maam a Poll ne a Tɩmote sẽn ya Zezi-Kirist nonglem yemsã n tʋmd seb-kãnga Wẽnnaam neba fãa sẽn tẽed a Zezi Kiristã la karen-saam-dãmba ne yel-gɛtbã sẽn be Filip tẽngã.
2
Bɩ y reeg bark la laafɩ sẽn yit tõnd ba a Wẽnnaam ne Zu-soab a Zezi Kirist nengẽ.
3
Wakat fãa mam sẽn tẽegd yãmb yelle, mam pʋʋsda Wẽnnaam bark y yĩnga.
4
Mam pʋʋsda yãmb fãa yĩng wakat fãa ne sũ-noog n ka basdẽ ye,
5
yãmb sẽn sõngd ne koe-noogã tʋʋmd hal sẽn sɩng daar ning yãmb sẽn wʋm-a, tɩ ta moasã wã yĩnga.
6
Mam mii hakɩɩk tɩ Wẽnnaam sẽn sɩng tʋʋm sõng-kãng yãmb sũya pʋsã na n kell n maan-a lame n baase, hal tɩ ta a Zezi Kirist daarã.
7
A Zemsame tɩ mam paam tagsg a woto yãmb fãa yĩnga, bala, mam yam bee ne yãmb sõama, tɩ bõe, sã n yaa mam sẽn be bi-bees roog pʋg moasã wã, wall sã n yaa mam sẽn da gomd n wilgdẽ tɩ koe-noogã yaa sɩdã, yãmb fãa lagemda ne maam n paamd bark a yembre.
8
Tɩ bõe, Wẽnnaam yaa mam kaset soab tɩ mam nonga yãmb fãa ne a Zezi Kirist nonglem,
9
la mam sẽn pʋʋsd n kot bũmb ninga, yaa tɩ yãmb nonglem na paasd daar fãa n yɩɩda, ne bãngre la yam-vẽnegre.
10
Tɩ woto, yãmb na n bãnga bũmb ning sẽn ya sõama n yɩɩda sẽn na yɩlẽ tɩ Kirist waoongã daare, bɩ y yɩ neb sẽn ya sɩd dãmb tɩ rõadg kãe ye,
11
n pid ne tɩrlem biis sẽn yit a Zezi Kirist nengẽ, Wẽnnaam waoogre la b pẽgr yĩnga.
12
M ba-biisi, mam datame tɩ yãmb bãng tɩ bũmb nins sẽn paam maamã kɩtame tɩ koe-noogã saag n yɩɩda.
13
Sɩd me, na-yira nebã fãa la zĩiga fãa nebã bãngame tɩ yaa mam sẽn maand Kirist tʋʋmdã yĩng la b balg maam.
14
Ba-biisã kẽer sẽn tũud Zu-soabã fãa paama raood mam balgrã yĩnga, n moon Wẽnnaam koɛɛgã ne raood n ka zoe rabeem ye.
15
Yaa sɩd tɩ neb kẽer moonda a Kirist koɛɛgã sũ-kiir la geesem-geesem yĩnga. La neb kẽer moond-a-la ne yam sẽn ya sõama.
16
Bãmb dãmba moonda ne nonglem, b sẽn mi tɩ Wẽnnaam yãka maam tɩ m gom koe-noogã yĩngã.
17
La neb a tãabã yaool n moonda Kirist koɛɛgã ne geesem-geesem, la ka ne pʋ-peelem ye. La b tẽedame tɩ bõn-kãng na n paasa maam namsg m balgrã pʋgẽ.
18
Dẽ, ka yell ye, baa sẽn ya bũmb ning fãa, sã n yaa ne yam-wẽng wall yaa ne pʋ-peelem, b baas n moonda Kirist koɛɛgã, la mam maanda sũ-noog bõn-kãng yĩnga. La m na n le maana sũ-noog yɛsa.
19
Tɩ bõe, yãmb pʋʋsgã la a Zezi Sɩɩgã sõngrã yĩnga, mam miime tɩ bõn-kãng na n wẽneg n waa ne mam yolsgo.
20
Wa sẽn zems mam datem la m tẽeb pidsg gũudmã, bũmb ba a yembr yãnd ka na n yõk maam ye. Moasã ne wakat fãa, mam na n goma ne pɛl-kɛgenga. Woto, Kirist na n paama waoogr mam yĩngã pʋgẽ, sã n ya mam sẽn vɩ wall m sẽn ki.
21
Tɩ bõe, ne maam, Kirist yaa mam vɩɩm. La tɩ ki yaa yõod ne maam.
22
La mam sẽn na n kell n vɩ m yĩngã pʋgẽ wã sã n tara yõod ne mam tʋʋmdã, mam ka mi m sẽn yãkd a soab ye. Bũmb a yiib ratem n tar maam.
23
Mam dat n loog n kẽnga Kirist nengẽ. Rẽnda n ya neer wʋsg ne maam.
24
La yãmb yĩnga, mam sẽn na n kell n vɩɩmd n ya sõama n yɩɩda.
25
Mam sũur keemame. La mam miime tɩ mam na n kell n paa me, la m na n zĩnda yãmb fãa sʋk n sõng-y tɩ y kẽng taoore la y paam sũ-noog tẽeba pʋgẽ.
26
Mam sã n leb n wa yãmb nengẽ, a na n kõo yãmb waoogr yɛs mam yĩnga, a Zezi Kirist tũudmã pʋgẽ.
27
Bũmb sẽn be bala, kɩt-y tɩ yãmb tʋʋmã zems ne Kirist koe-noogã, sẽn na n yɩlẽ tɩ mam sã n wa n na ges yãmba, wall m sã n ka wa, bɩ m wʋm yãmb kibar sẽn yet tɩ y yasa kãenkãe ne yam a yembre, n lagemd taab ne tagsg a yembr n zabd koe-noogã tẽeb yĩnga.
28
La y ka sakd n bas tɩ y bɛɛba kẽes yãmb rabeem ne bũmb baa yembr ye. Bõn-kãng yaa kaset bãmb yĩng tɩ b na n sãamame, la a yaa fãagr yãmb yĩnga. Rẽ yita Wẽnnaam nengẽ.
29
Tɩ bõe, Wẽnnaam sẽn maan bark ning Kirist maasem yĩngã, ka tɩ yãmb tẽ Kiristã bal ye, yaa tɩ yãmb na nams bãmb yʋʋrã yĩng me,
30
n maood maoor ning yãmb sẽn yã tɩ mam maoome wã, la y wʋmd mosã tɩ mam maoodame wã.Filip 1:1

Filip 1:2

Filip 1:3

Filip 1:4

Filip 1:5

Filip 1:6

Filip 1:7

Filip 1:8

Filip 1:9

Filip 1:10

Filip 1:11

Filip 1:12

Filip 1:13

Filip 1:14

Filip 1:15

Filip 1:16

Filip 1:17

Filip 1:18

Filip 1:19

Filip 1:20

Filip 1:21

Filip 1:22

Filip 1:23

Filip 1:24

Filip 1:25

Filip 1:26

Filip 1:27

Filip 1:28

Filip 1:29

Filip 1:30Filip 1 / Fil 1

Filip 2 / Fil 2

Filip 3 / Fil 3

Filip 4 / Fil 4