A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Mossi (SB) 1998

Efɛɛz 61
Kamba, sak-y y ba-rãmb la y ma-rãmb wa Zu-soabã sẽn datã. Bala, bõn-kãng yaa tɩrga.
2
Ad pipi tõog sẽn naag ne kãabgo. A yetame yaa: Waoog f ba la f ma,
3
tɩ f tõe n paam sũ-noogo, la f vɩɩmd n kaoos dũni zugu.
4
La yãmb sẽn ya ba-rãmbã, ra maan-y bũmb sẽn yikd y kambã sũy ye. Wub-y-ba, n sagl-ba, la y keoog-b wa sẽn zems Zu-soabã raabo.
5
Tʋmtʋmdba, sak-y sẽn so-b yãmb dũni ka wã ne y sũur fãa, ne rabeem la rigbu, wa yãmb sẽn sakd Kiristã,
6
la y ra maan bõn-kãng b nifẽ bala, tɩ ra wa ya wa yãmb maanda sẽn noom ninsaalbã ye. Sak-y bãmba yãmb sẽn ya Kirist tʋmtʋmdb sẽn maand Wẽnnaam daabo ne y sũyã fãa wã yĩnga.
7
Tʋm-y b yĩng ne yamleoogo, wa y tʋmda Zu-soabã yĩnga, la ka wa ninsaal yĩng ye,
8
tɩ yãmb miime tɩ ned kam fãa na n deega a keoor Zu-soabã nengẽ, a wa sẽn zems tʋʋm-sõng ning a sẽn maanã, t'a ya yamb wall burkĩna.
9
La sã n yaa ne yãmb sẽn ya zusob-n-dãmbã, yãmb me tog n maana a woto ne y tʋmtʋmdbã. Da maan-y gãgs ne-b ye, tɩ yãmb miime tɩ bãmb ne yãmb me Zu-soabã bee arzãna, la tɩ Zu-soabã nifẽ, ned ka yɩɩd a to ye.
10
Sẽn keta, mam yeta yãmb tɩ y paam raood Zu-soabã tũudum pʋgẽ, bãmb pãn-kãsengã maasem yĩnga.
11
Bob-y zab-teed nins fãa Wẽnnaam sẽn kõ yãmbã, tɩ y tõe n yals kãenkãe n zab ne a Sʋtãana, a sɩlemã pʋgẽ.
12
Bala, tõnd zabr ka ne ninsaal sẽn ya nemd la zɩɩmã ye, la yaa ne lik rĩm-dãmba la a pãens sẽn so naam tẽng zug ka wã, la wẽng maaneg sɩɩsã sẽn be yĩngrã.
13
Yaa woto yĩng n kɩt tɩ mam yet yãmb tɩ y bob Wẽnnaam zab-teedã fãa, tɩ y tõe n yals n zab wẽngã wakate, la tɩ y sã n zab n tõog bũmb fãa, yãmb na yals kãenkãe.
14
Dẽ wã yĩnga, bɩ y yals kãenkãe. Rɩk-y sɩdã tɩ yɩ y sẽbdga, la y bob tɩrlem tɩ yɩ yãmb gãntika,
15
la y wid laafɩ koe-noogã togsg ratem tɩ yɩ yãmb neooda,
16
la y tall tẽeb tɩ yɩ y gãongo, tɩ y tar n kogsd wẽng soabã pɛɛmã fãa sẽn ya wa bugmã,
17
la y fõgen fãagrã me tɩ yɩ kut pugla, la y zã Sɩɩgã sʋʋg sẽn ya Wẽnnaam goamã.
18
Pʋʋs-y wakat fãa ne Sɩɩg-sõng pãnga, n pʋʋs ne kosgo n da bas ye. Nang-y pãng n maand a woto wakat fãa. Pʋʋs-y Wẽnnaam b neba fãa yĩnga,
19
la mam me yĩnga. Pʋʋs-y Wẽnnaam tɩ wakat ning fãa mam sẽn na n yaag m noor n na n gome, bɩ b kõ maam gomd sẽn na kɩt tɩ nebã bãng koe-noogã yel-solemdã võore, la tɩ m na gom ne raoodo.
20
Mam yaa koe-noogã toagsda, tɩ b balg maam a poorẽ. Pʋʋs-y tɩ m tõog n gom a yell ne raood wa m sẽn tog n gomã.
21
Tõnd ba-bi-nongr a Tisik sẽn ya Zu-soabã tʋmtʋmd sẽn maand sɩdã na n wilga yãmb bũmb fãa, sẽn na n yɩl tɩ yãmb me bãng mam yelle, la bũmb nins mam sẽn maanda.
22
Mam yiis-a lame n tʋm yãmb nengẽ, tɩ y bãng tõnd kibare, la t'a na bels yãmb sũyã.
23
Bɩ tõnd Ba a Wẽnnaam la d Zu-soab a Zezi Kirist kõ d ba-biisã zĩnd-n-taar laafɩ la nonglem, b sẽn tar tẽebã yĩnga.
24
Bɩ neb nins fãa sẽn nong tõnd Zu-soab a Zezi Kirist ne nonglem sẽn ka tekdã paam barka.Efɛɛz 6:1

Efɛɛz 6:2

Efɛɛz 6:3

Efɛɛz 6:4

Efɛɛz 6:5

Efɛɛz 6:6

Efɛɛz 6:7

Efɛɛz 6:8

Efɛɛz 6:9

Efɛɛz 6:10

Efɛɛz 6:11

Efɛɛz 6:12

Efɛɛz 6:13

Efɛɛz 6:14

Efɛɛz 6:15

Efɛɛz 6:16

Efɛɛz 6:17

Efɛɛz 6:18

Efɛɛz 6:19

Efɛɛz 6:20

Efɛɛz 6:21

Efɛɛz 6:22

Efɛɛz 6:23

Efɛɛz 6:24Efɛɛz 1 / Efɛ 1

Efɛɛz 2 / Efɛ 2

Efɛɛz 3 / Efɛ 3

Efɛɛz 4 / Efɛ 4

Efɛɛz 5 / Efɛ 5

Efɛɛz 6 / Efɛ 6