A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Mossi (SB) 1998

Efɛɛz 51
Dẽ wã yĩnga, yɩ-y Wẽnnaam togs-n-taase, wa kom-nongdse,
2
la y kẽn nonglem pʋga, wa Kirist me sẽn nong tõndo, n kõ b meng tõnd yĩng tɩ yɩ kũun la maoong sẽn ya wa kaam sẽn tar yũ-noog n tat Wẽnnaam yam.
3
Dẽ wã, a wa nin-sõamy sẽn tog n yɩ to-to wã, da saag-y tɩ b pʋd yoobo, la rẽgd buud baa a yembre, la rat-wʋsg yell yãmb sʋk ye.
4
Da gom-y gom dẽgdo, wall yalem goama, wall kʋʋsem goam tɩ bõn-kãens ka zems ye. Pʋʋs-y Wẽnnaam barka.
5
Bala, bãng-y neer tɩ nin-yoaad baa a yen, rẽgd soab baa a yen, rat-wʋsg soab baa a yen, sẽn dat n togs tɩ wẽn-naands pʋʋsd ka na n paam pʋɩɩr Kirist ne Wẽnnaam soolmẽ wã ye.
6
Da sak-y tɩ ned belg yãmb ne gom-vɩɩd ye. Bala, yaa bõn-kãens yĩng la Wẽnnaam sũ-puugr sigd kɩɩsdbã zutã.
7
Dẽ wã, da paam-y lagem-n-taar ne bãmb ye.
8
Sɩd me, pĩnda, yãmb dag n bee likẽ. La moasã, yãmb sẽn tũud Zu-soabã yĩnga, y bee vẽenemẽ. Rẽ wã, kẽn-y wa vẽenemẽ kamba.
9
Bala, vẽenem biis yaa sõmblem buud fãa, la tɩrlem la sɩda.
10
Mak-y n bãng-y bũmb nins sẽn tat Zu-soabã yam,
11
la y ra tol n paam lagem-n-taar ne likã tʋʋm sẽn ka yõodã ye. Wilg-y tɩ b ka sõama ye.
12
Sɩd me, pʋs n yaa yãnd tɩ pʋd bũmb nins nin-bãmbã sẽn maandã.
13
La d sã n wilg tɩ b ka sõama, lebgda vẽenega. Bala, bũmb ning fãa sẽn puk yaa vẽenega.
14
Yaa woto yĩng n kɩt tɩ b yeel yaa: Foo! Sẽn gõe-a wã, neke! Yik n yi kũumã sʋka, la Kirist na kõ foom vẽenem sẽn kõt vɩɩm.
15
Dẽ wã, gũus-y neer ne yãmb kẽnde, n da kẽn wa yalemb ye. Kẽn-y wa yam dãmba.
16
Da bas-y tɩ weerã sãamd zaalem ye. Bala, mosã yaa wẽng wakate.
17
Woto wã yĩnga, da yɩ-y ka-yam dãmb ye, bãng-y bũmb nins Zu-soabã sẽn data.
18
Da tɩg-y ne rãam ye, yõwã sãamda neda. Pid-y ne Wẽnnaam Sɩɩgã.
19
Sõs-y ne taab ne yɩɩn-sõamyã, la ne Wẽnnaam yɩɩla, la ne Sɩɩg-sõng yɩɩla. Yɩɩl-y n pẽg-y Zu-soabã ne y sũyã fãa.
20
Pʋʋs-y tõnd ba a Wẽnnaam bark bũmb fãa yĩnga, ne tõnd Zu-soab a Zezi Kirist yʋʋre.
21
Sak-y taaba, yãmb sẽn zoet Kiristã yĩnga.
22
Pagba, bɩ yãmb ned kam fãa sak a sɩda, a wa yãmb sẽn sakd Zu-soabã.
23
Bala, rao yaa a pag zu-soaba, a wa Kirist sẽn ya bãmb tẽedbã Zu-soabã. Tẽedbã yaa Kirist yĩnga, tɩ Kirist ya tẽedbã fãagda.
24
Bɩ pag fãa me sak a sɩd ne bũmb fãa, a wa tẽedbã sẽn sakd Kirist to-to wã.
25
Raopã, bɩ yãmb ned kam fãa nong a paga, a wa Kirist sẽn nong b tẽedbã, n kõ b meng b yĩnga,
26
n na n tõog n pek-b ne koom la ne bãmb goamã, n yɩlg-ba,
27
n kɩt tɩ bãmb tẽedbã sẽn tar ziirã yals bãmb taoor tɩ rẽgdo, wall yõbdo, wall bũmb sẽn wẽnd a woto ra zĩnd ye, la tɩ b na yɩ pʋ-peelem dãmb sẽn ka tar yell ye.
28
Woto me, raopã tog n nonga b pagbã wa b sẽn nong b mens yĩngã. Ned ning sẽn nong a pag nonga a menga.
29
Sɩd me, ned baa a yen zɩ n kisg a meng ye. A rɩlgd-a a menga, n get a meng yell wa Kirist sẽn get b tẽedbã yelle,
30
tõnd sẽn ya bãmb yĩngã wilã yĩngã.
31
Yaa rẽ yĩng la rao tog n yi n bas a ba ne a ma n zĩnd ne a paga, la b yiibã na n lebga yĩng a yembre.
32
Yel-solemd kõngã yaa kãsenga. Mam sẽn yet a woto wã, yaa sẽn kẽed ne Kirist la b tẽedbã wɛɛngẽ.
33
Sẽn keta, bɩ yãmb ned kam fãa nong a pag wa a menga, la bɩ pag fãa waoog a sɩda.Efɛɛz 5:1

Efɛɛz 5:2

Efɛɛz 5:3

Efɛɛz 5:4

Efɛɛz 5:5

Efɛɛz 5:6

Efɛɛz 5:7

Efɛɛz 5:8

Efɛɛz 5:9

Efɛɛz 5:10

Efɛɛz 5:11

Efɛɛz 5:12

Efɛɛz 5:13

Efɛɛz 5:14

Efɛɛz 5:15

Efɛɛz 5:16

Efɛɛz 5:17

Efɛɛz 5:18

Efɛɛz 5:19

Efɛɛz 5:20

Efɛɛz 5:21

Efɛɛz 5:22

Efɛɛz 5:23

Efɛɛz 5:24

Efɛɛz 5:25

Efɛɛz 5:26

Efɛɛz 5:27

Efɛɛz 5:28

Efɛɛz 5:29

Efɛɛz 5:30

Efɛɛz 5:31

Efɛɛz 5:32

Efɛɛz 5:33Efɛɛz 1 / Efɛ 1

Efɛɛz 2 / Efɛ 2

Efɛɛz 3 / Efɛ 3

Efɛɛz 4 / Efɛ 4

Efɛɛz 5 / Efɛ 5

Efɛɛz 6 / Efɛ 6