A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Mossi (SB) 1998

Efɛɛz 41
Woto yĩnga, mam sẽn be bi-bees roogẽ Zu-soabã tũudum yĩngã, mam sagenda yãmb tɩ y kẽn wa sẽn zems boolg ning Wẽnnaam sẽn bool yãmbã.
2
Kẽn-y ne sik-m-meng la sũ-bʋgsʋm la sũ-mare, la y sak n deeg taab ne nonglem,
3
n mao tɩ Sɩɩg-sõng lagem-n-taar zĩndi, laafɩ ning sẽn loe-a yãmb ne taabã yĩnga.
4
Yĩng a yembr bal n be, la Sɩɩg-sõng a yembr bal n be, wa b sẽn bool yãmb tɩ y paam tẽeb pidsg gũudum a yembr y boolgã yĩngã.
5
Zu-soab a yembr bala n be, la tẽeb a yembr bala, la lisg a yembr bala.
6
Wẽnnaam a yembr bal n be n ya neba fãa ba, n so bũmb fãa, la b be b fãa sʋka, la b fãa pʋse.
7
La b kõo tõnd ned kam fãa barkã, wa sẽn zems Kirist kũun makdgã.
8
Yaa woto yĩng tɩ gʋls-sõamyã yetẽ yaa: Bãmb sẽn dʋ yĩngrã, b zãa yemse, la bãmb kõo ninsaalb kũuni.
9
La gomd ning sẽn yet tɩ bãmb dʋʋme wã võor yaa bõe, sã n ka tɩ bãmb reng n siga tẽngã tẽngr me?
10
Soab ning sẽn dag n sig-a wã, yaa soab kãng bal n zẽk yĩngr hal n loog saasẽ, tɩ bãmb tõe n pid bũmb fãa.
11
Yaa bãmb n kɩt tɩ neb kẽer yɩ tẽn-tʋmdba, tɩ kẽer yɩ bãmb no-rɛɛsdba, tɩ kẽer yɩ koe-noogã moaandba, tɩ kẽer yɩ pe-kɩɩmba la karen-saam-dãmba,
12
b nebã bɩɩsg yĩnga. Wẽnnaam maana a woto bãmb tʋʋmdã na tõog n maan yĩnga, la Kirist yĩngã bɩɩsg yĩnga,
13
hal tɩ tõnd fãa na lagem taab n paam tẽeb a yembre, la d bãng Wẽnnaam Bi-riblã, n yɩ neb sẽn bɩ, n lebg wa a Zezi sẽn ya bũmb ningã, n zems zãngã.
14
Woto, tõnd kõn leb n yɩ wa kamb sẽn lengde, tɩ zãmsg buud fãa rɩkd-b n loogdẽ, tɩ ninsaalbã zãmbã ne b belgr tʋʋmã tar tõnd n leebdẽ ye.
15
La yaa tɩ tõnd sẽn togsd sɩd ne nonglemã yĩnga, tõnd na n bɩɩ bɩʋʋngã ne bũmb fãa, Kirist sẽn ya tõnd naabã pʋgẽ.
16
Yaa bãmb yĩng la yĩngã wil gill fãa sẽn sog taab sõama, sũgdsã sẽn zãad yĩngã sõama wã yĩngã, yĩngã will fãa bɩtame n zems a sẽn tog n bɩ to-to, la a bɩɩsd a meng ne nonglem.
17
Woto yĩnga, ad bũmb ning mam sẽn yet yãmba, la m sẽn kɩt a kaset Zu-soabã pʋgẽ: Yaa tɩ yãmb ka tog n leb n kẽn wa neb nins sẽn ka pʋʋsd Wẽnnaamã ye. Bãmb kẽnda wa sẽn zems b tagsg sẽn ka yõodã.
18
Zɩɩlmã sẽn be nin-kãens pʋgẽ la b sũyã sẽn riglmã yĩnga, b yamã ka liki, la b ka vɩ wa Wẽnnaam sẽn datã ye.
19
Yel-wẽnã maaneg yãnd ka le tar-b baa bilfu. B basame tɩ raglem soog-ba, tɩ b maand tʋʋm dẽgd buud fãa la rat-wʋsgo.
20
La yãmba, ka yɛl a woto maaneg pʋgẽ la yãmb zãms tɩ bãng Kiristã ye, 21-22 sã n yaa tɩ yãmb wʋma bãmb yelle, la y paam zãmsg bãmb pʋgẽ, n zems ne sɩd ning sẽn be a Zezi pʋgẽ wã. Sɩdã võor yaa tɩ yãmb bas y tʋʋm kʋdã sẽn ya nin-kʋdgã rẽndã, nin-kʋdg ning sẽn dẽgemd a meng nana, ratem wẽngã sẽn tudgid nedã yĩnga,
21
la tɩ Sɩɩgã tek yãmb yamã,
22
la y yeelg nin-paalgã wa fuugu, nin-paalg ning Wẽnnaam sẽn naan wa b sẽn data, tɩrlem la sõmblem sɩd sẽn wat-ne wã pʋgẽ.
23
Woto yĩnga, bas-y zĩrĩ yagbo, la bɩ yãmb ned kam fãa togs a to sɩda. Bala, tõnd yaa yĩng a yembr wil ne taaba.
24
Yãmb sũur sã n yiki, da sak-y tɩ wĩndg tɩ kẽ tɩ y sũurã nan ka sig ye.
25
Da kõ-y-yã a Sʋtãan weer ye.
26
Bɩ ned ning sẽn dag n zuud da leb n zu ye. A mao n tʋm pʋ-peelem tʋʋmd ne a nusi, t'a tõe n paam bũmb sẽn na kõ ned ning sẽn tog ne sõngrã.
27
Da sak-y tɩ gom yook ba a yembr yi yãmb noorẽ ye. Gomd sã n na n wa yi, bɩ yɩ gom-sõng sẽn na sõng ned t'a bɩ la a wa ne bark neb nins sẽn wʋmdã zutu.
28
Da maan-y tɩ Wẽnnaam Sɩɩg-sõngo, Sɩɩg ning b sẽn tall n ning yãmb bãnd fãagr daarã yĩngã sũur sãam ye.
29
Yiis-y sũ-toogo la kisgri, la tẽn-kãnem, la pʋ-toog buud fãa y sʋka.
30
Maan-y taab neere, n kʋmd taaba, la y kõ taab sugri, a wa Wẽnnaam sẽn kõ yãmb sugr Kirist maasem yĩngã.Efɛɛz 4:1

Efɛɛz 4:2

Efɛɛz 4:3

Efɛɛz 4:4

Efɛɛz 4:5

Efɛɛz 4:6

Efɛɛz 4:7

Efɛɛz 4:8

Efɛɛz 4:9

Efɛɛz 4:10

Efɛɛz 4:11

Efɛɛz 4:12

Efɛɛz 4:13

Efɛɛz 4:14

Efɛɛz 4:15

Efɛɛz 4:16

Efɛɛz 4:17

Efɛɛz 4:18

Efɛɛz 4:19

Efɛɛz 4:20

Efɛɛz 4:21

Efɛɛz 4:22

Efɛɛz 4:23

Efɛɛz 4:24

Efɛɛz 4:25

Efɛɛz 4:26

Efɛɛz 4:27

Efɛɛz 4:28

Efɛɛz 4:29

Efɛɛz 4:30Efɛɛz 1 / Efɛ 1

Efɛɛz 2 / Efɛ 2

Efɛɛz 3 / Efɛ 3

Efɛɛz 4 / Efɛ 4

Efɛɛz 5 / Efɛ 5

Efɛɛz 6 / Efɛ 6