A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Mossi (SB) 1998

Efɛɛz 21
Yãmba, yãmb dag n yaa kũum y beegrã ne y yel-wẽnã yĩnga.
2
Pĩnda, yãmb dag n kẽnda yel-wẽn kãens pʋgẽ wa sẽn zems dũni-kãngã sẽn kẽnd to-to wã, n sakd yĩngr pãng naabã, sɩɩg ning sẽn tʋmd wẽn-kɩɩsdbã pʋgẽ mosã wã.
3
Tõnd fãa me rag n bee bãmb sʋka, la tõnd dag n vɩɩ wa sẽn zems tõnd yĩngã datem wẽnsã. Tõnd dag n tʋmda wa tõnd yĩngã sẽn date, la sẽn zems tõnd tagsdo, la tõnd dag n yaa neb sẽn na n paam Wẽnnaam sɩbgr wa neb a taabã.
4
La Wẽnnaam sẽn tar nimbãan-zoeer wʋsgã, la bãmb sẽn nong tõnd ne nonglem kãsengã yĩnga,
5
baa tõnd sẽn dag n ya kũum d beegrã yĩngã, Wẽnnaam kõo tõnd vɩɩm Kirist pʋgẽ. Yaa Wẽnnaam barkã yĩng la yãmb paam fãagre.
6
Wẽnnaam naaga tõnd ne Kiristã n vʋʋge, n kɩt tɩ tõnd naag ne bãmb n zĩnd arzãn pʋga, Kirist maasem yĩnga,
7
tɩ wakat sẽn wate, bɩ bãmb tõe n wilg tõnd bãmb bark kãsengã, b sẽn kõ tõnd sõmblem Kirist maasem yĩngã.
8
Sɩd me, yaa Wẽnnaam barkã yĩng la yãmb paam fãagr tẽeb yĩnga. Yãmb sẽn paam fãagrã, ka ne y mens pãng ye, yaa Wẽnnaam kũuni.
9
Ka ne tʋʋm ye, tɩ ned baa a yen da wa pẽg a meng ye.
10
Bala, tõnd yaa Wẽnnaam bõn-naandse. B naana tõnd Kiristã maasem yĩnga, tɩ tõnd na maan tʋʋm sõama nins bãmb sẽn dag n pĩnd n segl tɩ tõnd wa maanã.
11
Dẽ wã, tẽeg-y tɩ wakat sẽn looge, yãmb dag n yaa bu-zẽms yĩng wɛɛngẽ, tɩ neb nins sẽn yet tɩ b yaa zũnsi, tɩ yaool n ya bãong ninsaal nus sẽn kẽesã rãmb n dag n boond yãmb a bu-zẽmsã tɩ moose.
12
Wakat kãng tɩ yãmb dag n zãra ne Kiristã, la yãmb da ka tar noor tɩ lagem ne Israyɛl nebã ye. Sẽn paase, yãmb dag n zãra ne lagem-n-taar ning Wẽnnaam sẽn dag n kãabã, la y dag n ka tar tẽeb pidsg gũudum ye. Y dag n vɩɩ dũni pʋgẽ n ka tar Wẽnnaam ye.
13
La moasã, Kirist pʋgẽ, yãmb sẽn dag n zãr wakat sẽn loogã, Kirist zɩɩmã maasem yĩnga, yãmb pẽnegame.
14
Bala, yaa Kirist n ya tõnd laafɩ. Bãmb n kɩt tɩ sẽn ya-a Zuif la sẽn ka-a Zuif lebg buud a yembre, n wã welgr lalgã sẽn ya beemã sẽn dag n be sʋkã.
15
Kirist yiisa a Moyiis tõodã ne a noyã la a minindã, n na n kɩt tɩ buud a yiibã naag taab bãmb pʋgẽ n yɩ bu-paalg a yembre, n kɩt tɩ laafɩ zĩndi,
16
la b yiis yell ning sẽn dag n be buud a yiibã ne Wẽnnaam sʋkã, n kɩt tɩ b lebg yĩng a yembre, la b kɩt tɩ beemã sa, da-pɩkã maasem yĩnga.
17
Kirist waa n moona yãmb dãmb sẽn da zãrã laafɩ koe-noogã, la b moona neb nins sẽn da pẽ wã me.
18
Bala, Kirist maasem yĩnga, tõnd ned kam fãa tara noor tɩ wa d ba wã nengẽ, Sɩɩg-sõng a yembr pʋgẽ.
19
Dẽ wã yĩnga, yãmb ka leb n ya sãamba, wall nin-loogds ye. Yãmb yaa buud a ye ne Wẽnnaam nebã, n ya Wẽnnaam zakã neba.
20
B mee yãmb yẽbgr ning tẽn-tʋmdbã ne Wẽnnaam no-rɛɛsdbã sẽn yẽbgã zugu, la yaa Kirist mengã n ya roogã pãng kugri.
21
Kirist maasem yĩnga, roogã gill fãa naagda taab n yikdẽ, n lebgd ro-sõng Zu-soabã pʋgẽ.
22
Yãmb sẽn be Kirist pʋgẽ wã, yãmb me naaga meebã pʋgẽ n lebg Wẽnnaam Sɩɩgã roogo.Efɛɛz 2:1

Efɛɛz 2:2

Efɛɛz 2:3

Efɛɛz 2:4

Efɛɛz 2:5

Efɛɛz 2:6

Efɛɛz 2:7

Efɛɛz 2:8

Efɛɛz 2:9

Efɛɛz 2:10

Efɛɛz 2:11

Efɛɛz 2:12

Efɛɛz 2:13

Efɛɛz 2:14

Efɛɛz 2:15

Efɛɛz 2:16

Efɛɛz 2:17

Efɛɛz 2:18

Efɛɛz 2:19

Efɛɛz 2:20

Efɛɛz 2:21

Efɛɛz 2:22Efɛɛz 1 / Efɛ 1

Efɛɛz 2 / Efɛ 2

Efɛɛz 3 / Efɛ 3

Efɛɛz 4 / Efɛ 4

Efɛɛz 5 / Efɛ 5

Efɛɛz 6 / Efɛ 6