A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Mossi (SB) 1998

Galat 51
Kirist yolsa tõnd tɩ d na vɩ ne lohorem. Dẽ yĩngã, yals-y kãenkãe n da leb n kẽes y mens yembdẽ ye.
2
Ade, maam a Poll yeta yãmb tɩ yãmb sã n kɩt tɩ b kẽes-y bãongo, Kirist ka na n zĩnd yõod ne yãmb ye.
3
Mam leb n yeta ned ning fãa sẽn kɩt tɩ b kẽes-a bãong t'a tog n pidsa tõogã gilli.
4
Yãmb dãmb sẽn baood zemsg tõog sakr pʋgẽ wã, yãmb welga ne Kirist, yãmb monga y mens barkã.
5
Ne tõndo, yaa tẽeb pʋgẽ la tõnd gũud tɩ Wẽnnaam kɩt tɩ tõnd lebg nin-tɩrse, Sɩɩg-sõng pãngã yĩnga.
6
Bala, bũmb ning sẽn be yõod Kirist pʋgẽ wã ka bãongã wall moonemã ye, yaa tẽeb sẽn tʋmd ne nonglem.
7
Yãmb dag n zoeta sõama, la ãnna n gɩdg yãmb tɩ y da sak sɩdã, n kɩt tɩ y yalse?
8
Tags-kãng ka yi sẽn boond-a yãmbã nengẽ ye.
9
Rã-bɩll bilf bal wukda bur zom-nagdgã gilli, wa b sẽn mi n yetẽ wã.
10
Ne maam, mam sũurã keema ne yãmb Zu-soabã pʋgẽ, tɩ y tagsg ka na n yɩ toor ye. La ned ning sẽn dãmbda yãmbã, baa a sẽn ya ned ning fãa, a na n deega a sɩbgre.
11
M ba-biisi, ne maam, sã n yaa tɩ mam moondame tɩ b kẽes nebã bãongo, bõe yĩng tɩ b namsd maam? Dẽ, a Zezi da-pɩkã koɛɛg sẽn ya wa kug-lakdg tɩ mam moondẽ wã ka le beegd ned ye.
12
Mam datẽ lame tɩ neb nins sẽn dãmbd yãmbã tolg n wã b mens n baase.
13
M ba-biisi, b boola yãmb tɩ y vɩɩmd lohorem pʋgẽ. La bɩ y da rɩk lohorem kõng n na n vɩɩmd wa yĩngã sẽn datã ye. Vɩɩmd-y ne nonglem, la y tʋm n kõ taaba.
14
Bala, gomd a yen tãa n pidsid tõodã gilli. A yetame tɩ: Nong f to wa f menga.
15
La yãmb sã n wãbd taab wa baase, la y namsd taaba, bɩ y gũus n da wa gõdg n sãam taab ye.
16
Dẽ, mam yeta yãmb tɩ y kẽn wa sẽn zems Wẽnnaam Sɩɩgã sẽn tɛt yãmbã, la yãmb kõn maan y yĩngã sẽn dat ye.
17
Bala, yĩngã tara ratem sẽn ya lebend ne Wẽnnaam Sɩɩgã rẽnda, la Wẽnnaam Sɩɩgã tara ratem sẽn ya lebend ne yĩngã rẽnda. B kɩɩsda taaba, tɩ yãmb kõn maan y sẽn datã ye.
18
La sã n yaa Wẽnnaam Sɩɩgã n tɛt yãmba, yãmb ka be tõog sakr pʋgẽ ye.
19
La yĩngã tʋʋm yaool n yaa vẽenese. Yaa yoobo, rẽgdo, tʋʋm wẽns maanego,
20
wẽn-naands pʋʋsgo, tɩɩm, beem, ka-wʋmd-taaba, sũ-kiiri, sũ-yikri, nokoɛɛma, welgre, yi-taaba,
21
zoe-bõne, rã-tɩgre, yão-beedo, la bũmb sẽn wẽnd a woto. Mam pĩnd n keoogda yãmb wa mam sẽn da zoe n maanã. Neb nins sẽn maand bõn-kãensã kõn paam Wẽnnaam soolem tɩ yɩ b pʋɩɩr ye.
22
La Sɩɩg-sõng bilã yaa nonglem, la sũ-noogo, la bãane, la sũ-mare, la sõmblem, la maan-neere, la maan-sɩda, la bʋgsem, la yõk-m-menga.
23
Tõogã ka kɩɩsd bõn-kãensã ye.
24
Neb nins sẽn be Kirist Zezi pʋgẽ wã kaa b yĩngã ne a sẽn nonge, la a daabã fãa da-pɩk zugu.
25
Tõnd sã n vɩ ne Wẽnnaam Sɩɩgã pãnga, bɩ d kẽn wa sẽn zems bãmb Sɩɩgã sẽn tɛt tõndã me.
26
Bɩ d da lebg wuk-m-mens rãmba, n baood taab noore, la d maand sũ-kiir ne taab ye.Galat 5:1

Galat 5:2

Galat 5:3

Galat 5:4

Galat 5:5

Galat 5:6

Galat 5:7

Galat 5:8

Galat 5:9

Galat 5:10

Galat 5:11

Galat 5:12

Galat 5:13

Galat 5:14

Galat 5:15

Galat 5:16

Galat 5:17

Galat 5:18

Galat 5:19

Galat 5:20

Galat 5:21

Galat 5:22

Galat 5:23

Galat 5:24

Galat 5:25

Galat 5:26Galat 1 / Gal 1

Galat 2 / Gal 2

Galat 3 / Gal 3

Galat 4 / Gal 4

Galat 5 / Gal 5

Galat 6 / Gal 6