A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Mossi (SB) 1998

1 KORẼNT 61
Yãmb ned sã n tar yell ne ned a to, a saagd n kẽnda neb nins sẽn ka sakd Wẽnnaama nengẽ n bʋ-ne-a bii, bɩ yaa tẽedbã nengẽ?
2
Yãmb ka mi tɩ nin-sõamy wã na n kaoo dũni bʋʋd laa? La sã n yaa tɩ yaa yãmb n na n kao dũni wã bʋʋdo, dẽ yĩnga, yaa paoogr ne yãmb tɩ kao yɛl sẽn ka a woto bʋʋd sɩda?
3
Yãmb ka mi tɩ tõnd na n kaoo malegsã bʋʋd laa? Bõe tɩ tõnd ka na n kao vɩ-kãngã yɛlã bʋʋdo?
4
Yãmb sã n yaool n tar yɛl ne taab vɩ-kãngã yɛl poorẽ, yaa neb nins wẽnd-doogã sẽn ka gomd b yellã la yãmb kɩted tɩ b kao bʋʋdã.
5
Mam yeta woto n na n ning yãmb yãnde. Dẽ, ned ba yen ka be yãmb sʋkã n tar yam n tõe n bʋ yɛl nins sẽn be a ba-biisã sʋkã bʋʋd wɛ?
6
Ba-biig bʋʋda ne ba-biig a to neb sẽn ka tẽedb taoore.
7
Yãmb sẽn bʋʋd ne taabã zoe n yaa kongr yãmb yĩnga. Bõe tɩ yell sã n ka zemse, yãmb ka yõkd y mens n tʋk-a? Bõe tɩ yãmb ka basd bal tɩ b dɩk bũmb yãmb sẽn so?
8
Yaa yãmb n maand sẽn ka zemse, la y fãad neb a taaba, la yaa yãmb ba-biisi.
9
Yãmb zɩ tɩ neb nins sẽn maand sẽn ka zemsã ka na n paam Wẽnnaam soolem wa b rogem-pʋɩɩr laa? Da belg-y y mens ye. Tʋʋm-dẽgd maandbã, wẽn-naands pʋʋsdbã, nin-yoaadbã,
10
wẽng maandbã, raopã wall pagb sẽ gãe taabã, wagda wã, yão-beed dãmba, sẽn yũud-b rãam n tũubdẽ wã, nin-tʋʋdbã, fãadbã, baa a yen kõn paam Wẽnnaam soolma wa a dogem-pʋɩɩr ye.
11
Yãmb neb kẽer yaool n dag n yaa a woto. La yãmb paama pekre, b kɩtame tɩ yãmb lebg sõama, b kɩtame tɩ yãmb zemse, tõnd Zu-soab a Zezi Kirist yʋʋrã maasem yĩnga, la ne tõnd Wẽnnaamã Sɩɩg pãnga.
12
Mam tara noor tɩ maan bũmb fãa, la ka bũmba fãa n be yõod ye. Mam tara noor tɩ maan bũmb fãa, la mam ka na n sak n kẽ bũmb baa a yembr yemdẽ ye.
13
Rɩɩb yaa pʋg yĩnga, la pʋg yaa rɩɩb yĩnga. La Wẽnnaam na n sãama b yiiba fãa. Yĩngã ka tʋʋm-dẽgd yĩng ye, a yaa Zu-soabã yĩnga, la Zu-soabã yaa yĩngã yĩnga.
14
Wẽnnaam, sẽn vʋʋg-a Zu-soabã na n vʋʋga tõnd me ne b meng pãngã.
15
Yãmb zɩ tɩ yãmb yĩnga yaa Kirist will laa? Dẽ wã, mam na n dɩka Kirist wilã n kɩt tɩ lebg pʋg-yoodr willi?
16
Nokoeemd ka be tɩ yaa ayo ye. Yãmb zɩ tɩ ned sẽn lagem ne pʋg-yoodr lebga yĩng a yembr ne-a laa? Bala, b yeelame tɩ: Bãmb b yiibã na n lebga yĩng a yembre.
17
La ned ning sẽn loe ne Zu-soabã lebgda sɩɩg a yembr ne bãmba.
18
Zoe-y yoobo. Yel-wẽnd a to ninsaal sẽn maand ka be a yĩngã pʋgẽ ye. La ned ning sẽn maand yoob beegda a meng yĩnga.
19
Yãmb zɩ tɩ yãmb yĩnga yaa Sɩɩg-sõng roogo, Sɩɩg-sõng yãmb sẽn deeg Wẽnnaam nengẽ, la tɩ yãmb ka leb n so y meng laa?
20
Bala, b lebs n daa yãmb toogo. Woto yĩnga, waoog-y Wẽnnaam ne y yĩngã la ne Sɩɩgã sẽn ya Wẽnnaam dẽndã.1 KORẼNT 6:1

1 KORẼNT 6:2

1 KORẼNT 6:3

1 KORẼNT 6:4

1 KORẼNT 6:5

1 KORẼNT 6:6

1 KORẼNT 6:7

1 KORẼNT 6:8

1 KORẼNT 6:9

1 KORẼNT 6:10

1 KORẼNT 6:11

1 KORẼNT 6:12

1 KORẼNT 6:13

1 KORẼNT 6:14

1 KORẼNT 6:15

1 KORẼNT 6:16

1 KORẼNT 6:17

1 KORẼNT 6:18

1 KORẼNT 6:19

1 KORẼNT 6:201 KORẼNT 1 / 1KOR 1

1 KORẼNT 2 / 1KOR 2

1 KORẼNT 3 / 1KOR 3

1 KORẼNT 4 / 1KOR 4

1 KORẼNT 5 / 1KOR 5

1 KORẼNT 6 / 1KOR 6

1 KORẼNT 7 / 1KOR 7

1 KORẼNT 8 / 1KOR 8

1 KORẼNT 9 / 1KOR 9

1 KORẼNT 10 / 1KOR 10

1 KORẼNT 11 / 1KOR 11

1 KORẼNT 12 / 1KOR 12

1 KORẼNT 13 / 1KOR 13

1 KORẼNT 14 / 1KOR 14

1 KORẼNT 15 / 1KOR 15

1 KORẼNT 16 / 1KOR 16