A A A A A
Mossi (SB) 1998

1 KORẼNT 151
M ba-biisi, mam tẽegda yãmb koe-noog ning mam sẽn moon yãmb tɩ yãmb deege, n yas a pʋgẽ kãenkãe wã.
2
Koe-no-kãng maasem yĩnga yãmb paama fãagre, yãmb sã n tall-a wa mam sẽn togs-a yãmbã. Sã n ka yɩ a woto, yãmb tẽe zaalem bala.
3
Koɛɛg ning mam sẽn taas yãmbã, yaa mam me sẽn deege: Yaa tɩ wa Wẽnnaam gʋls-sõamyã sẽn yetã, Kirist kii tõnd yel-wẽnã yĩnga.
4
B mum-b lame, la wa Wẽnnaam gʋls-sõamyã sẽn yetã, b vʋʋga dasem a tãab daare,
5
la a Sefas yãa bãmba, tɩ karen-biisã piig la a yiibã me yã bãmba.
6
Rẽ poore, tõnd ba-biis sẽn yɩɩd bãmb kobs-nu yãa bãmb wakat a yembre. Bãmb neb wʋsg ket n vɩɩme, la kẽer me kiime.
7
Rẽ poore, a Zak yãa bãmba, la tẽn-tʋmdbã fãa yãa bãmba.
8
Bãmb fãa poore, b puka b meng ne maam tɩ m yã-ba, baa mam sẽn ya wa biig sẽn dog n pa ta wã.
9
Bala, tẽn-tʋmdbã sʋka, maam n ka ta m taaba, la mam ka zems tɩ b bool maam tɩ tẽn-tʋmd ye. Tɩ bõe, mam namsa Wẽnnaam nin-tũusdsã.
10
Wẽnnaam barkã yĩnga, mam yaa m sẽn ya a soaba, la bãmb nimbãan-zoeer mam yĩngã ka yɩ zaalem ye. Ayo! Mam tʋmame n yɩɩd tẽn-tʋmdbã fãa. La ka mam mengã n tʋm ye, yaa Wẽnnaam barkã sẽn be mam pʋgẽ wã.
11
Woto yĩnga, tɩ yaa maam, tɩ yaa bãmba, bũmb ning tõnd sẽn moondã la woto, la yaa bõn-kãng la yãmb sẽn tẽ wã.
12
La sã n yaa tɩ b moondame tɩ Kirist vʋʋgame n yi kũum sʋka, yɩta a wãn tɩ neb kẽer yãmb sʋk yetẽ tɩ kũum vʋʋgr ka be?
13
Sã n yaa tɩ kũum vʋʋgr ka be, rẽnd Kirist me ka vʋʋg ye.
14
La sã n yaa tɩ Kirist ka vʋʋge, rẽnd tõnd koe-moonegã yaa tʋʋm zaalle, la yãmb tẽebã me ka võor ye.
15
Sã n yaa tɩ kũum ka vʋʋgda, kɩtame meng tɩ tõnd yagd zĩrĩ ne Wẽnnaam yelle. Bala, tõnd yagda zĩrĩ n yetẽ tɩ Wẽnnaam vʋʋga Kirist tɩ b yaool n ka vʋʋg-b ye.
16
Bala, kũum sã n ka vʋʋgdẽ, rẽnd Kirist me ka vʋʋg ye.
17
La sã n yaa tɩ Kirist ka vʋʋge, rẽnd yãmb tẽebã ka yõod ye, la yãmb ket n bee y yel-wẽnã pʋgẽ.
18
La neb nins sẽn ki Kirist tũudum pʋgẽ wã yell sãamame.
19
Sã n yaa vɩ-kãngã pʋgẽ yĩng bal la tõnd be ne Kiristã, ned ka be t'a nimbãaneg le ta tõnd ye.
20
La moas-moasã wã yẽ, Kirist vʋʋgame n yi kũum sʋka. Bãmb n yɩ pipi soab Wẽnnaam sẽn vʋʋge, sẽn ki-bã sʋka.
21
Bala, a wa kũumã sẽn tũnug dao a yen tãa n wa wã, kũum vʋʋgrã me tũnuga dao a yen tãa n wa.
22
La a wa neba fãa sẽn kiid a Adam maasem yĩngã, woto me, neba fãa na n vʋʋgame, Kirist maasem yĩngã.
23
La ned fãa na n talla a zĩiga: Kirist n na n yɩ dẽenem soaba, a Zezi waoongã raare. Neb nins bãmb sẽn so wã na yaool n pʋgle.
24
Kirist sã n saas naam fãa, la pãn-soaadb fãa, la pãng fãa, b na n dɩka soolmã n lebs ba a Wẽnnaam. Dẽ, bũmb fãa saab taame.
25
Bala, yaa tɩlɛ tɩ Kirist rɩ naam, hal tɩ ta daar ning b sẽn na n kɩt tɩ b tab b bɛɛbã fãa n zĩẽ.
26
Yaoolem bɛ Kirist sẽn na n sãam yaa kũumã.
27
Sɩd me, Wẽnnaam kɩtame tɩ Kirist soog bũmba fãa. La b sã n yet tɩ Wẽnnaam kɩtame tɩ Kirist soog bũmba fãa, dat n yeelame tɩ ned ning sẽn kɩt tɩ bãmb soogã ka naag tɩ bãmb soẽ ye.
28
La Wẽnnaam sã n kɩt t'a Zezi soog bũmba fãa n sa, a Zezi mengã na n saka ned ning sẽn kɩt tɩ bãmb soog bũmb fãa wã, sẽn na yɩl la Wẽnnaam yɩ taoor soab bũmb fãa pʋgẽ.
29
Sã n ka yɩ a woto, neb nins sẽn deegd kiidbã zĩig tɩ b lisd-bã na n maana a wãna? Kũum sã n ka vʋʋgd lae-lae, bõe yĩng tɩ nebã kɩted tɩ b lis-b kiidbã yĩngã?
30
La yaa bõe yĩng tɩ tõnd gẽnegd d yõor wakat fãa?
31
M ba-biisi, mam yeta yãmb ne waoogr ning yãmb ya mam yĩng tõnd Zu-soab a Zezi pʋgẽ wã, tɩ daar fãa, kũum n be mam taoore?
32
Sã n yaa ninsaalb gesg yĩng la mam mao ne we-rũms Efɛɛsã, a yõod yaa bõe ne maam? Sã n yaa tɩ kũum ka vʋʋgda, bɩ d dɩ la d yũ. Bala, beoogo, d na n kiime.
33
Da belg-y y mens ye: Tũud-n-ta-wẽng sãamda minim-sõamyã.
34
Teem-y nao-kẽndre, n kẽn wa nin-tɩrse, la y ra maan yel-wẽn ye. Yaa yãmb yãnde, la mam yetame tɩ yãmb neb kẽer ka mi Wẽnnaam ye.
35
La nina na n sokame tɩ sẽn ki-bã na n vʋʋga wãn-wãna, la b na n talla yĩn-bʋg buudu?
36
Ka-yam soaba! Tẽeg tɩ bũmb ning fo sẽn bʋd ka yita, a sã ka ki ye.
37
La fo sẽn dɩk bũmb ning n bʋdã, a ka yit n ket n ya a woto ye. Yãmb bʋta bõn-buugu, wa bɩle wall bũmb a to.
38
La Wẽnnaam kõt-a la yĩng ning bãmb sẽn data, la kood buud fãa tara a tɩɩg buudu.
39
Bõn-vɩɩlɩ wã fãa nemd ka wẽnd taab ye. Ninsaal nemd yaa toore, rũms nemd yaa toore, bõn-pɩgs nemd yaa toore, zĩm nemd yaa toore.
40
Arzãn yĩns me beeme tɩ tẽng zug yĩns me beẽ. Arzãn yĩnga neerem yaa toor ne tẽng zug ka yĩngã.
41
Wĩntoog vẽenem toore, kiuug vẽenem toore, ãds vẽenem toore. Bala, ãdsã mens vẽenem ka zems taab ye.
42
Yaa woto me ne kũumã vʋʋgre. B sã n na n mum ninsaala, rẽ t'a yaa bõn-põaagdga. La a sã n wa na n vʋʋge, a ka lebd n yɩ bõn-põaagdg ye.
43
B sẽn wat n na n mum-a wã, ka be sẽn get ye. La a sã n wa na n vʋʋge, na n yɩɩ ne ziiri. B sẽn wat n na n mum-a wã, rẽ t'a ka pãng ye. La a sã n wa na n vʋʋge, a pida ne pãnga.
44
B sẽn wa n mumd-a wakatã, rẽ t'a yaa ninsaal yĩnga, la a sã n wa na n vʋʋge, a na n yaa sɩɩga. Ninsaal yĩng sã n beẽ, sɩɩg yĩng me beeme.
45
Rẽnda n kɩt tɩ b gʋls n yeel tɩ: Pipi dao a Adam lebga nin-vɩɩga. La yaoolem Adamã lebga sɩɩg sẽn kõt vɩɩm.
46
Ka sɩɩg yĩngã n deng ye, yaa ninsaal yĩngã, tɩ sɩɩg rẽndã yaool n pʋgda.
47
Pipi raowã b sẽn yãk tẽng tom n naanã yaa tẽng bũmbu. La yiib soabã yita arzãna.
48
Tẽng nedã sẽn ya bũmb ningã, tẽng nebã fãa me yaa a woto. La arzãn nedã sẽn ya bũmb ningã, arzãn nebã me yaa a woto.
49
A wa tõnd sẽn tall tẽng nedã wẽnegã, tõnd na n talla arzãn nedã me wẽnego.
50
M Ba-biisi, mam sẽn dat n yeelã, yaa tɩ ninsaal yĩng la zɩɩm ka tõe n paam Wẽnnaam soolmã ye, la bõn-põaagdg ka paamd n lebg sẽn ka põogd ye.
51
Ad mam togsda yãmb yel-solemde: Tõnd fãa ka na n ki ye. Tõnd fãa na n paama tedgr
52
wakat a yembre, nif kamsg pʋgẽ, yaoolem baorg peebgã wakate. Bala, a na n peebame, la neb nins sẽn ki wã na n vʋʋgame n tar yĩns sẽn ka põogd ye, la tõnd me na n paama tedgre.
53
Sɩd me, yaa tɩlɛ tɩ yĩn-põaagdgã tek n lebg yĩng sẽn ka põogda, tɩ yĩn-kiidgã tek n lebg yĩng sẽn ka kiid ye.
54
Yĩn-põaagdgã sã n wa lebg yĩng sẽn ka põogda, tɩ yĩn-kiidgã lebg yĩng sẽn ka kiida, wakat kãng la bũmb ning b sẽn gʋlsã na n pidsi. B yeelame yaa: Tõogr n vel kũum.
55
Kũum, fo tõogrã bee yɛ? Kũum, fo toogã bee yɛ?
56
Yaa yel-wẽnã la kũumã toolem, la yaa tõogã n kõt yel-wẽnã pãnga.
57
La bark Wẽnnaam! Bãmb kɩtedame tɩ tõnd paam tõogre, tõnd Zu-soab a Zezi maasem yĩnga.
58
Woto yĩnga, m ba-bi-nongdse, yals-y kãenkãe, tɩ bũmb da tõog n vigs yãmb ye. Kẽng-y taoor Zu-soabã tʋʋmd pʋgẽ wakat fãa, yãmb sẽn mi tɩ tʋʋmd ning yãmb sẽn tʋmd Zu-soabã yĩngã ka na n yɩ zaalmã yĩnga.1 KORẼNT 15:1

1 KORẼNT 15:2

1 KORẼNT 15:3

1 KORẼNT 15:4

1 KORẼNT 15:5

1 KORẼNT 15:6

1 KORẼNT 15:7

1 KORẼNT 15:8

1 KORẼNT 15:9

1 KORẼNT 15:10

1 KORẼNT 15:11

1 KORẼNT 15:12

1 KORẼNT 15:13

1 KORẼNT 15:14

1 KORẼNT 15:15

1 KORẼNT 15:16

1 KORẼNT 15:17

1 KORẼNT 15:18

1 KORẼNT 15:19

1 KORẼNT 15:20

1 KORẼNT 15:21

1 KORẼNT 15:22

1 KORẼNT 15:23

1 KORẼNT 15:24

1 KORẼNT 15:25

1 KORẼNT 15:26

1 KORẼNT 15:27

1 KORẼNT 15:28

1 KORẼNT 15:29

1 KORẼNT 15:30

1 KORẼNT 15:31

1 KORẼNT 15:32

1 KORẼNT 15:33

1 KORẼNT 15:34

1 KORẼNT 15:35

1 KORẼNT 15:36

1 KORẼNT 15:37

1 KORẼNT 15:38

1 KORẼNT 15:39

1 KORẼNT 15:40

1 KORẼNT 15:41

1 KORẼNT 15:42

1 KORẼNT 15:43

1 KORẼNT 15:44

1 KORẼNT 15:45

1 KORẼNT 15:46

1 KORẼNT 15:47

1 KORẼNT 15:48

1 KORẼNT 15:49

1 KORẼNT 15:50

1 KORẼNT 15:51

1 KORẼNT 15:52

1 KORẼNT 15:53

1 KORẼNT 15:54

1 KORẼNT 15:55

1 KORẼNT 15:56

1 KORẼNT 15:57

1 KORẼNT 15:581 KORẼNT 1 / 1KOR 1

1 KORẼNT 2 / 1KOR 2

1 KORẼNT 3 / 1KOR 3

1 KORẼNT 4 / 1KOR 4

1 KORẼNT 5 / 1KOR 5

1 KORẼNT 6 / 1KOR 6

1 KORẼNT 7 / 1KOR 7

1 KORẼNT 8 / 1KOR 8

1 KORẼNT 9 / 1KOR 9

1 KORẼNT 10 / 1KOR 10

1 KORẼNT 11 / 1KOR 11

1 KORẼNT 12 / 1KOR 12

1 KORẼNT 13 / 1KOR 13

1 KORẼNT 14 / 1KOR 14

1 KORẼNT 15 / 1KOR 15

1 KORẼNT 16 / 1KOR 16