A A A A A
Mossi (SB) 1998

1 KORẼNT 10

1
M ba-biisi, mam ka rat tɩ yãmb zɩ yel-kãngã ye. Tõnd ba-rãmba fãa zĩnda sawadgã tẽngre, b fãa pɩʋʋga ko-kãsengã pʋga,
2
a Moyiis pʋgẽ, b fãa paama lisg sawadgã ne ko-kãsengã pʋgẽ,
3
b fãa rɩɩ sɩɩg rɩɩb a yembre,
4
la b fãa yũu sɩɩg bõn-yũudl a yembre. Bala, b fãa ra yũuda koom sẽn yit pĩig sẽn da pʋgd bãmbã pʋgẽ, la pĩ-kãng ra yaa Kirist.
5
La bãmb neb wʋsg ka ta Wẽnnaam yam ye, bala, b kii weoogẽ wã.
6
Bõn-kãens yaa mamsg tõnd yĩnga, tɩ tõnd da wa paam datem-wẽns wa bãmb sẽn da paamã ye.
7
Da yɩ-y wẽn-naands pʋʋsdb wa bãmb neb kẽer sẽn dag n yɩ, tɩ b gʋls n wilgã. B yeelame yaa: Nebã zĩndame n na n dɩ la b yũ. Rẽ poore, b yikame n na n noog b sũuri.
8
Tɩ d da maan rẽgd wa bãmb neb kẽer sẽn maane, tɩ neb tus pisi la a tã ki daar a yembrã ye.
9
Tɩ d da mak Zu-soabã wa bãmb neb kẽer sẽn mak-ba, tɩ wiis sãam-ba ye.
10
Da yẽgem-y wa bãmb neb kẽer sẽn maane, tɩ sãamdã sãam-ba ye.
11
Bõn-kãens paama bãmba, tɩ yɩ mamsgo, la b gʋlsame n na n keoog tõnd dãmb sẽn mi tɩ wakatã taa a saabã.
12
Woto yĩnga, bɩ ned ning sẽn tagsd t'a yasa yĩngrã gũus n da wa lʋɩ ye.
13
Makr baa a yen sẽn nan ka mak ninsaal ka mak yãmb ye. Wẽnnaam yaa sɩd maanda, la b ka na n sak tɩ yãmb paam makr sẽn yɩɩd y pãng ye. La makr sã n wa, Wẽnnaam na n n kõo yãmb maane y sẽn na maan n yi, tɩ yãmb tõe yals makrã pʋgẽ.
14
Woto yĩnga, m Zo-nongdse, zoe-y wẽn-naands pʋʋsgo.
15
Mam sẽn gomd ne yãmbã, yaa wa ne neb yam sẽn vɩ. Yãmb mens tags bũmb ning mam sẽn yetã yelle.
16
Bark bõn-yũudlã tõnd sẽn ningd barkã, a ka kɩted tɩ tõnd paam lagem-n-taar ne Kirist zɩɩmã sɩda? Burã tõnd sẽn kaoodã, a ka kɩted tɩ tõnd paam lagem-n-taar ne Kirist yĩngã sɩda?
17
Burã sẽn ya a yembrã, tõnd sẽn ya wʋsgã, d yaa yĩng a yembre. Bala, tõnd fãa wãbda bur a yembre.
18
Ges-y neb nins sẽn ya Israyɛl neb ne yĩng yellã: Neb nins sẽn wãbd dũms nins b sẽn tall n maan maandã nemdã, b ka tar lagem-n-taar ne tẽn-kugrã sɩda?
19
Mam yetame tɩ bõe? Mam yetame tɩ maandã sẽn kʋ wẽn-naandsã nemdã yaa bũmb laa? Bɩ tɩ wẽn-naandg yaa bũmbu? Baa bilfu.
20
Maoongã sẽn kʋʋdã, yaa zĩn-dãmb yĩnga, la ka Wẽnnaam yĩng ye. La mam yaool n ka rat tɩ yãmb paam lagem-n-taar ne zĩn-dambã ye.
21
Ka tõe n yũud Zu-soabã bõn-yũudlã, la y yũud zĩn-dãmbã me rẽnd ye. Yãmb ka tõe n naag n dɩt Zu-soabã dɩɩbo, la y le naag n dɩt zĩn-dãmb dɩɩb ye.
22
Dẽ yĩnga, tõnd datame tɩ Zu-soabã sũ-kiir yik laa? Dẽ yĩnga, tõnd pãng yɩɩda bãmb laa?
23
Noor beeme tɩ maan fãa, la ka bũmb fãa n be yõod ye. Noor beeme tɩ maan bũmb fãa, la ka fãa n sõngd ye.
24
Bɩ ned baa a yen da bao a meng sõngr ye, a bao a to rẽnda.
25
Sũur kaset yĩnga, bɩ y rɩ bũmb ning fãa sẽn koosd raagẽ, n da sok a kibar ye.
26
Bala, tẽngã yaa Zu-soabã n so, la bũmb nins fãa sẽn be a pʋgẽ wã me, yaa bãmb n so.
27
Ned sẽn ka tẽed sã n bool yãmb tɩ y wa rɩ, tɩ yãmb sak n kẽnge, sũur kaset yĩnga, bɩ y rɩ bũmb ning fãa a sẽn kõt yãmbã, n da sok a kibar ye.
28
La ned sã n yeel yãmb tɩ: Yõwã yɩɩ maoongo, bɩ y ra rɩ, soab ning sẽn pĩnd n wilg yãmbã yĩnga, la sũur yĩng me.
29
Mam sẽn gomd sũur kasetã yellã, ka yãmb sũur kasetã ye, yaa ned a to wã rẽnda. Sɩd me, bõe yĩng tɩ sũur kaset sẽn ka mam dẽnd na n wa kao mam lohorem bʋʋdo?
30
Mam sã n pʋʋs Wẽnnaam bark la m dɩ, bõe yĩng tɩ b na n kãn maam ne bũmb ning mam sẽn pʋʋs bark a yĩnga?
31
Yãmb sã n dɩtẽ, wall y yũuda, wall bũmb ning fãa y sẽn maanda, maan-y fãa Wẽnnaam waoogr yĩnga.
32
Da yɩ-y kug-lakdg sẽn ka-b Zuif-rãmbã yĩnga, wall Zuif-rãmbã yĩnga, wall Wẽnnaam nin-tũusdsã yĩng ye.
33
Wa mam me sẽn maand sẽn noom nebã, n ka baood m meng nafre, la yaa neb wʋsgã rẽndã, tɩ b tõe n paam fãagrã.
1 KORẼNT 10:1
1 KORẼNT 10:2
1 KORẼNT 10:3
1 KORẼNT 10:4
1 KORẼNT 10:5
1 KORẼNT 10:6
1 KORẼNT 10:7
1 KORẼNT 10:8
1 KORẼNT 10:9
1 KORẼNT 10:10
1 KORẼNT 10:11
1 KORẼNT 10:12
1 KORẼNT 10:13
1 KORẼNT 10:14
1 KORẼNT 10:15
1 KORẼNT 10:16
1 KORẼNT 10:17
1 KORẼNT 10:18
1 KORẼNT 10:19
1 KORẼNT 10:20
1 KORẼNT 10:21
1 KORẼNT 10:22
1 KORẼNT 10:23
1 KORẼNT 10:24
1 KORẼNT 10:25
1 KORẼNT 10:26
1 KORẼNT 10:27
1 KORẼNT 10:28
1 KORẼNT 10:29
1 KORẼNT 10:30
1 KORẼNT 10:31
1 KORẼNT 10:32
1 KORẼNT 10:33
1 KORẼNT 1 / 1KOR 1
1 KORẼNT 2 / 1KOR 2
1 KORẼNT 3 / 1KOR 3
1 KORẼNT 4 / 1KOR 4
1 KORẼNT 5 / 1KOR 5
1 KORẼNT 6 / 1KOR 6
1 KORẼNT 7 / 1KOR 7
1 KORẼNT 8 / 1KOR 8
1 KORẼNT 9 / 1KOR 9
1 KORẼNT 10 / 1KOR 10
1 KORẼNT 11 / 1KOR 11
1 KORẼNT 12 / 1KOR 12
1 KORẼNT 13 / 1KOR 13
1 KORẼNT 14 / 1KOR 14
1 KORẼNT 15 / 1KOR 15
1 KORẼNT 16 / 1KOR 16