A A A A A
Mossi (SB) 1998

Rom Dãmba 2

1
Dẽ, fo sẽn ya ned ning fãa, fo sẽn kaood f taab bʋʋdã, fo kõn paam bũmb n dõd n yi ye. Bala, fo sẽn kaood neb a taab bʋʋdã, fo dogenda yell f meng zugu. Tɩ bõe, fo kaooda f taabã bʋʋdo, la f yaool n maand wa bãmb bala.
2
Sɩd me, tõnd miime tɩ Wẽnnaam bʋ-kaoor neb nins sẽn maand a woto wã yĩng tũuda sɩda.
3
Fo tẽedame tɩ f sẽn kaood f taab bʋʋdo, n maand wa bãmbã fo na n põsa Wẽnnaam bʋ-kaoorã?
4
Bɩ fo ka nand bãmb sõmblemã, la bãmb sũ-bʋgsmã, la bãmb sũ-marã sẽn waoogã, n ka miẽ tɩ Wẽnnaam sõmblemã tusda foom tɩ f tek yam n kos sugri?
5
La ne fo sũurã riglingã la f sũurã sẽn ka baood tekrã, fo tigsda sũ-puugr n bĩngd f meng Wẽnnaam sũ-puugrã daar yĩnga, daar ning bãmb bʋ-kaoorã sẽn zemsã sẽn na n pukã,
6
bãmb sẽn na n keo ned kam fãa wa sẽn zems a tʋʋmdã:
7
neb nins sẽn modgd tɩ maan neere, n baood ziiri, la waoogre, la b baood vɩɩm sẽn kõn sa wã na n paam-a lame,
8
la neb nins nokoɛɛm sɩɩg sẽn tar tɩ b kɩɩsd sɩd la b sakd ka-tɩrlemã na n paama Wẽnnaam sũ-yikri la b sũ-puugri.
9
Zuif-rãmb pipi tɩ sẽn ka-b Zuif-rãmbã pʋgda. Ned ning fãa sẽn maand wẽngã na n paama to-kãsenga la pelen-yɩgse.
10
Ned ning fãa sẽn maand neere, na n paama ziiri, waoogre la bãane. Zuif-rãmbã pipi tɩ sẽn ka-b Zuif-rãmbã pʋgda.
11
Bala, Wẽnnaam ka bakd neb ye.
12
Neb nins fãa sẽn ka bãng tõogã, la sẽn maan yel-wẽnã na sãam me tɩ tõog toor kaẽ ye. La neb nins sẽn paam tõogã la sẽn maan yel-wẽnã, tõogã la b na n ges n kao bãmb bʋʋdo.
13
Sɩd me, ka neb nins sẽn kelgd tõogã n zems Wẽnnaam nifẽ ye. La yaa neb nins sẽn sakd tõogã n na n paam zemsgo.
14
Buud a taabã sẽn ka tar tõogã sã n kell n maand bũmb nins tõogã sẽn yetã, bãmb sẽn ka tar tõogã, bãmb mensã mii b sẽn tog n maane.
15
B wilgdame tɩ bũmb nins tõogã sẽn datã gʋlsa bãmb sũyã pʋse. Bãmb sũ-bãngrã kɩta rẽnda kaseto, la bãmb tagsgã rõta bãmba wall a zabd n sõngd bãmba.
16
Daar ning Wẽnnaam sẽn na n kɩt tɩ Kirist Zezi kao nebã tʋʋm-solgdsã bʋʋd wa koe-noog ning mam sẽn moondã sẽn yetã, bõn-kãens na n pukame.
17
Fo boonda f meng tɩ Zuif, n teegd tõogã, n waoogd f menga, f sẽn ya wẽn-tũudã yĩngã.
18
Fo yetame tɩ f mii bãmb daabã, tɩ tõogã sẽn zãms foomã yĩnga, fo mii bũmb ning sẽn ya sõama la sẽn ya wẽng n bake.
19
Fo sẽn yet f meng tɩ f yaa zoens tɛtã, la neb nins sẽn be lik bida pʋgẽ wã vẽenemã,
20
n ya ka-yam dãmbã zãmsdã, la kamb karen-saambã, yaa tɩ fo tẽedame tɩ f tara bãngr la sɩd sor tõogã pʋgẽ.
21
Fo zãmsda neb a taabã, la f ka zãmsd f meng ye.
22
Fo moondame n yetẽ tɩ b ra zu ye, la f yaool n zuuda! Fo yetame tɩ b ra yo ye, la f yaool n yooda! Fo geta wẽnd-naands wa bõn-põosgo, la f yaool n kẽed b rotẽ wã n zuud-ba!
23
Fo sẽn dɩk tõogã n waoogd f mengã, fo kɩɩsda tõogã n paoogd Wẽnnaam.
24
Bala, buud a taabã neb paoogda Wẽnnaam yʋʋr yãmb yĩnga, wa sẽn be gʋls-sõamyã pʋgẽ wã.
25
Sɩda, bãong yaa bũmb sẽn be yõodo, fo sã n sakda tõogã. La fo sã n kɩɩs tõogã, fo bãongã lebga moonem bala.
26
La sẽn ka kẽ-a bãong sã n sakd bũmb nins sẽn gʋls tõogã pʋgẽ wã, b ka na n ges a moonemã wa bãong kõom sɩda?
27
Sẽn ka tol n kẽ-a bãongã sã n pidsd tõogã sẽn yetã, a kõn kao fo bʋʋdo, fo soab sẽn tar tõogã sebr la bãongã sɩda?
28
Ka ned ning sẽn tar-a Zuif yalẽ wã bal n ya Zuif ye. La bãongã ka bũmb ning b sẽn ne yĩn-nemdã pʋgẽ wã ye.
29
La Zuif yaa ned ning sẽn ya-a Zuif a sũur pʋgẽ, la bãong meng yaa sũurẽ dẽnda, sẽn zems Sɩɩgã rẽnda, la ka tõogã rẽnd ye. Zuif kãng pẽgr ka yit ninsaalb nengẽ ye, la yaa Wẽnnaam nengẽ.
Rom Dãmba 2:1
Rom Dãmba 2:2
Rom Dãmba 2:3
Rom Dãmba 2:4
Rom Dãmba 2:5
Rom Dãmba 2:6
Rom Dãmba 2:7
Rom Dãmba 2:8
Rom Dãmba 2:9
Rom Dãmba 2:10
Rom Dãmba 2:11
Rom Dãmba 2:12
Rom Dãmba 2:13
Rom Dãmba 2:14
Rom Dãmba 2:15
Rom Dãmba 2:16
Rom Dãmba 2:17
Rom Dãmba 2:18
Rom Dãmba 2:19
Rom Dãmba 2:20
Rom Dãmba 2:21
Rom Dãmba 2:22
Rom Dãmba 2:23
Rom Dãmba 2:24
Rom Dãmba 2:25
Rom Dãmba 2:26
Rom Dãmba 2:27
Rom Dãmba 2:28
Rom Dãmba 2:29
Rom Dãmba 1 / RoDã 1
Rom Dãmba 2 / RoDã 2
Rom Dãmba 3 / RoDã 3
Rom Dãmba 4 / RoDã 4
Rom Dãmba 5 / RoDã 5
Rom Dãmba 6 / RoDã 6
Rom Dãmba 7 / RoDã 7
Rom Dãmba 8 / RoDã 8
Rom Dãmba 9 / RoDã 9
Rom Dãmba 10 / RoDã 10
Rom Dãmba 11 / RoDã 11
Rom Dãmba 12 / RoDã 12
Rom Dãmba 13 / RoDã 13
Rom Dãmba 14 / RoDã 14
Rom Dãmba 15 / RoDã 15
Rom Dãmba 16 / RoDã 16