A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Mossi (SB) 1998

Rom Dãmba 141
Reeg-y ned ning sẽn ka-a pãng tẽeb pʋgẽ wã sõama, la y ra wẽ nokoeemd ne-a a tagsg wɛɛngẽ ye.
2
Nina tẽedame t'a tõe n dɩɩ bũmba fãa. Ned a to sẽn ya pãn-komsem soab rɩta zẽ-vãad bala.
3
Bɩ ned ning sẽn dɩt-a wã ra paoog sẽn ka rɩt-a wã ye, la bɩ ned ning sẽn ka rɩt-a wã ra bʋ sẽn dɩt-a wã bʋʋd ye. Bala, Wẽnnaam reeg-a-la sõama.
4
Fo sẽn kaood f to tʋmtʋmd bʋʋdã, foo la ãnna? A yɛsa yĩngr t'a lʋɩtame, paka a zu-soabã. La a na n yalsa yĩngri, bala, Zu-soabã tara pãn-tõog tɩ tebend-a.
5
Nina tagsdame tɩ daar yɩɩda a to. Tɩ ned a to getẽ tɩ b zema taaba. Bɩ ned fãa bãng t'a sẽn tagsdã zemsame.
6
Ned ning sẽn tagsd dayã yellã, yaa Zu-soabã yĩng la a tagsd b yelle. Sẽn dɩt-a wã, yaa Zu-soabã yĩng la a rɩta, bala, a pʋʋsda Zu-soabã barka. Sẽn ka rɩt-a wã, yaa Zu-soabã yĩng la a ka rɩta. Yẽ me pʋʋsda Wẽnnaam barka.
7
Sɩd me, tõnd ned baa a yen ka vɩ a meng yĩng ye, la baa a yen ka kiid a meng yĩng ye.
8
Bala, tõnd sã n vɩya, yaa Zu-soabã yĩng la tõnd vɩ. La tõnd sã n ki, yaa Zu-soabã yĩng la tõnd kiyã. Tɩ tõnd vɩ, tɩ d ya kũum me, tõnd yaa Zu-soabã rẽnda.
9
Bala, Kirist kiime n lebg n vʋʋge, tɩ b tõe n yɩ sẽn ki-bã ne sẽn vɩ-bã Zu-soaba.
10
La yaa bõe tɩ fo yẽ kaood f ba-biig bʋʋdo? Wall yaa bõe yĩng tɩ fo yẽ paoogd f ba-biiga? Tõnd fãa na n yalsa Wẽnnaam bʋʋd geerã taoore.
11
Bala, b gʋlsame tɩ: Zu-soabã yeelame tɩ b vɩɩme, tɩ rũmã fãa na n yĩgimda bãmb taoore, la tɩ zɛlma fãa na n kõo Wẽnnaam waoogre.
12
Woto tõnd ned kam fãa na n togsa Wẽnnaam a meng yelle.
13
Woto yĩnga, bɩ d da leb n kao taab bʋʋd ye. Ayo! Tʋm-y ne y tagsgã n da wa n ning kug-lakdg wall bũmb sẽn tõe n lub neda, y ba-biig taoor ye.
14
Mam miime, la Zu-soab a Zezi pʋgẽ, mam mii hakɩɩka, tɩ bũmb ka be n ya rẽgd a toor ye. La ned sã n tags tɩ bõn-kãngã yaa rẽgdo, dẽ a yaa rẽgd ne yẽnda.
15
Fo ba-biig sũur sã n sãam fo bõn-dɩtl poorẽ, ad fo ka leb n kẽnd ne nonglem ye. Da sak tɩ f bõn-dɩtl wa ne f ba-biiga, soab ning Kirist sẽn ki a yĩngã sãoong ye.
16
Bũmb ning sẽn ya sõama ne yãmbã ka tog n wa ne tẽn-kãnem ye.
17
Bala, Wẽnnaam soolmã, ka tɩ rɩ wall tɩ yũ ye, la yaa tɩrlem la bãane, la sũ-noogo, Sɩɩg-sõng sẽn kõta.
18
Ned ning sẽn maand Kirist tʋʋmd a woto tata Wẽnnaam yam, la nebã me wilgdame t'a sẽn maandã zemsame.
19
Woto yĩnga, bɩ d bao bũmb ning fãa sẽn wat ne laafɩ la ne taab bɩɩsgo.
20
Da sãam Wẽnnaam tʋʋmd rɩɩb yĩng ye. Sɩd-sɩdã, bũmb fãa yaa sõama rɩɩb yĩnga. La ned sã n dɩ-a n lebg kug-lakdg neb yĩnga, a yaa wẽnga.
21
Yaa sõama tɩ ra wãb nemdo, wall yũ rãam, wall tɩ bas n da sɩɩs bũmb ning sẽn na n yɩ kug-lakdg f ba-biig yĩnga n kɩt a lʋɩ wall a maan pãn-komsem.
22
Tẽeb ning fo sẽn tarã, tall-a f meng yĩng Wẽnnaam taoore. Ned sẽn geend tɩ bũmb ning yaa sõama wã sã n ka kaood a bʋʋdo, sũ-noog soab la yẽnda.
23
La ned sã n wa sãmbd ne bũmb ning a sẽn dɩta, a bʋʋd zoe n kaoome, tɩ bõe, ka tẽeb n kɩt t'a maan a sẽn maandã ye. La bũmb ning fãa sẽn ka tẽeb n kɩt tɩ f maan yaa yel-wẽnde.Rom Dãmba 14:1

Rom Dãmba 14:2

Rom Dãmba 14:3

Rom Dãmba 14:4

Rom Dãmba 14:5

Rom Dãmba 14:6

Rom Dãmba 14:7

Rom Dãmba 14:8

Rom Dãmba 14:9

Rom Dãmba 14:10

Rom Dãmba 14:11

Rom Dãmba 14:12

Rom Dãmba 14:13

Rom Dãmba 14:14

Rom Dãmba 14:15

Rom Dãmba 14:16

Rom Dãmba 14:17

Rom Dãmba 14:18

Rom Dãmba 14:19

Rom Dãmba 14:20

Rom Dãmba 14:21

Rom Dãmba 14:22

Rom Dãmba 14:23Rom Dãmba 1 / RoDã 1

Rom Dãmba 2 / RoDã 2

Rom Dãmba 3 / RoDã 3

Rom Dãmba 4 / RoDã 4

Rom Dãmba 5 / RoDã 5

Rom Dãmba 6 / RoDã 6

Rom Dãmba 7 / RoDã 7

Rom Dãmba 8 / RoDã 8

Rom Dãmba 9 / RoDã 9

Rom Dãmba 10 / RoDã 10

Rom Dãmba 11 / RoDã 11

Rom Dãmba 12 / RoDã 12

Rom Dãmba 13 / RoDã 13

Rom Dãmba 14 / RoDã 14

Rom Dãmba 15 / RoDã 15

Rom Dãmba 16 / RoDã 16