A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Mossi (SB) 1998

Rom Dãmba 131
Bɩ ned fãa sak pãn-soaadb sẽn yɩɩd-a. Bala, noor ka be sẽn ka yit Wẽnnaam nengẽ ye, la yaa Wẽnnaam n zĩnig pãn-soaadb nins sẽn be wã.
2
Yaa woto yĩng tɩ ned ning sẽn kɩɩsd pãn-soaadb kɩɩsda Wẽnnaam noore. La neb nins sẽn kɩɩsdã na n baoo sɩbgr n kõ b mense.
3
Ned sã n maand neere, a ka yɛɛsd sẽn zãad-b tẽng ye. Yaa a sẽn maand wẽng la a yɛɛsd-ba. Fo ratame n da zoe pãn-soaad dabeem? Maan neere, la a na yeel tɩ f sẽn maanda yaa sõama.
4
Bala, a tʋmda Wẽnnaam tʋʋmde, fo sõngr yĩnga. La fo sã n maan wẽnga, maan dabeem. Bala, a sẽn zãad zabr sʋʋgã ka zaalem ye. A tʋmda Wẽnnaam yĩnga, n wilg ned ning sẽn maand wẽngã Wẽnnaam sũ-dokre, la b sũ-yikri.
5
Dẽ wã yĩnga, nebã tog n saka noore, sũ-yikr kãng yĩnga, la ka rẽ yĩng bal ye, yaa sũur kaset yĩng me.
6
Yaa bõn-kãng yĩng me la yãmb yaood yaoodã. Bala, neb nins sẽn zãad nebã bee Wẽnnaam tʋʋmd pʋgẽ, bõn-kãng maaneg yĩnga.
7
Kɩs-y ned fãa bũmb ning y sẽn tog n kɩs-a: Kɩs-y sẽn tog n deeg-a yaoodã yaoodo, la y kɩs sẽn tog n deeg-a yõor yaoodã yõor yaoodo, la y zoe ned ning y sẽn tog n zoe wã, la y waoog ned ning y sẽn tog n waooge.
8
Da tall-y ned samde, sã n ka tɩ nong taab ye. Bala, ned ning sẽn nong a taab pidsa Wẽnnaam tõogã zãnga.
9
Sɩd me, d tõee n gila tõod nins sẽn yet tɩ: Da yo ye, da kʋ ye, da zu ye, da kɩs kaset zĩri ye, da ges f to bũmb n dat ye, la tõod a taabã yeelame tɩ: Nong f to wa f menga.
10
Nonglem kɩtdame tɩ f ka maand f to wẽng ye. Dẽ, nonglem yaa tõogã pidsgu.
11
Yãmb sẽn mi wakat ning tõnd sẽn be wã, moasã yaa wakat tɩ y nek n bas gõeem. Bala, fãagrã pẽe ne tõnd moasã n yɩɩd wakat ning tõnd sẽn lebg tẽedbã.
12
Zĩigã zoee n zʋʋgame, la zĩig kolga yẽegre. Dẽ, wa-y tɩ d bas likã tʋʋma, la d bob vẽenem pʋgẽ zab-teedo.
13
Tɩ d kẽn ne pʋ-peelem, wa neb sẽn kẽnd wĩndga, n ka rɩt tɩ loogdẽ, la d ka rã-yũudba, n da maan raglem la yoobo, wall ka wʋm-taaba la sũ-kiir ye.
14
Yeelg-y Zu-soab a Zezi Kirist wa fuugu, la y ra bʋ yĩngã yelle n dat n pids a sẽn datã ye.Rom Dãmba 13:1

Rom Dãmba 13:2

Rom Dãmba 13:3

Rom Dãmba 13:4

Rom Dãmba 13:5

Rom Dãmba 13:6

Rom Dãmba 13:7

Rom Dãmba 13:8

Rom Dãmba 13:9

Rom Dãmba 13:10

Rom Dãmba 13:11

Rom Dãmba 13:12

Rom Dãmba 13:13

Rom Dãmba 13:14Rom Dãmba 1 / RoDã 1

Rom Dãmba 2 / RoDã 2

Rom Dãmba 3 / RoDã 3

Rom Dãmba 4 / RoDã 4

Rom Dãmba 5 / RoDã 5

Rom Dãmba 6 / RoDã 6

Rom Dãmba 7 / RoDã 7

Rom Dãmba 8 / RoDã 8

Rom Dãmba 9 / RoDã 9

Rom Dãmba 10 / RoDã 10

Rom Dãmba 11 / RoDã 11

Rom Dãmba 12 / RoDã 12

Rom Dãmba 13 / RoDã 13

Rom Dãmba 14 / RoDã 14

Rom Dãmba 15 / RoDã 15

Rom Dãmba 16 / RoDã 16