A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Mossi (SB) 1998

Rom Dãmba 121
Woto yĩnga, m ba-biisi, mam sagenda yãmb ne Wẽnnaam nimbãan-zoeerã tɩ y kõ y yĩnsã tɩ yɩ maan-vɩɩs sẽn welg toore, la sẽn tat Wẽnnaam yam. Yãmb sã n maan a woto, na n yɩɩ kaoreng sẽn zemse.
2
Da yɩ-y wa dũni kãngã nebã ye. Paam-y yam-wek-paalle, tɩ rẽ tek yãmba, tɩ y tõe n bãng Wẽnnaam daabo: Rẽ yaa sõama, n noomẽ la a zemsa zãnga.
3
Ne bark ning Wẽnnaam sẽn maan maamã, mam yeta yãmb ned kam fãa t'a ra tags tɩ yẽ yaa tɩrg tɩ looge, n kẽes a tagsd moog ye. La bɩ ned fãa paam tagsd sẽn zemse, t'a tõe n paam sik-m-menga, tɩ zems ne tẽeb ning Wẽnnaam sẽn kõ-a wã.
4
Sɩd me, a wa tõnd yĩngã sẽn ya a yembr n tar wil wʋsgã, la tɩ wilã fãa tʋʋm ka yembrã,
5
woto me, baa ne tõnd sẽn ya wʋsgã, tõnd lagem n yaa yĩng a yembr Kiristã pʋgẽ, n ya wil ne taaba.
6
La tõnd paama kũun toay-toayã, n zems ne bark ning Wẽnnaam sẽn maan tõndã: Sã n yaa pĩnd-n-bãngr goama, bɩ a zemsd ne tẽebã.
7
Sã n yaa yel-gesg tʋʋmde, bɩ a yɩ ne tʋʋmd tagsgo. Bɩ ned ning sẽn zãmsd neb wɩng ne zãmsgã.
8
Ned ning sẽn sagend nebã, bɩ a wɩng ne saglgo. Ned sã n ya kõata, bɩ a kõ ne sik-m-menga. Sẽn yaa-a taoor soaba, bɩ a maan a tʋʋmd ne a sũur fãa. Sẽn yaa-a nimbãan-zoɛta, bɩ yɩ ne sũ-noogo.
9
Kɩt-y tɩ zãmb da zĩnd nonglem pʋgẽ ye. Kisg-y wẽnga, la y nong sẽn ya sõama wã sõama.
10
Nong-y taab ne babiir nonglem. Nand-y taaba, n tagsd taab yelle.
11
Yɩ-y neb sẽn wɩngd ne tʋʋmde, la y da yɩ kʋɩɩmb ye. Wɩng-y ne sɩɩgã yelle. Maan-y Zu-soabã tʋʋmde.
12
Maan-y tẽeb n kɩdme. Paam-y sũ-mar toog pʋgẽ. Wɩng-y ne pʋʋsgo.
13
Sõng-y nin-tũusdsã sẽn dat sõngrã. Mao-y n maand-y sãambã sãando.
14
Ning-y neb nins sẽn namsd yãmbã zut barka. Ning-y bark la y ra kãab-b wẽng ye.
15
Maan-y sũ-noog ne neb nins sẽn maand sũ-noogo, la y yãb ne neb nins sẽn yãbda.
16
Paam-y tagsg a yen taab yĩnga. Da bao-y tɩ paam bõn-kãsems ye. Kɩt-y tɩ y ratem zĩnd ne bõn-talse. Da ges-y y mens wa yam dãmb ye.
17
Da lebs-y ned baa a ye wẽng wẽng yĩng ye. Bao-y bũmb nins sẽn ya sõama nebã fãa nifẽ wã.
18
Sã n tõe, t'a yellã sã n bee ne yãmba, bɩ y kɩt tɩ laafɩ zĩnd yãmb ne neba fãa sʋka.
19
M zo-nongdse, da rok-y y sũy y toor ye. Bas-y tɩ sũ-yikrã maan a tʋʋmde. Bala, b gʋlsame yaa: Zu-soabã yetame tɩ sũ-dokr yaa bãmb n so, la yaa bãmb n na n keo nebã.
20
Kom sã n tar fo bɛya, kõ-a t'a rɩ. Ko-yũud sã n tar-a, kõ-a t'a yũ. Bala, fo sã n maand a woto, yaa bug-saal la fo rʋʋgd a zugu.
21
Da sak tɩ wẽng tõog foom ye. Maan neer n tõog wẽnga.Rom Dãmba 12:1

Rom Dãmba 12:2

Rom Dãmba 12:3

Rom Dãmba 12:4

Rom Dãmba 12:5

Rom Dãmba 12:6

Rom Dãmba 12:7

Rom Dãmba 12:8

Rom Dãmba 12:9

Rom Dãmba 12:10

Rom Dãmba 12:11

Rom Dãmba 12:12

Rom Dãmba 12:13

Rom Dãmba 12:14

Rom Dãmba 12:15

Rom Dãmba 12:16

Rom Dãmba 12:17

Rom Dãmba 12:18

Rom Dãmba 12:19

Rom Dãmba 12:20

Rom Dãmba 12:21Rom Dãmba 1 / RoDã 1

Rom Dãmba 2 / RoDã 2

Rom Dãmba 3 / RoDã 3

Rom Dãmba 4 / RoDã 4

Rom Dãmba 5 / RoDã 5

Rom Dãmba 6 / RoDã 6

Rom Dãmba 7 / RoDã 7

Rom Dãmba 8 / RoDã 8

Rom Dãmba 9 / RoDã 9

Rom Dãmba 10 / RoDã 10

Rom Dãmba 11 / RoDã 11

Rom Dãmba 12 / RoDã 12

Rom Dãmba 13 / RoDã 13

Rom Dãmba 14 / RoDã 14

Rom Dãmba 15 / RoDã 15

Rom Dãmba 16 / RoDã 16