A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Mossi (SB) 1998

Rom Dãmba 11
Maam a Poll, a Zezi Kirist tʋmtʋmd b sẽn yãk t'a yɩ tẽn-tʋmdã, n welg-a toor Wẽnnaam koe-noogã yĩnga,
2
koe-noog ning Wẽnnaam sẽn dag n tũnug b no-rɛɛsdbã n kãab bãmb gʋls-sõamyã pʋgẽ,
3
la sẽn gomd bãmb Bi-ribl sẽn ya a Daviid yageng ne yĩng yelle,
4
la ne sɩɩgã yelle, b welga toore, la Wẽnnaam wilga ne pãng n yeel t'a Zezi yaa Bãmb Bi-ribla, bãmb sẽn vʋʋg-b n yiis kũum sʋkã yĩngã.
5
Yaa tõnd Zu-soab a Zezi Kirist. Yaa bãmb maasem yĩng la tõnd deeg barka, la tẽn-tʋmde, tɩ ne bãmb yʋʋre, tõnd na tall soolem toay-toayã fãa neb tɩ b wa tẽ Bãmba, la b sak Bãmba.
6
A Zezi Kirist sẽn bool yãmbã, yãmb me yaa soolem kãens rãmba.
7
Maam n tʋmd seb-kãnga neb nins fãa sẽn be Rom n ya Wẽnnaam nin-nongdse, tɩ Wẽnnaam bool-b tɩ b yɩ sõama n welg toorã nengẽ: Bɩ tõnd ba a Wẽnnaam la tõnd Zu-soab a Zezi Kirist ning yãmb zut barka la b kõ-y bãane.
8
Pipi, mam deng n pʋʋsda m Wẽnnaamã bark a Zezi maasem yĩnga, yãmb fãa yĩnga. Bala, yãmb tẽebã yell saaga dũni gill fãa.
9
Wẽnnaam mam sẽn sakd ne m sũur fãa, n moond bãmb bi-riblã koe-noogã yaa mam kaset soab tɩ mam pʋta yãmb yell daar fãa,
10
la wakat fãa m pʋʋsg pʋgẽ. Mam kota Wẽnnaam tɩ b sã n data, bɩ b kõ-m weer sẽn zems tɩ wa yãmb nengẽ.
11
Bala, mam data ne m sũur fãa n yã yãmba, tɩ m tõe n taas yãmb Sɩɩgã kũuni, tɩ yãmb tẽebã na paam pãnga,
12
wall tɩ tõnd pʋs n naag taab n paam raood paoosg ne tẽeb a yen tãa ning yãmb la maam sẽn tarã.
13
M ba-biisi, mam ka rat tɩ yãmb zɩ tɩ mam saaga naoor wʋsg n dat n wa n ges yãmba, tɩ m tõe n wom biis yãmb sʋk wa soolem a taabã pʋsẽ wã. La hal tɩ ta moasã, gɩdgr n gɩdg maam.
14
Mam tog n tʋma ne neb yam sẽn weke, la ne neb yam sẽn ka weke, la ne bãngdba la ne zɩtbã me.
15
Dẽnda n kɩt tɩ mam dat ne n sũur fãa n moon yãmb me sẽn be Rommã koe-noogã.
16
Bala, koe-noogã mooneg yãnd ka tar maam ye. A yaa Wẽnnaam pãng sẽn fãagd ned ning fãa sẽn tẽeda: Pipi yaa Zuif-rãmba, tɩ sẽn ka-b Zuif-rãmbã pʋgda.
17
Sɩd me, Wẽnnaam tɩrlmã pukda be ne tẽebo, la tẽeb yĩnga, wa b sẽn gʋlsã: Nin-tɩrg na vɩ ne tẽebo.
18
Tɩ bõe, Wẽnnaam sũ-puugr yita yĩngr n sigd ninsaalb zutu, b sẽn paoogd Wẽnnaamã la b tʋʋm-wẽnsã yĩnga, bãmb sẽn gɩdgd sɩdã t'a ka tõe n maan a tʋʋmde, tɩ ka zemsã yĩnga.
19
Bala, bũmb ning fãa ned sẽn tõe n bãng sẽn kẽed ne Wẽnnaam yellã ya vẽeneg ne bãmba, tɩ bõe, Wẽnnaam puk-a la bãmba.
20
Sɩd me, sẽn sɩng ne dũni naanego, nebã nee Wẽnnaam yɛlã ninsaal nin sẽn ka yãtã, bãmb pãng ka zĩnd sɩngr kõn zĩnd saabã la b Wẽnnaamlemã sõama. La yaa b sẽn get bãmb yɛlã, bũmb nins bãmb sẽn maandã pʋgẽ.
21
Dẽ, bãmb ka tõe n yã bũmb n dõd n yi ye, tɩ bõe, bãmb sẽn bãng Wẽnnaamã, b ka waoog-b wa b yaa Wẽnnaam ye, la b ka pʋʋs-b bark ye. La b tagsd sẽn ka yõodã kẽesa bãmb moogo, la bãmb sũyã sẽn ka tar yãm-wekrã kẽe lik bida pʋgẽ.
22
B wuka mens n yeel tɩ b yaa yam dãmbã, la b lebga yalemba.
23
La b teka Wẽnnaam sẽn ka kiidã ziir ne bõn-naands sẽn mamsd ninsaal sẽn kiidã, la liuuli, la nao a naase, la bõn-vuudsi.
24
Dẽnda n kɩt tɩ Wẽnnaam bas-b tɩ b kẽ rẽgd pʋgẽ, wa b sũyã sẽn data, tɩ b paoog b yĩnsã b toore.
25
Bãmb teka Wẽnnaam yellã sẽn ya sɩdã ne zĩrĩ. Bãmb pʋʋsda bõn-naandsã n sakd-ba, la b bas Naandã sẽn tog n paam waoogr wakat sẽn kõn a wã pʋʋsgo.
26
Dẽ n kɩt tɩ Wẽnnaam bas-b tɩ b maan yĩng ratem sẽn paoogd neda. Bala, bãmb pagbã basa gãag ning sẽn zems Wẽnnaam sẽn seglã n maand sẽn ka segd ye.
27
Raopã me basa pagbã gãag sẽn zems Wẽnnaam seglsã, tɩ ratem taab yĩngã rɩt bãmb wa bugum. B maanda yãnde, rao ne raoa, la b yĩnsã paamda sɩbgr sẽn zemsd ne b menengã sẽn wat ne bũmb ningã.
28
Bãmb sẽn ka tags tɩ yaa sõama tɩ bãng Wẽnnaamã, Wẽnnaam basame tɩ b tũud b tagsdã sẽn ya wẽnsã, tɩ b maand bũmb sẽn ka zems ye.
29
Ka-tɩrlem buud fãa, la pʋ-toogo, la yão-beedo, la wẽnga, la ratem-wẽnga, la nin-kʋʋbo, la zaba, la zãmbo, la sɩlem n pid bãmba.
30
B yaa tẽn-kãn-neba, nin-sãbsdba, wẽn-kɩɩsdbã, sũ-tʋʋls rãmba, wilg-m-mens rãmba, wuk-m-mens rãmba, n mi soay sẽn na tũ n maan wẽnga, ba-rãmb la ma-rãmb kɩɩsdba, b yam ka wek ye.
31
B yaa neb sẽn ka be teegre, sẽn ka tar nonglem, n ka mi sugri, n ka tar nimbãan-zoeere ye.
32
La baa ne b sẽn mi Wẽnnaam yelsem sẽn yet tɩ neb nins sẽn maand bõn-kãensã zemsa ne kũumã, b maand-b lame. La ka rẽ bal ye, b yetame me tɩ neb nins sẽn maand bõn-kãensã maanda neere.Rom Dãmba 1:1

Rom Dãmba 1:2

Rom Dãmba 1:3

Rom Dãmba 1:4

Rom Dãmba 1:5

Rom Dãmba 1:6

Rom Dãmba 1:7

Rom Dãmba 1:8

Rom Dãmba 1:9

Rom Dãmba 1:10

Rom Dãmba 1:11

Rom Dãmba 1:12

Rom Dãmba 1:13

Rom Dãmba 1:14

Rom Dãmba 1:15

Rom Dãmba 1:16

Rom Dãmba 1:17

Rom Dãmba 1:18

Rom Dãmba 1:19

Rom Dãmba 1:20

Rom Dãmba 1:21

Rom Dãmba 1:22

Rom Dãmba 1:23

Rom Dãmba 1:24

Rom Dãmba 1:25

Rom Dãmba 1:26

Rom Dãmba 1:27

Rom Dãmba 1:28

Rom Dãmba 1:29

Rom Dãmba 1:30

Rom Dãmba 1:31

Rom Dãmba 1:32Rom Dãmba 1 / RoDã 1

Rom Dãmba 2 / RoDã 2

Rom Dãmba 3 / RoDã 3

Rom Dãmba 4 / RoDã 4

Rom Dãmba 5 / RoDã 5

Rom Dãmba 6 / RoDã 6

Rom Dãmba 7 / RoDã 7

Rom Dãmba 8 / RoDã 8

Rom Dãmba 9 / RoDã 9

Rom Dãmba 10 / RoDã 10

Rom Dãmba 11 / RoDã 11

Rom Dãmba 12 / RoDã 12

Rom Dãmba 13 / RoDã 13

Rom Dãmba 14 / RoDã 14

Rom Dãmba 15 / RoDã 15

Rom Dãmba 16 / RoDã 16