A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Mossi (SB) 1998

Zã 141
Da sak-y tɩ y sũyã sãam ye. Tẽ-y Wẽnnaam, la y tẽ maam me.
2
Zĩnd-zĩis yaa wʋsg m ba wã yiri, sã kaẽ dẽ, mam dag n na n yeela yãmba. Bala, mam dabdame n na n tɩ segl zĩig yãmb yĩnga.
3
Dẽ, mam sã n kẽng n tɩ segl zĩig yãmb yĩnga, mam na n lebg n waa n peega yãmba, tɩ yãmb na be ne maam zĩig ning mam sẽn na n zĩndã.
4
Yãmb mii mam sẽn dabd zĩig ningã sore.
5
A Toma yeela bãmb yaa: Zu-soaba, tõnd ka mi yãmb sẽn dabdẽ ye. Dẽ, tõnd na n yɩɩ a wãn n bãng a sore?
6
A Zezi yeela yẽ yaa: Maam la sore, la sɩda, la vɩɩm. Ned baa a yen ka tõe n wa m baaba nengẽ tɩ ka tũ ne maam ye.
7
Yãmb sã n dag n miẽ maam, yãmb dag n na miẽ m baaba me. La sẽn sɩng ne moasã, yãmb mii bãmba, la yãmb yãa bãmba.
8
A Filip yeela bãmb yaa: Zu-soaba, wilg-y tõnd y ba wã, la rẽ na sek tõndo.
9
A Zezi yeela yẽ yaa: Filip, mam sẽn be ne yãmb kaoosa wʋsgo, tɩ fo ket n nan ka bãng maam? Sẽn yã-a maam yãnda m baaba. Yɩta a wãn tɩ fo yet maam tɩ m wilg yãmb m baaba?
10
Fo ka tẽed tɩ mam bee m ba wã pʋgẽ, tɩ m ba wã be mam pʋgẽ laa? Goam nins mam sẽn gomd ne yãmbã ka yit mam meng nengẽ ye. M ba sẽn be mam pʋgẽ wã n maand b tʋʋma.
11
Mam sẽn yet tɩ mam bee m ba pʋgẽ, tɩ m ba wã be mam pʋgẽ wã, tẽ-y rẽnda, wall n tẽ maam tʋʋm kãsems kãensã yĩnga.
12
Sɩd-sɩdã, mam yeta yãmb tɩ ned ning sẽn tẽed maam me na n tʋma tʋʋm nins mam sẽn tʋmdã, la a na n tʋma tʋʋm kãsems n yɩɩda, tɩ bõe, mam dabda m ba nengẽ,
13
la bũmb nins fãa yãmb sẽn na kos ne mam yʋʋre, mam na n maan-b lame, tɩ m ba wã paam ziir b biigã pʋgẽ.
14
Yãmb sã n kos maam bũmbu, mam na maane.
15
Yãmb sã n nong maam, y na n saka mam tõodã,
16
la maam, mam na n bõosa m baaba, la b na n kõo yãmb sõangd a to tɩ b pa ne yãmb wakat sẽn kõn sa.
17
Sõangd kãng yaa sɩd Sɩɩg dũni sẽn ka tõe n deege, a sẽn ka ne bãmba la a ka mi-bã yĩnga. La yãmba, yãmb mii bãmba, bala, b bee ne yãmba, la b na n zĩnda yãmb pʋsẽ.
18
Mam ka na n bas yãmb kɩɩbd ye, mam na n waa yãmb nengẽ.
19
Bilf bal sã n paase, dũni kõn leb n yã maam ye. La yãmb yẽ na yã maam. Bala, mam vɩɩme, la yãmb me na n vɩɩme.
20
Badaare, yãmb na bãng tɩ mam bee m ba pʋgẽ, tɩ yãmb be mam pʋgẽ, tɩ mam be yãmb pʋsẽ.
21
Ned ning sẽn talld-a mam tõodã n sakd-ba, yaa yẽ soab n nong maam. M ba na n nonga ned ning sẽn nong-a maam, la mam me na n nong-a lame, la m na n puka m meng ne-a.
22
A Zuud, sẽn ka a Iskaryo yeela bãmb yaa: Zu-soaba, yɩta a wãn tɩ yaa ne tõnd la yãmb tog n puk y menga, la ka ne dũni wã?
23
A Zezi leoka yẽ yaa: Ned sã n nong maam, a na n saka mam gomde, la m baaba na n nonga a soaba. Tõnd na n waa yẽ nengẽ, n zĩnd yẽ pʋgẽ.
24
Ned ning sẽn ka nong-a maam ka sakd mam goam ye. La gomd ning yãmb sẽn wʋmdã ka mam gomd ye, la yaa m ba, sẽn tʋm-a maamã gomde.
25
Mam goma ne yãmb bõn-kãng yelle, mam sẽn ket n be ne yãmb wakate.
26
La sõangdã, Sɩɩg-sõngã m ba sẽn na n tʋm ne mam yʋʋrã, yaa bãmb n na n zãms yãmb bũmb fãa, la b tẽeg yãmb bũmb nins fãa mam sẽn yeel yãmbã.
27
Mam basda laafɩ ne yãmba. Mam kõta yãmb m laafɩ. Mam ka kõt yãmb wa dũni wã sẽn kõtã ye. Bɩ y ra maan yɩɩr wall y yɛɛs ye.
28
Yãmb wʋma mam sẽn yeel yãmb tɩ m na n loogame la m na n lebg n waa yãmb nengẽ wã. Yãmb sã n da nongẽ maam, y dag n na maanẽ sũ-noogo, mam sẽn dabd m ba nengẽ wã yĩnga. Bala, m baaba yɩɩda maam.
29
Mam togsa yãmb bõn-kãens tɩ b nan ka ta ye, tɩ b sã n wa n pidsi, bɩ y tẽ.
30
Mam ka na n tol n leb n gom ne yãmb yɛs ye, bala, dũni naabã watame. A baa fɩ ka be mam pʋgẽ ye.
31
La yaa tɩ dũni na bãng tɩ mam nonga m ba, la tɩ mam maanda wa m ba sẽn yeel maamã. Yik-y tɩ d loog ka.Zã 14:1

Zã 14:2

Zã 14:3

Zã 14:4

Zã 14:5

Zã 14:6

Zã 14:7

Zã 14:8

Zã 14:9

Zã 14:10

Zã 14:11

Zã 14:12

Zã 14:13

Zã 14:14

Zã 14:15

Zã 14:16

Zã 14:17

Zã 14:18

Zã 14:19

Zã 14:20

Zã 14:21

Zã 14:22

Zã 14:23

Zã 14:24

Zã 14:25

Zã 14:26

Zã 14:27

Zã 14:28

Zã 14:29

Zã 14:30

Zã 14:31Zã 1 / Zã 1

Zã 2 / Zã 2

Zã 3 / Zã 3

Zã 4 / Zã 4

Zã 5 / Zã 5

Zã 6 / Zã 6

Zã 7 / Zã 7

Zã 8 / Zã 8

Zã 9 / Zã 9

Zã 10 / Zã 10

Zã 11 / Zã 11

Zã 12 / Zã 12

Zã 13 / Zã 13

Zã 14 / Zã 14

Zã 15 / Zã 15

Zã 16 / Zã 16

Zã 17 / Zã 17

Zã 18 / Zã 18

Zã 19 / Zã 19

Zã 20 / Zã 20

Zã 21 / Zã 21