A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Mossi (SB) 1998

Zã 11
Hal sɩngr wẽndẽ, gomdã dag n beeme, la gomdã dag n bee ne Wẽnnaam, la gomdã yaa Wẽnnaam.
2
Bãmb dag n bee ne Wẽnnaam hal sɩngr wẽndẽ.
3
B naana bũmb fãa ne bãmba, la bũmb ka be sẽn naane, tɩ ka yɩ ne bãmb ye.
4
Vɩɩm dag n bee bãmb pʋgẽ, la vɩɩmã dag n yaa vẽenem ninsaalbã yĩnga.
5
Vẽenemã yãga lik pʋgẽ, la likã ka reeg-a ye.
6
Dao a yembr la Wẽnnaam tʋm t'a wa. A yʋʋr la a Zã.
7
Dao kãng waame n ya kaset kɩta, n na n kɩs vẽenemã kaseto, tɩ neba fãa tõe n tẽ yẽ yĩnga.
8
Dag n ka yẽ la vẽenemã ye, la a waame n na n kɩs vẽenemã kaseto.
9
Vẽen-kãng yaa sɩd vẽenem, n wa dũni pʋgẽ n vẽnegd ned fãa.
10
Gomdã dag n bee dũni pʋgẽ. B naana dũni wã ne bãmba, la dũni ka bãng bãmb ye.
11
Bãmb waa b meng nebẽ, la b nebã ka reeg bãmb ye.
12
La b kõo neb nins fãa sẽn deeg bãmba, la neb nins sẽn tẽed bãmb yʋʋrã noor tɩ b lebg Wẽnnaam kamba.
13
Ka kamb b sẽn dog ne zɩɩm, wall ne yĩng ratem, wall ne ninsaal datem ye, yaa Wẽnnaam sẽn doge.
14
B kɩtame tɩ gomdã rɩk yĩng n zĩnd tõnd sʋka. Tõnd gesa bãmb ziiri, Bi-ribl sẽn ka to ziir a sẽn deeg a ba wã nengẽ, la b pida ne bark la sɩda.
15
A Zã kɩsa bãmb kaset n yeele: Yaa soab ning mam sẽn gom a yell n yeel tɩ ned ning sẽn pʋgend maam n watẽ wã yɩɩda maam, bala, b renga maam n beẽ wã.
16
La tõnd fãa paama bãmb yalẽ wã, n deegd bãmb barkã n paasd wakat fãa.
17
Bala, b tũnuga a Moyiis n kõ tõogã, la barkã ne sɩdã tũnuga a Zezi Kirist n wa.
18
Ned baa a yen nan ka yã Wẽnnaam ye. Wẽnnaam sẽn ya Bi-ribl yend sẽn ka to, n be ba a Wẽnnaam nengẽ kɩtame tɩ nebã bãng bãmba.
19
Ad kaset ning a Zã sẽn kɩs wakat ning Zuif-rãmbã sẽn tʋm maan-kʋʋdb ne Levit-rãmb tɩ b yi Zeruzalɛm n wa n sok yẽnda a sẽn yaa a soabã.
20
Yẽ vẽnegame n togs n ka kɩɩs ye. A vẽnegame n togs tɩ yẽ ka Kiristã ye.
21
B leb n sok-a lame tɩ rẽ wã, yẽ yaa ãnna? Yẽ yaa a Eli? T'a leok tɩ yẽ ka a Eli ye. La b sok-a lame tɩ la yaa yẽ la Wẽnnaam no-rɛɛsã? T'a leok tɩ ayo.
22
La b leb n yeelame yaa: Foo la ãnna, tɩ tõnd tõe n tɩ leok neb nins sẽn tʋm-b tõndã? Fo mengã yetame tɩ fo yaa ãnna?
23
A Zã yeelame yaa: "Mam yaa soab ning sẽn kelemd we-rasempʋɩɩgẽ n yetẽ tɩ b rems Zu-soabã sor tɩ yɩ tɩrgã koɛɛga," wa Wẽnnaam no-rɛɛs a Ezayi sẽn yeelã.
24
B sẽn dag n tʋm b rãmbã yaa Fariisẽ-dãmba.
25
B sok-a lame yaa: Bõe yĩng tɩ fo lisd neba, fo sã n ka Kirist bɩ a Eli bɩ Wẽnnaam no-rɛɛsã?
26
A Zã leokame n yeele: Maam, mam lisda yãmb koomẽ. La yãmb sʋkã, ned a yen n be be yãmb sẽn ka mi ye.
27
Soab kãng pʋgenda maam, la mam ka zems tɩ lood bãmb neooda loets ye.
28
Gom-kãens goma Betani, Zʋrdẽ rʋʋnde, zĩig ning a Zã sẽn dag n lisd nebã.
29
Vẽkembeoogo, a Zã yãa a Zezi sẽn wat yẽ nengẽ, n yeele: Ad Wẽnnaam pe-bilã, sẽn yiisd-a dũni yel-wẽnã.
30
Yaa bãmb yell la mam dag n gom ne yãmb n yeel tɩ dao n pʋgend maam, la b yɩɩda maam, bala, b renga maam n beẽ wã.
31
La mam dag n ka mi bãmb ye, la mam waa n lisda nebã koomẽ tɩ bãmb tõe n vẽneg b meng ne Israyɛll nebã.
32
A Zã leb n kɩsa kaset n yeele: Mam yãa Sɩɩg-sõng sẽn yi arzãn n sig wa wall n pa bãmb zugu.
33
La mam dag n ka mi bãmb ye. La sẽn tʋm-a maam tɩ m wa n lis nebã koomẽ wã yeela maam tɩ mam sẽn na n yã ned ning tɩ Sɩɩg-sõng sig n pa a soab zugã, bɩ m bãng tɩ yaa yẽnda n lisd nebã Sɩɩg-sõng pʋgẽ wã.
34
Maam, mam yãame, la mam kɩsa kaset tɩ yaa bãmb la Wẽnnaam Bi-riblã.
35
Vẽkembeoogo, a Zã ra leb n bee be ne a karen-biis a yiibu.
36
A dag n geta a Zezi sẽn loogd n yeele: Ad Wẽnnaam pe-bilã.
37
Karen-biis a yiibã wʋma gom-kãense, la b pʋgla a Zezi.
38
A Zezi wẽnegame n mik tɩ b pʋgda bãmba, la b sok-b lame tɩ b baooda bõe? B leoka a Zezi n yeele: Rabbi, sẽn dat n yeel tɩ karen-saamba, yãmb yir yaa yɛ?
39
A Zezi yeela bãmb yaa: Wa-y tɩ y na yã. B kẽngame n tɩ yã zĩig ning a Zezi sẽn be wã, la b paa ne bãmb da-kãnga. Dag n yaa zaabr wakat a naas sẽne.
40
Neb a yiibã sẽn wʋm a Zã goam n pʋgl a Zezi wã, a yembr bãmb sʋk la a Ãndre, a Sɩmo Pɩyɛɛr ba-biiga.
41
A Ãndre reng n yãnda a meng ba-biig a Sɩmo n yeel-a: Tõnd yãa Mesi, sẽn dat n togs tɩ "Kiristã."
42
A talla a Sɩmo n wa a Zezi nengẽ. A Zezi ges-a lame n yeele: Foo la a Sɩmo, a Zonaas bi-ribla. B na n boonda foom t'a Sefas, sẽn dat n yeel tɩ Pɩyɛɛr (wall kugri).
43
Vẽkembeoogo, a Zezi yãka yam n na n kẽng Galile. Bãmb yãnda a Filip n yeel-a t'a tũ bãmba.
44
A Filip dag n yaa Betsayida sẽn yaa a Ãndre ne a Pɩyɛɛr tẽngã neda.
45
A Filip yãnda a Natanayɛl n yeel-a yaa: Dao ning a Moyiis tõogã ne Wẽnnaam no-rɛɛsdbã sẽn gom a yellã, tõnd yãa-a lame. Yaa Nazarɛt dao a Zezi, a Zozɛf bi-riblã.
46
A Natanayɛl soka yẽ yaa: Dẽ yĩnga, bõn-sõng tõe n yii Nazarɛt sɩda?
47
A Filip yeel-a lame t'a wa n gese. A Zezi yãa a Natanayɛl sẽn wat bãmb nengẽ, n gom a yell n yeele: Ad Israyɛll ned sɩda, zãmb sẽn ka be a pʋgẽ ye.
48
A Natanayɛl soka bãmb yaa: Yãmb bãnga maam yɛɛne? A Zezi leok-a lame n yeele: Sẽn deng a Filip sẽn na n bool foomã, fo sẽn dag n be kankangã tẽngrã, mam yãa foom.
49
Dẽ, a Natanayɛl yeelame yaa: Karen-saamba, yãmb la Wẽnnaam Bi-riblã! Yãmb la Israyɛll Rĩmã!
50
A Zezi leok-a lame n yeele: Mam sẽn yeel tɩ mam yãa foom kankangã tẽngrã yĩnga, fo tẽedame. La fo na n yãa bõn-kãsems sẽn yɩɩd a woto.
51
Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ yãmb na n yãa arzãn sẽn pake, la Wẽnnaam malegs sẽn dʋʋd la b sigd ninsaal Bi-riblã zugẽ.Zã 1:1

Zã 1:2

Zã 1:3

Zã 1:4

Zã 1:5

Zã 1:6

Zã 1:7

Zã 1:8

Zã 1:9

Zã 1:10

Zã 1:11

Zã 1:12

Zã 1:13

Zã 1:14

Zã 1:15

Zã 1:16

Zã 1:17

Zã 1:18

Zã 1:19

Zã 1:20

Zã 1:21

Zã 1:22

Zã 1:23

Zã 1:24

Zã 1:25

Zã 1:26

Zã 1:27

Zã 1:28

Zã 1:29

Zã 1:30

Zã 1:31

Zã 1:32

Zã 1:33

Zã 1:34

Zã 1:35

Zã 1:36

Zã 1:37

Zã 1:38

Zã 1:39

Zã 1:40

Zã 1:41

Zã 1:42

Zã 1:43

Zã 1:44

Zã 1:45

Zã 1:46

Zã 1:47

Zã 1:48

Zã 1:49

Zã 1:50

Zã 1:51Zã 1 / Zã 1

Zã 2 / Zã 2

Zã 3 / Zã 3

Zã 4 / Zã 4

Zã 5 / Zã 5

Zã 6 / Zã 6

Zã 7 / Zã 7

Zã 8 / Zã 8

Zã 9 / Zã 9

Zã 10 / Zã 10

Zã 11 / Zã 11

Zã 12 / Zã 12

Zã 13 / Zã 13

Zã 14 / Zã 14

Zã 15 / Zã 15

Zã 16 / Zã 16

Zã 17 / Zã 17

Zã 18 / Zã 18

Zã 19 / Zã 19

Zã 20 / Zã 20

Zã 21 / Zã 21