A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Mossi (SB) 1998

Luk 61
Zuif-rãmbã vʋʋsg daar a yen, a Zezi dag n pɩʋʋgda pʋto. Bãmb karen-biisã ra yãgsda kood n tẽgd n wãbdẽ.
2
Fariisẽ-dãmba kẽer soka bãmb yaa: Yaa bõe tɩ yãmb maand bũmb sẽn ka zems tɩ maan vʋʋsg daare?
3
A Zezi leok-b lame yaa: Yãmb ka karem bũmb ning a Daviid sẽn maan kom sẽn tar yẽ ne a tũud-n-taasã wakate,
4
sẽn yɩ wãn tɩ yẽ kẽ Wẽnnaam doogẽ wã n deeg kaset bur paadma n wãb la a kõ a tũud-n-taasã, baa ne ned sẽn ka tar noor tɩ rɩ, sã n ka maan-kʋʋdbã balã laa?
5
La a Zezi yeela bãmb tɩ Ninsaal Bi-ribla yaa vʋʋsg daarã Zu-soaba.
6
Zuif-rãmbã vʋʋsg daar a to, a Zezi kẽe karen-doogẽ wã n zãmsd neba. Dao n dag n be be t'a nug rɩtg ki.
7
Tõog karen-saam-dãmbã ne Fariisẽ-dãmbã da gũusda a Zezi n dat n ges b sã n na n maaga ned vʋʋsg daarã. Dag n yaa sẽn na n yɩl n paam bũmb n dõd a Zezi.
8
La a Zezi da mii b tagsdã. Dẽ, b yeela rao ninga nug sẽn ki wã t'a yik n yals sʋk be. Yẽ yik n yaasa yĩngri.
9
Dẽ, a Zezi yeela bãmb yaa: M sokda yãmba, noor beeme tɩ maan neer vʋʋsg daare, wall tɩ maan wẽnga? Tɩ fãag neda, wall tɩ kʋ-a?
10
Dẽ, a Zezi wẽnemd n gesa bãmb fãa n yeel rao wã t'a tẽeg a nugã. Yẽ tẽegame la a nugã vʋʋgame.
11
Bãmb sũyã puuga wʋsg tɩ b yẽsd ne taab n baood b sẽn na n maan a Zezi bũmb ninga.
12
Wakat kãnga, a Zezi kẽnga tãng zug n na n tɩ pʋʋse. La bãmb pʋʋsa Wẽnnaam yʋngã tɛk fãa.
13
La beoogã sẽn vẽege, bãmb boola b karen-biisã n tũus bãmb piig la a yiibu, n bool-b tɩ tẽn-tʋmdba.
14
Yaa a Sɩmo bãmb sẽn pʋd a yʋʋr t'a Pɩyɛɛrã, ne a ba-biiga Ãndre, a Zak la a Zã, la a Filip ne a Bartelemi,
15
a Matye la a Toma, la a Alfe biig a Zak ne a Sɩmo b sẽn boond tɩ zelot,
16
la a Zak biig a Zuud, la a Zudas Iskaryo sẽn lebg zãmb soabã.
17
A Zezi yii ne b karen-biisã tãngã zug n sig n yaas tẽnga. Bãmb karen-bi wʋsgã da bee be ne neb kʋʋng wʋsg sẽn yi Zude soolem fãa, la Zeruzalɛm la Tɩɩr tẽn-kɩremse ne Sɩdõ. Bãmb da waame n na n kelg a Zezi, la b paam tɩ b yiis b bãasã n maag-ba.
18
Zĩn-dẽgd sẽn da namsd-b rãmbã paama maagre.
19
La neb kʋʋngã fãa ra baood n sɩɩs a Zezi. Bala, pãng n da yit a Zezi nengẽ n maagd bãmb fãa.
20
Dẽ, a Zezi zẽka b neng n ges b karen-biisã n yeel yaa: bark bee yãmb sẽn ya naong rãmba zutu, bala, Wẽnnaam soolem yaa yãmb dẽnda.
21
Bark bee yãmb kom sẽn tar moasã wã zutu, bala, yãmb na n tɩgame. Bark bee yãmb sẽn yãbd moasã wã zutu, bala, yãmb na la.
22
Bark bee yãmb zutu, nebã sẽn na n kisg yãmba, la b bak yãmb toore, la b tʋ yãmba, la b tõdg yãmb yʋʋrã wa bõn-wẽnga, Ninsaal Bi-riblã yĩnga.
23
Bɩ y maan sũ-noog da-kãnga n kɩdme, tɩ bõe yãmb keoor na n yɩɩ kãseng arzãn pʋgẽ. Bala, bãmb ba-rãmb dag n maanda Wẽnnaam no-rɛɛsdbã me a woto.
24
La yãmb sẽn ya arzegs rãmbã, yãmb na paam toogo, bala, yãmb tara y belsgo.
25
Yãmb sẽn dɩt n tɩgd moasã wã, yãmb na paam toogo, bala, kom na n yõka yãmba. Yãmb sẽn laad moasã wã, yãmb na paam toogo, bala, yãmb na n paama sũ-sãoong la nintãm.
26
Yãmb na paam toogo, neba fãa sã n pẽgd yãmba, bala, ba-rãmba ra maanda belgr no-rɛɛsdbã a woto.
27
La mam yeta yãmba, yãmb sẽn kelgd maamã, tɩ y nong y bɛɛbã, la y maan neb nins sẽn kis yãmbã neere.
28
Ning-y neb nins sẽn kãabd yãmb wẽngã zut barka, la y pʋʋs neb nins sẽn maand yãmb wẽngã yĩnga.
29
Ned sã n wẽ fo yɛgd pɛka, bɩ f wẽnemd a to wã me n kõ-a. Ned sã n deeg fo fu-bedre, bɩ f bas-a t'a reeg f fu-bilã me.
30
Ned ning fãa sẽn kos foom bũmb bɩ f kõ-a, la ned sã n dɩk fo paoongo, bɩ f ra sok-a ye.
31
Bũmb ninga yãmb sẽn dat tɩ neba maan yãmbã, bɩ yãmb me maan bãmb me a woto.
32
Yãmb sã nong neb nins sẽn nong yãmbã bala, bõe bark la yãmb na n paame? Bala, yel-wẽn maandbã me nonga neb nins sẽn nong bãmbã.
33
La yãmb sã n maand neb nins sẽn maand yãmb neerã bal neere, bõe bark la yãmb na n paame? Bala, yel-wẽn maandbã me maanda a woto.
34
La yãmb sã n pengd neb nins yãmb sẽn tẽed tɩ b na n paam n lebsa yãmbã bala, bõe bark la yãmb na n paame? Bala, yel-wẽn maandbã me pengda taaba, tɩ b tõe n leb n deeg sẽn zem a woto.
35
La, nong-y yãmb bɛɛba. Maan-y-b neere, la y peng n da tẽed tɩ b na lebs-y ye. La yãmb keoor na n yɩɩ kãsenga, la yãmb na n yɩɩ Wẽnnaam sẽn be saasẽ saasẽ wã kamba. Bala, bãmb yaa sõama zɩ-beoog rãmbã ne nin-wẽnsã yĩnga.
36
Bɩ y yɩ nimbãan-zoɛtba, wa yãmb ba wã sẽn ya nimbãan-zoɛtã.
37
Da bʋ-y ned bʋʋd ye, la b kõn bʋ yãmb bʋʋd ye. Da kao-y ned bʋʋd ye, la b kõn kao yãmb bʋʋd ye. Maan-y sugri, la b na maan yãmb me sugri.
38
Bɩ y kõ la b na kõ yãmba. B na n maka sõama n kõ yãmba, n dĩ, n yegse, n ning tɩ sudgi. Bala, ne makdg ninga yãmb sẽn makd n kõt nebã, Wẽnnaam na n maka ne rẽnda n kõ yãmba.
39
A Zezi wẽe bãmb yel-bũnd me n yeele: Zoang tõe n tɛɛ zoang sɩda? Bãmb b yiibã fãa kõn lʋɩ bokẽ sɩda?
40
Karen-biig ka yɩɩd a karen-saamb ye. La karen-biig fãa sẽn paam zãmsg n taas lebga wa a karen-saamba.
41
Yaa bõe tɩ fo get moogã sẽn be f ba-biigã nifẽ wã, n yaool n ka ne sug-raoogã sẽn be fo mengã rẽndẽ wã?
42
Fo sẽn ka ne sug-raoogã sẽn be fo nifẽ wã, fo na n yɩɩ a wãn n yeel f ba-biigã t'a bas tɩ f yãk moogã sẽn be a nifẽ wã? Zãmb soaba, deng n yãk sug-raoogã sẽn be fo nifẽ wã, la rẽ, fo na n yãa sõama n tõog n yãk moogã sẽn be f ba-biigã nifẽ wã.
43
Tɩ-sõng ka be n womd bi-wẽns ye, la tɩ-wẽng me ka be n womd bi-sõama ye.
44
Bala, b bãngda tɩɩg fãa a biisẽ. B ka wobd kankam gõaag zug ye, la b ka kaood sib kɛglg zug ye.
45
Nin-sõng yiisda bõn-sõng a laog-sõngã bĩngr zĩigẽ sẽn be a sũurẽ, la nin-wẽng yiisda wẽnga a laog-wẽngã bĩngr zĩigẽ. Bala, yaa bũmb ning sẽn pid sũurã n yit noorẽ wã.
46
Bõe yĩng tɩ yãmb boond maam tɩ Zu-soaba! Zu-soaba! La y ka maand mam sẽn yet yãmbã?
47
Ned ning fãa sẽn wat mam nengẽ n kelgd mam goama n sakdẽ, mam na n wilga yãmb yẽ sẽn wẽnd ned ninga.
48
Yẽ wẽnda wa rao sẽn yik n na n me a roogo. Yẽ tuu bog-zulunga, n yẽbg roogã kugr zugu. La ko-kãseng sẽn wa, ko-zoetma zoeeme n wẽ roogã, la a ka tõog n miim-a ye, roogã meebã sẽn da ya sõama wã yĩnga.
49
La ned ning sẽn wʋmd n ka sakdẽ wã, yẽ wẽnda wa rao a yen sẽn me a roog tom zugu, n ka tuk bok ye. Ko-zoetma zoee n wẽe roogã, la tao-tao bala, a lʋɩɩme, la ro-kãnga sãoongã yɩɩ kãsenga.Luk 6:1

Luk 6:2

Luk 6:3

Luk 6:4

Luk 6:5

Luk 6:6

Luk 6:7

Luk 6:8

Luk 6:9

Luk 6:10

Luk 6:11

Luk 6:12

Luk 6:13

Luk 6:14

Luk 6:15

Luk 6:16

Luk 6:17

Luk 6:18

Luk 6:19

Luk 6:20

Luk 6:21

Luk 6:22

Luk 6:23

Luk 6:24

Luk 6:25

Luk 6:26

Luk 6:27

Luk 6:28

Luk 6:29

Luk 6:30

Luk 6:31

Luk 6:32

Luk 6:33

Luk 6:34

Luk 6:35

Luk 6:36

Luk 6:37

Luk 6:38

Luk 6:39

Luk 6:40

Luk 6:41

Luk 6:42

Luk 6:43

Luk 6:44

Luk 6:45

Luk 6:46

Luk 6:47

Luk 6:48

Luk 6:49Luk 1 / Luk 1

Luk 2 / Luk 2

Luk 3 / Luk 3

Luk 4 / Luk 4

Luk 5 / Luk 5

Luk 6 / Luk 6

Luk 7 / Luk 7

Luk 8 / Luk 8

Luk 9 / Luk 9

Luk 10 / Luk 10

Luk 11 / Luk 11

Luk 12 / Luk 12

Luk 13 / Luk 13

Luk 14 / Luk 14

Luk 15 / Luk 15

Luk 16 / Luk 16

Luk 17 / Luk 17

Luk 18 / Luk 18

Luk 19 / Luk 19

Luk 20 / Luk 20

Luk 21 / Luk 21

Luk 22 / Luk 22

Luk 23 / Luk 23

Luk 24 / Luk 24