A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Mossi (SB) 1998

Matiye 71
Da bʋ-y neb a taab bʋʋdo, tɩ b da wa bʋ yãmb bʋʋd ye.
2
Tɩ bõe, yãmb sẽn bʋʋd nebã bʋʋd to-to wã, b na n bʋʋ yãmb bʋʋd a woto me. Yaa ne makdg ning yãmb sẽn tar n makdẽ wã la b na n mak n lebs yãmba.
3
Yaa bõe tɩ fo ne moogã sẽn be f ba-biigã nifẽ n yaool n ka ne sug-raoogã sẽn be fo mengã nifẽ wã?
4
Walla fo na n maana a wãn n yeel f ba-biig t'a bas tɩ f yãk moog sẽn be a nifẽ, tɩ sug-raoog yaool n be f rẽndẽ?
5
Zãmb soaba! Reng n yãk sug-raoogã sẽn be fo nifẽ wã n yaool n tõog n yã moogã sẽn be f ba-biigã nifẽ wã neer n yãk-a.
6
Da rɩk-y bõn-sõama n kõ baas ye, la y da rɩk y kĩndi n lob kurkuy taoor tɩ b tõe n tab-b-la ne b nao la b wẽnemd n pogl yãmba.
7
Kos-y tɩ b na n kõo-y lame. Bao-y tɩ y na n yãame. Kabs-y tɩ b na n paka kʋɩlengã tɩ y kẽ.
8
Tɩ bõe, ned ning sẽn kot na paame, ned ning sẽn baood na yã, la b na pak kʋɩleng tɩ ned ning sẽn kabsd kẽ.
9
Ãnna yãmb sʋkã biig n na n kos-a bur t'a kõ-a kugri?
10
Wall a kos-a zĩinf t'a kõ-a waafo?
11
Dẽ, yãmb sẽn ya nin-wẽnsã sã n mi tɩ kõ y kambã bõn-sõama, ka Wẽnnaam n mi n yɩɩd n na n kõ neb nins sẽn kot bãmbã bõn-sõama sɩda?
12
Bũmb nins fãa yãmb sẽn dat tɩ neb a taabã maan yãmba, bɩ yãmb me maan bãmb bõn-kãense. Yõwã yaa Wẽnnaam tõogo la b no-rɛɛsdbã noore.
13
Tũ-y zag-no-sẽkã n kẽ. Bala zag-noor ning sẽn kẽesd sãoong zĩigẽ, ne sor ning sẽn dɛbd-a be wã yaa yalemse, la neb wʋsg n tũud be.
14
La zag-noor ning sẽn kẽesd vɩɩm pʋgẽ wã yaa sẽka, tɩ sor ning sẽn dɛbd-a be wã yaa bãanega, la yaa neb bilf bal n yãt-a.
15
Gũus-y yãmb mens ne belgr no-rɛɛsdbã sẽn wat yãmb sʋk wa piis tɩ b pʋsẽ wã b ya digd-n-yĩid-toosã.
16
Biis nins bãmb sẽn womdã n na n kɩt tɩ yãmb bãng-ba. Dẽ yĩnga yãmb kaooda sib kɛglg zugu, walla y wobd kankam zaang zugu?
17
Tɩ-sõng fãa womda bi-sõama, la tɩ-wẽng fãa womda bi-yoodo.
18
Tɩ-sõng ka tõe n wom bi-yood ye, la tɩ-wẽng me ka tõe n wom bi-sõama ye.
19
B kɛɛda tɩɩg ning fãa sẽn ka womd bi-sõama wã n tugund bugum.
20
Dẽ, yaa ne biis nins bãmb sẽn womdã la yãmb na n bãng-ba.
21
Ka ned ning fãa sẽn boond maam tɩ Zu-soaba! Zu-soaba! N na n kẽ arzãn soolmẽ ye. Yaa ned ning bal sẽn maand-a mam ba sẽn be arzãnã raab n na n kẽ.
22
Baraare, neb wʋsg na n yeela maam yaa: Zu-soaba! Zu-soaba! Tõnd dag n ka togs bãngr goam ne yãmb yʋʋre, la d dig zĩn-dãmb ne yãmb yʋʋre, la d maan bõn-bãn wʋsg ne yãmb yʋʋr sɩda?
23
La mam na n yeel-b lame: "Mam zɩ n bãng yãmb lɛ-lɛ. Tʋʋm-wẽns maandbã, yi-y mam taoore."
24
Woto yĩnga, ned ning fãa sẽn wʋmd goam nins mam sẽn yetã n tũudẽ, yẽ na n yɩɩ wa yam soab sẽn me a roog kugr zugu.
25
Saag niime, koom zoee wʋsgo, sobg fugame n wẽ roogã la a ka lʋɩ ye, bala a yẽbga pĩig zugu.
26
La ned ning fãa sẽn wʋmd goam nins mam sẽn yetã n ka sakdẽ, yẽ na n yɩɩ wa yalem sẽn me a roog bĩisir zugu.
27
Saag niime, koom zoee wʋsgo, sobg fugame n wẽ roogã. A lʋɩɩme la a sãoongã yɩɩ kãsenga.
28
A Zezi sẽn gom koe-kãens n sa, bãmb zãmsgã yɛɛsa nebã.
29
Bala bãmb zãmsa nebã wala ned sẽn tar noor ne a sẽn maandã, la a ka wa bãmb tõog karen-saam-dãmbã ye.Matiye 7:1

Matiye 7:2

Matiye 7:3

Matiye 7:4

Matiye 7:5

Matiye 7:6

Matiye 7:7

Matiye 7:8

Matiye 7:9

Matiye 7:10

Matiye 7:11

Matiye 7:12

Matiye 7:13

Matiye 7:14

Matiye 7:15

Matiye 7:16

Matiye 7:17

Matiye 7:18

Matiye 7:19

Matiye 7:20

Matiye 7:21

Matiye 7:22

Matiye 7:23

Matiye 7:24

Matiye 7:25

Matiye 7:26

Matiye 7:27

Matiye 7:28

Matiye 7:29Matiye 1 / Mat 1

Matiye 2 / Mat 2

Matiye 3 / Mat 3

Matiye 4 / Mat 4

Matiye 5 / Mat 5

Matiye 6 / Mat 6

Matiye 7 / Mat 7

Matiye 8 / Mat 8

Matiye 9 / Mat 9

Matiye 10 / Mat 10

Matiye 11 / Mat 11

Matiye 12 / Mat 12

Matiye 13 / Mat 13

Matiye 14 / Mat 14

Matiye 15 / Mat 15

Matiye 16 / Mat 16

Matiye 17 / Mat 17

Matiye 18 / Mat 18

Matiye 19 / Mat 19

Matiye 20 / Mat 20

Matiye 21 / Mat 21

Matiye 22 / Mat 22

Matiye 23 / Mat 23

Matiye 24 / Mat 24

Matiye 25 / Mat 25

Matiye 26 / Mat 26

Matiye 27 / Mat 27

Matiye 28 / Mat 28