A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Mossi (SB) 1998

Matiye 61
Gũus-y y mens n da tʋm tẽebã tʋʋm nebã nin gesg yĩng tɩ b tõe n yãnd yãmb ye. Sã n ka rẽ, yãmb kõn paam keoor yãmb ba sẽn be arzãnã nengẽ ye.
2
Woto yĩnga, fo sã n na n sõng naong rãmba, da kɩt tɩ b peeb baorg fo taoor wa zãmb dãmbã sẽn maand karen-dotẽ la soayã zut tɩ nebã tõe n waoog-bã ye. Mam yeta yãmb sɩd tɩ bãmb zoe n paamda b keoore.
3
La fo sã n kõt naong rãmba, da sak tɩ f nug-goabg bãng f nug-rɩtgã sẽn maand bũmb ningã ye.
4
Woto, fo kũunã na n yɩɩ soosgo, la fo ba sẽn yã tɩ fo soosame n kõ wã, bãmb na keo foom.
5
Yãmb sã n pʋʋsdẽ, bɩ y da maan wa zãmb dãmbã sẽn nong n yals yĩngri, karen-dotẽ la so-tiisẽ n pʋʋs tɩ nebã tõe n yãnd bãmbã ye. Mam yeta yãmb sɩd tɩ bãmb zoe n paamda b keoore.
6
La fo sã n na n pʋʋse, kẽ f roogẽ n pag kʋɩlenga, n pʋʋs f ba sẽn be zĩig sẽn solge. La fo ba sẽn yã tɩ fo soosame n pʋʋse, bãmb na n keoo foom.
7
Yãmb sã n pʋʋsdẽ, bɩ y da gom n leb n gom gom-vɩɩd wa buud a taabã sẽn maanda, n tẽed tɩ b goamã wʋsgã yĩnga Wẽnnaam na n leoka bãmb pʋʋsgã ye.
8
Da yɩ-y wa bãmb ye, bala sẽn deng yãmb sẽn na n kose, yãmb ba wã mii bũmb nins yãmb sẽn tog n paame.
9
Woto yĩnga, ad yãmb sẽn tog n pʋʋs to-to: Tõnd ba sẽn be arzãna, bɩ yãmb yʋʋrã paam waoogre,
10
tɩ yãmb soolmã wa, tɩ yãmb daab maan tẽng zug wa a sẽn maand arzãnã.
11
Kõ-y tõnd d daar o daar dɩɩbã dũnna.
12
Kõ-y tõnd sugr d beegr yĩnga, a wa tõnd me sẽn kõt d bɛɛgdbã sugrã.
13
Da bas-y tõnd tɩ d kẽ makr pʋgẽ ye. Fãag-y tõnd wẽng soabã nugẽ, tɩ yãmb n so soolem la pãnga la waoogr wakat sẽn kõn sa. Ãmina!
14
Yãmb sã n kõ nebã sugr b beegr yĩnga, yãmb ba sẽn be arzãnã na n kõo yãmb me sugri.
15
La yãmb sã n ka kõ nebã sugr b beegr yĩnga, yãmb ba kõn kõ yãmb me sugr y beegrã yĩng ye.
16
Yãmb sã n loe noore, bɩ y da gãnem y nens wa zãmb dãmbã sẽn gãnemd b nens tɩ wilg nebã tɩ bãmb loee noorã ye. Mam yeta yãmb sɩd tɩ bãmb zoe n paamda b keoore.
17
La foom, fo sã n loe noor bɩ f sõog f zug kaam la f widg f nenga,
18
tɩ fo no-loeerã ra yɩ nebã nin gesg yĩng ye, la a na yɩ f ba sẽn be zĩig sẽn solgã yĩnga. La f baaba sẽn yã tɩ fo soosame n loe noorã, bãmb na keo foom.
19
Da bĩng-y paoong tẽng zug ka tɩ mogd bɩ tẽngempiisim sãamd-b lame, la wagda kẽed n wʋkdame.
20
Bĩng-y yãmb paoongã arzãna, tɩ mogd bɩ tẽngempiisim ka sãamd-a be ye, la wagda ka kẽed be n wʋk-a ye.
21
Tɩ bõe, fo paoong sẽn be zĩig ningã, fo sũur me na n zĩnda beene.
22
Nif yaa yĩng fɩtla. Fo nif sã n ya sõama, fo yĩngã tõr na n pida ne vẽenem.
23
La fo nif sã n ka sõama, fo yĩngã tõr na n yɩɩ lika. Dẽ yĩnga, vẽenem ning sẽn be fo pʋgẽ wã sã n ya lika, lik-kãng na n yɩɩ bida.
24
Ned ba a yen ka tõe n sak zu-soben-dãmb a yiib ye. Bala a na n kisga a yen la a nong a to wã, wala a loe a meng ne a yen la a paoog a to wã. Yãmb ka tõe n sak Wẽnnaam la y sak arzegs me ye.
25
Dẽ n kɩt tɩ mam yet yãmb tɩ y ra maan yɩɩr ne y vɩɩmã yelle, yãmb sẽn na n dɩ bũmb ninga la y sẽn na n yũ bũmb ninga, wala y maan yɩɩr ne y yĩngã yelle, yãmb sẽn na n yeelg bũmb ningã ye. Vɩɩm ka yɩɩd dɩɩb la, bɩ yĩng ka yɩɩd futu?
26
Ges-y bõn-pɩgsã sẽn yɩgd yĩngrã. Bãmb ka bʋta, b ka tigsda, b ka suiid baoẽ ye. La yãmb ba sẽn be arzãnã rɩlgda bãmba. Yãmb ka yɩɩd bãmb wʋsg sɩda?
27
Yãmb ned a bõe n tõe n paas a vɩɩmã woglem kãntɩɩg a yen tãa a sẽn maand yɩɩr yĩnga?
28
La yaa bõe tɩ y na n maan yɩɩr ne fut yelle? Tags-y weoog rulg-lɛlem sẽn bɩt to-to wã yelle. Bãmb ka tʋmda, b ka wĩid lamdo.
29
Baoosgo, mam yeta yãmb t'a Salomo mengã sẽn dag n tar ziir wʋsgã, a ka tõog n yeelg a meng tɩ be neer n ta rulg lelemd a yembr ye.
30
Yãmb tẽeb bilf rãmba! Sã n yaa tɩ Wẽnnaam nagsa mood ning sẽn be weoogẽ dũnna n na n dɩ bugum beoogã a woto, bãmb kõn ges yãmb fut yell n yɩɩda?
31
Dẽ yĩnga, bɩ y da maan yɩɩr n sokd y mens y sẽn na n dɩ wall y yũ bũmb ninga, wall y sẽn na n yeelg bũmb ninga ye.
32
Bala yaa neb nins sẽn ka pʋʋsd Wẽnnaamã n baood bõn-kãense. La yãmb ba sẽn be arzãnã miime tɩ yãmb data bõn-kãense.
33
Deng n bao-y Wẽnnaam soolmã ne bãmb tɩrlmã, la b na n kõo yãmb bõn-kãens n paase.
34
Dẽ yĩnga, bɩ y da maan yɩɩr ne beoog yell ye, tɩ bõe, daar fãa yell sek-a lame.Matiye 6:1

Matiye 6:2

Matiye 6:3

Matiye 6:4

Matiye 6:5

Matiye 6:6

Matiye 6:7

Matiye 6:8

Matiye 6:9

Matiye 6:10

Matiye 6:11

Matiye 6:12

Matiye 6:13

Matiye 6:14

Matiye 6:15

Matiye 6:16

Matiye 6:17

Matiye 6:18

Matiye 6:19

Matiye 6:20

Matiye 6:21

Matiye 6:22

Matiye 6:23

Matiye 6:24

Matiye 6:25

Matiye 6:26

Matiye 6:27

Matiye 6:28

Matiye 6:29

Matiye 6:30

Matiye 6:31

Matiye 6:32

Matiye 6:33

Matiye 6:34Matiye 1 / Mat 1

Matiye 2 / Mat 2

Matiye 3 / Mat 3

Matiye 4 / Mat 4

Matiye 5 / Mat 5

Matiye 6 / Mat 6

Matiye 7 / Mat 7

Matiye 8 / Mat 8

Matiye 9 / Mat 9

Matiye 10 / Mat 10

Matiye 11 / Mat 11

Matiye 12 / Mat 12

Matiye 13 / Mat 13

Matiye 14 / Mat 14

Matiye 15 / Mat 15

Matiye 16 / Mat 16

Matiye 17 / Mat 17

Matiye 18 / Mat 18

Matiye 19 / Mat 19

Matiye 20 / Mat 20

Matiye 21 / Mat 21

Matiye 22 / Mat 22

Matiye 23 / Mat 23

Matiye 24 / Mat 24

Matiye 25 / Mat 25

Matiye 26 / Mat 26

Matiye 27 / Mat 27

Matiye 28 / Mat 28