A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Mossi (SB) 1998

Matiye 51
A Zezi sẽn yã neb kʋʋngã, b rʋʋ tãng zug n zĩndi, la b karen-biisã kolga bãmba.
2
Dẽ a Zezi sɩngame n zãms bãmb n yeele:
3
Bark bee sik-m-mens rãmbã zutu, bala arzãn soolem yaa bãmb dẽnda.
4
Bark bee sũ-sãoong rãmbã zutu, bala b na n paama belsgo.
5
Bark bee sũ-maasem dãmbã zutu, bala b na n sooga dũniyã.
6
Bark bee tɩrlem kom la a ko-yũud sẽn tar b rãmbã zutu, bala b na n tɩgame.
7
Bark bee nimbãan-zoɛtbã zutu, bala Wẽnnaam na n zoee bãmb me nimbãanega.
8
Bark bee pʋ-peelem dãmbã zutu, bala bãmb na n yãa Wẽnnaam.
9
Bark bee zab-paasdbã zutu, bala b na n boola bãmb tɩ Wẽnnaam kamba.
10
Bark bee neb nins sẽn namsd tɩrlma yĩngã zutu, bala arzãn soolem yaa bãmb dẽnda.
11
Bark bee yãmb zutu, nebã sã n gom yãmb wẽnga la b nams yãmba la b sa n sãam yãmb yʋʋr mam yĩnga.
12
Maan-y sũ-noog n kɩdme, yãmb keoor sẽn na n yɩ kãseng arzãn pʋgẽ wã yĩnga. Tɩ bõe, b rag n namsa Wẽnnaam no-rɛɛsdbã sẽn deng yãmbã a woto.
13
Yãmb yaa dũni yamsem. La yamsem noosem sã n yi, ned na n yɩ a wãn t'a le lebg yamsem? A ka le tar yõod ye, a tɛk yaa b lob-a yɩng tɩ nebã tab-a ne nao.
14
Yãmb yaa dũniyã vẽenem. Tẽng sẽn be tãng zug ka tõe n solg ye.
15
Ned ka yõgend fɩtɩl n na n fõgen-a ne peoog ye. A na n dogl-a-la fɩtɩl doagendgã zug t'a kõt neba fãa sẽn be roogã pʋgẽ wã vẽenem.
16
Bɩ yãmb vẽenem yãg a woto me nebã sʋka, tɩ bãmb tõe n yã yãmb tʋʋm sõamyã la b waoog yãmb ba sẽn be arzãnã. Zuif-rãmbã kʋdem wẽndẽ fɩtla (5.15)
17
Da tags-y tɩ mam waame n na n sãam tõogã ne Wẽnnaam no-rɛɛsdbã noy ye. Mam ka wa n na n sãam-b ye, la yaa tɩ pids-ba.
18
Tɩ bõe, mam yeta yãmb sɩda, tɩ hal tɩ yĩngr la tẽng looge, i ba a ye la kargr ba a yen sẽn be tõogã pʋgẽ kõn loog hal tɩ fãa paam pidsg ye.
19
Dẽ yĩnga, tõ-kãensã sʋka, ned sã n kɩɩs tõog a yembr sẽn ya-a bilf n yɩɩda, la a zãms nebã tɩ b maan a woto, b na n boola yẽ tɩ yao-zʋʋg arzãn soolmẽ. La b na n boola ned ninga sẽn sakd-bã, la sẽn zãmsd nebã tɩ b sak-bã tɩ nin-kãseng arzãn soolmẽ.
20
Tɩ bõe, mam yeta yãmb tɩ yãmb tɩrlmã sã n ka yɩɩg tõog karen-saam-dãmbã ne Fariisẽ-dãmba tɩrlem, yãmb kõn kẽ arzãn soolmẽ ye.
21
Yãmb wʋmame tɩ b rag n yeela kʋdem-dãmbã tɩ b ra kʋ ye, la tɩ ned sã n kʋ a to, a zemsame tɩ bʋ-kaoodbã kao a bʋʋdo.
22
La mam yeta yãmb tɩ ned sũur sã n yik ne a ba-biiga, a zemsame tɩ bʋ-kaoodbã kao yẽ bʋʋdo. Ned sã n yeel a ba-biig t'a ka bark ye, a zemsame tɩ kaorengã yɛl bʋ-bʋʋdbã kao a bʋʋdo. La ned sã n yeel a ba-biig tɩ yalma, yẽ soab zemsa bug-tẽnga.
23
Woto yĩnga, fo sã n wa ne kũun tẽn-kugrã taoore, n zĩnd be n tẽeg tɩ f ba-biig n tar yell ne foom,
24
bɩ f bas f kũunã tẽn-kugrã taoore, n deng n kẽng n tɩ maneg f yellã ne f ba-biigã, n yaool n wa kõ f kũunã.
25
Maneg f yell ne f zabd-n-taag tao-tao, yãmb sẽn ket n be sor zug n dabda, tɩ yẽ ra ning foom bʋ-bʋʋdã nugẽ, tɩ bʋ-bʋʋdã ning foom gũud nugẽ t'a kẽes foom bi-bees roogẽ ye.
26
Mam yeta foo sɩda, tɩ fo kõn yi be hal tɩ f yao-a a yaoolem lagfo.
27
Yãmb wʋmame tɩ b ra yeelame tɩ b ra yo ye.
28
La mam yeta yãmb tɩ ned ning fãa sẽn get pag ne ratem wẽng zoe n maana yoob ne-a a sũurẽ.
29
Fo rɩtg nifã sã n wat ne fo lʋɩɩs bɩ f feoog-a n lob yɩɩga, tɩ bõe, fo yĩngã will a yembr sã n sãam n são b sẽn na n lob fo yĩngã tõr bug-tẽnga.
30
La fo nug rɩtg sã n wat ne fo lʋɩɩs bɩ f fiuug-a n lob yɩɩga, tɩ bõe, fo yĩngã will a yembr sã n sãam n são b sẽn na n lob fo yĩngã tõr bug-tẽnga.
31
B rag n yeelame tɩ ned sã n bas a pag bɩ a kõ-a baosg sebre.
32
La mam yeta yãmb tɩ ned sẽn basd a pag tɩ ka yoob yĩnga, a kɩtdame t'a kẽ yoobo. La ned ning fãa sẽn dɩkd pag b sẽn bas maanda yoobo.
33
Yãmb leb n wʋmame tɩ b rag n yeela kʋdem dãmbã a woto: "Da wẽen tɩ yaool n ka sɩd ye, la fo sẽn pʋlem Zu-soabã ne bũmb ninsã, pids-ba."
34
La mam yeta yãmb tɩ ra wẽen lae-lae ye. Da wẽen-y ne arzãn ye, bala a yaa Wẽnnaam geere.
35
Da wẽen-y ne tẽngã ye, bala a yaa bãmb nao roagendga. Da wẽen-y ne Zeruzalɛm ye, bala a yaa rĩm-kãseng tẽnga.
36
Da wẽen ne f zug me ye, bala fo ka tõe tɩ f zoobg ba a yen lebg pɛɛlg bɩ sableg ye.
37
Bɩ yãmb n-ye yɩ n-ye, tɩ y ayo yɩ ayo. Sã n yɩɩd a woto, sẽn paasã yita wẽng soabã nengẽ.
38
Yãmb wʋmame tɩ b rag n yeelame tɩ nif nif yĩnga, la yẽnd yẽnd yĩnga.
39
La mam yeta yãmb tɩ y ra rok y sũur ne ned sẽn maand yãmb wẽng ye. Ned sã n wẽ fo rɩtg yɛgdgã pɛk bɩ f wẽnemd a to wã me n kis-a.
40
Ned sã n dat n bool foom bʋʋd zĩigẽ n deeg f fu-bila, bɩ f kɩs-a fu-kãsengã me.
41
Ned sã n modg foom tɩ f yãag-a nao-yakem tusr bɩ f yãag-a nao-yakem tus a yiibu.
42
Ned sã n kos foom bũmb bɩ f kõ-a. La ned sã n dat n peng foom bũmb bɩ f ra mong-a ye.
43
Yãmb dag n wʋmame tɩ b yeelame tɩ f nong f to la f kisg f bɛya.
44
La mam yeta yãmb tɩ y nong y bɛɛba la y ning neb nins sẽn kãabd yãmb wẽngã zut barka, la y maan neb nins sẽn kis yãmbã neere la y pʋʋs neb nins sẽn maand yãmb wẽnga la sẽn namsd yãmbã yĩnga,
45
tɩ yãmb tõe n yɩ yãmb ba sẽn be arzãnã kamba. Bala bãmb kɩtdame tɩ bãmb wĩntoogã zẽk nin-wẽns la nin-sõamy yĩnga, la b kɩtdame tɩ saagã niid nin-tɩrs la sẽn ka-b tɩrsã yĩnga.
46
Yãmb sã n nong neb nins sẽn nong yãmbã bala, bõe keoor la yãmb na n paame? Yaood-dɛɛgdbã me ka maand a woto sɩda?
47
La yãmb sã n pʋʋsd y ba-biisã bala, bõe la yãmb maand n yɩɩd y taabã? Neb nins sẽn ka pʋʋsd Wẽnnaamã me ka maand a woto sɩda?
48
Dẽ yĩnga, bɩ yãmb yɩ neb sẽn zems zãnga, a wa yãmb ba sẽn be arzãnã sẽn zems zãngã.Matiye 5:1

Matiye 5:2

Matiye 5:3

Matiye 5:4

Matiye 5:5

Matiye 5:6

Matiye 5:7

Matiye 5:8

Matiye 5:9

Matiye 5:10

Matiye 5:11

Matiye 5:12

Matiye 5:13

Matiye 5:14

Matiye 5:15

Matiye 5:16

Matiye 5:17

Matiye 5:18

Matiye 5:19

Matiye 5:20

Matiye 5:21

Matiye 5:22

Matiye 5:23

Matiye 5:24

Matiye 5:25

Matiye 5:26

Matiye 5:27

Matiye 5:28

Matiye 5:29

Matiye 5:30

Matiye 5:31

Matiye 5:32

Matiye 5:33

Matiye 5:34

Matiye 5:35

Matiye 5:36

Matiye 5:37

Matiye 5:38

Matiye 5:39

Matiye 5:40

Matiye 5:41

Matiye 5:42

Matiye 5:43

Matiye 5:44

Matiye 5:45

Matiye 5:46

Matiye 5:47

Matiye 5:48Matiye 1 / Mat 1

Matiye 2 / Mat 2

Matiye 3 / Mat 3

Matiye 4 / Mat 4

Matiye 5 / Mat 5

Matiye 6 / Mat 6

Matiye 7 / Mat 7

Matiye 8 / Mat 8

Matiye 9 / Mat 9

Matiye 10 / Mat 10

Matiye 11 / Mat 11

Matiye 12 / Mat 12

Matiye 13 / Mat 13

Matiye 14 / Mat 14

Matiye 15 / Mat 15

Matiye 16 / Mat 16

Matiye 17 / Mat 17

Matiye 18 / Mat 18

Matiye 19 / Mat 19

Matiye 20 / Mat 20

Matiye 21 / Mat 21

Matiye 22 / Mat 22

Matiye 23 / Mat 23

Matiye 24 / Mat 24

Matiye 25 / Mat 25

Matiye 26 / Mat 26

Matiye 27 / Mat 27

Matiye 28 / Mat 28