A A A A A
Mossi (SB) 1998

Matiye 25

1
Dẽ, arzãn soolem na n yɩɩ wa pa-kuil-n-dãmb piig sẽn dɩgs b fɩtɩl dãmb n yi n na n tɩ seg pʋg-paal sɩda.
2
Nu bãmb sʋkã yaa ka-yam dãmba, tɩ nu wã ya yam dãmba.
3
Ka-yamã rãmb rɩgsa b fɩtɩl dãmbã, la b ka zɩ kaam ye.
4
La yamã rãmb rɩgsa b fɩtɩl dãmbã, la b zɩ kaam ne tʋgdo.
5
La pʋg-paalã sɩd sẽn kaoos waoong yĩnga, gõeem yõka b fãa tɩ b gũsi.
6
Kɛleng n zẽk yʋn-sʋkã n yeele: Pʋg-paalã sɩd watame! Yi-y n seg-y-yã-a.
7
Dẽ, pa-kuil-n-dãmb kãens fãa yikame n maneg b fɩtɩl dãmba.
8
Ka-yamã rãmb kosa yamã rãmb tɩ b yãk b kaamã bilf n kõ-b tɩ bãmb fɩtɩl dãmbã sɩnga kũum.
9
Yam dãmbã leok-b lame n yeele: Ayo! Ka na n sek tõnd ne yãmb me ye. Kẽng-y ka-koaasdbã nengẽ n tɩ ra y mens yĩng tɩ rẽnda n são.
10
Bãmb sẽn wa n kẽnd n na n tɩ ra wã, pʋg-paalã sɩd taame. Pʋg-sadb nins sẽn dag n segl n sɛ wã tũu yẽnda n kẽ kãadmã kibsã, la b paga kʋɩlengã.
11
Pa-kuil-n-dãmb a taabã yaool n wa waame n yeele: M kẽema! M kẽema! Pak-y tɩ d kẽ!
12
La a leoka bãmb tɩ sɩd-sɩdã, a ka mi-b ye.
13
Woto yĩnga, bɩ y neende, tɩ bõe, yãmb ka mi daarã, wall wakatã ye.
14
Arzãn soolmã leb n na n yɩɩ wa rao a yembr sẽn dat n tog sore, n bool a tʋmtʋmdbã, n dɩk a paoongã n pʋɩ-ba.
15
A kõo ned a yen talã a nu, n kõ a yiib soabã talã a yiibu, la a kõ tãab soabã talã a yen, n zems ned fãa sẽn tõe n tall n tʋme, la a bas n toge. Ligd sẽn boond tɩ talã (25.15)
16
A sẽn loog yee, la sẽn deeg-a talã a nu wã loog-yã, n tall-b n leebe, n paam yõod talã a nu n paase.
17
Sẽn deeg-a talã a yiibã me maana a woto, n paam yõod talã a yiib n paase.
18
La sẽn deeg-a talã a yen tãa wã tɩ tuka bok tẽnga, n bus a zu-soabã ligdi.
19
Kaoosg pʋgẽ, tʋmtʋmd-kãens zu-soabã waame n zĩnd ne-b n na n geele.
20
Sẽn dag n deeg-a talã a nu wã kolgame, la a talla talã a nu wã a sẽn paamã n wa-ne n yeele: Zu-soaba, yãmb da kõo maam talã a nu. La ad talã a nu a taab mam sẽn tʋm n paame.
21
A zu-soabã yeel-a lame: Yaa sõama, tʋmtʋmd sõng sẽn maand sɩda! Fo maana sɩd ne bũmb bilfu, la mam na n kɩtame tɩ fo ges bũmb wʋsg yelle. Wa n paam pʋɩɩr ne f zu-soabã sũ-noogã.
22
Sẽn dag n deeg-a talã a yiibã me kolgame n yeele: Zu-soaba, yãmb dag n kɩsa maam talã a yiibu, la ad talã a yiib a taab mam sẽn tʋm n paame.
23
A zu-soabã yeel-a lame: Yaa sõama, tʋmtʋmd sõng sẽn maand sɩda! Fo maana sɩd ne bũmb bilfu, la mam na n kɩtame tɩ fo ges bũmb wʋsg yelle. Wa n paam pʋɩɩr ne f zu-soabã sũ-noogã.
24
Sẽn dag n deeg-a talã a yen tãa wã yaool n kolgame n yeele: Zu-soaba, mam dag n miime tɩ yãmb yaa nen-kɛgeng soaba, n tigsd y sẽn ka bʋdẽ, la y koond y sẽn ka yɛdgẽ ye.
25
Dabeem yõka maam tɩ mam kẽng n tuk bok tẽng n solg y talã wã. Ad-y y talã! Deeg-y-yã.
26
A zu-soabã yeel-a lame: tʋmtʋmd-wẽng sẽn ya kʋɩɩma, fo rag n miime tɩ mam tigsda m sẽn ka bʋdẽ ye, la m koond m sẽn ka yɛdgẽ ye.
27
Fo rag n tog n tɩ ningẽ la mam ligdã bãnkẽ, tɩ m sã n wa lebg bɩ m reeg m ligd-ma ne a yõodo.
28
Deeg-y-yã a talã wã n kõ ned ning sẽn tar-a talã piigã.
29
Tɩ bõe, b na n kõo ned ning sẽn tar-a wã t'a paam hal wʋsgo, la sẽn ka tar-a wã, b na n deega baa bũmb bilf ning a sẽn tarã n bas-a.
30
La tʋmtʋmd ning sẽn ka-a yõodã, lob-y-yã-a lik bida sẽn be-a yɩngã pʋgẽ, zĩig ning yãbr la yẽn wãbr sẽn na n zĩndã.
31
Ninsaal Bi-riblã sã n wa ne b ziirã, la ne b malegsã fãa, b na n zaoonda b ziir geerã.
32
Soolem fãa nebã na n tigma bãmb taoore. Bãmb na n welga nebã ne taab wa rũm-kɩɩm sẽn welgd piis ne bʋʋsã.
33
Bãmb na n yalsa piisã b rɩtgo, la bʋʋsã b goabga.
34
Dẽ, Rĩmã na n yeela neb nins sẽn be bãmb dɩtgã yaa: Yãmb dãmb sẽn tar m ba wã barkã, wa-y-yã! Reeg-y soolmã sẽn dag n segl yãmb yĩng hal dũni naaneg wakatã tɩ yɩ y rogem pʋɩɩre.
35
Tɩ bõe, kom dag n talla maam, la yãmb kõo maam rɩɩbo. Ko-yũud yõka maam, la yãmb kõo maam koom tɩ m yũ. Mam dag n yaa sãana, la yãmb sika maam y yiri.
36
Mam dag n yaa beelle, la yãmb yeelga maam fuugu. Mam dag n yaa bãada, la yãmb waa n gesa maam. Mam dag n bee bi-bees roogẽ, la yãmb waa mam nengẽ.
37
La nin-tɩrsã na n leokame yaa: Zu-soaba, dabʋr la tõnd yã yãmb tɩ kom tar yãmb tɩ tõnd kõ yãmb tɩ y rɩ, wall tɩ ko-yũud tar yãmb tɩ tõnd kõ yãmb tɩ y yũ?
38
Dabʋr la tõnd yã yãmb tɩ y ya sãan tɩ tõnd sik yãmb d yiri, wall tɩ y ya beel tɩ tõnd yeelg yãmb fuugu?
39
Dabʋr la tõnd yã yãmb tɩ y ya bãada, wall y be bi-bees roogẽ tɩ tõnd wa yãmb nengẽ?
40
Dẽ, Rĩma na n leoka a woto: Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ wakat ning fãa yãmb sẽn maan bõn-kãens kom-kãensã sẽn ya bõoneg n yɩɩda, la b ya mam ba-biisã, yaa maam la yãmb maan-yã.
41
Dẽ poore, b na n yeela neb nins sẽn be-b bãmb goabgã yaa: Yãmb dãmb kãab-wẽng sẽn be y zutã, yi-y mam taoore! Kẽng-y bugum sẽn paad wakat sẽn kõn sa wã pʋgẽ, bugum ning sẽn segl rõatã ne a malegsã yĩngã.
42
Tɩ bõe, kom talla maam, la yãmb ka kõ maam tɩ m dɩ ye. Ko-yũud talla maam, la yãmb ka kõ maam tɩ m yũ ye.
43
Mam dag n yaa sãana, la yãmb ka sik maam y yir ye. Mam dag n yaa beelle, la yãmb ka yeelg maam fuug ye. Mam dag n yaa bãada, la mam zĩnda bi-bees roogẽ tɩ yãmb ka wa n ges maam ye.
44
La bãmb me na n leokame yaa: Zu-soaba, dabʋr la tõnd yã yãmb tɩ kom wall ko-yũud tar yãmba, wall y ya sãan bɩ beelle, bɩ bãada, wall y be bi-bees roogẽ la keta tõnd n ka sõng yãmba?
45
La b na n leoka bãmb yaa: Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ wakat ning fãa yãmb sẽn tõdg n ka maan kom-kãens sẽn ya bõoneg n yɩɩd fãa wã ned a yembr bõn-kãense, yaa maam la yãmb ka maane.
46
La nin-kãens na n kẽe sɩbgr sẽn kõn sa pʋgẽ, la nin-tɩrsã na n kẽe vɩɩm sẽn kõn sa wã pʋgẽ.
Matiye 25:1
Matiye 25:2
Matiye 25:3
Matiye 25:4
Matiye 25:5
Matiye 25:6
Matiye 25:7
Matiye 25:8
Matiye 25:9
Matiye 25:10
Matiye 25:11
Matiye 25:12
Matiye 25:13
Matiye 25:14
Matiye 25:15
Matiye 25:16
Matiye 25:17
Matiye 25:18
Matiye 25:19
Matiye 25:20
Matiye 25:21
Matiye 25:22
Matiye 25:23
Matiye 25:24
Matiye 25:25
Matiye 25:26
Matiye 25:27
Matiye 25:28
Matiye 25:29
Matiye 25:30
Matiye 25:31
Matiye 25:32
Matiye 25:33
Matiye 25:34
Matiye 25:35
Matiye 25:36
Matiye 25:37
Matiye 25:38
Matiye 25:39
Matiye 25:40
Matiye 25:41
Matiye 25:42
Matiye 25:43
Matiye 25:44
Matiye 25:45
Matiye 25:46
Matiye 1 / Mat 1
Matiye 2 / Mat 2
Matiye 3 / Mat 3
Matiye 4 / Mat 4
Matiye 5 / Mat 5
Matiye 6 / Mat 6
Matiye 7 / Mat 7
Matiye 8 / Mat 8
Matiye 9 / Mat 9
Matiye 10 / Mat 10
Matiye 11 / Mat 11
Matiye 12 / Mat 12
Matiye 13 / Mat 13
Matiye 14 / Mat 14
Matiye 15 / Mat 15
Matiye 16 / Mat 16
Matiye 17 / Mat 17
Matiye 18 / Mat 18
Matiye 19 / Mat 19
Matiye 20 / Mat 20
Matiye 21 / Mat 21
Matiye 22 / Mat 22
Matiye 23 / Mat 23
Matiye 24 / Mat 24
Matiye 25 / Mat 25
Matiye 26 / Mat 26
Matiye 27 / Mat 27
Matiye 28 / Mat 28