A A A A A
Mossi (SB) 1998

Matiye 221
A Zezi leb n wẽe bãmb yel-bũnd n yeele:
2
Arzãn soolem yaa wa rĩm sẽn maan pʋg-peegr kibs a bi-ribl yĩnga.
3
Yẽ tʋma a tʋmtʋmdb tɩ b tɩ yeel neb nins yẽ sẽn dag n boolã tɩ b wa, la b da ka rat n wa ye.
4
Yẽ leb n tʋma tʋmtʋmdb a taab n yeel-b tɩ b tɩ yeel neb nins yẽ sẽn dag n boolã tɩ yaa: "Mam segla kibsã rɩɩb n sa, mam kʋʋ m niigi la m rũm-nobdse, bũmba fãa seglame n sa. Wa-y pʋg-peegr kibsã."
5
La b sẽn ka nand boollã yĩnga, b loogame. A yen kẽnga a pʋʋgẽ, t'a to wã kẽng a koosmẽ.
6
La neb a taabã yõga tʋmtʋmdbã n maan-b wẽnga, n kʋ-ba.
7
Rĩmã sũur yikame t'a tʋm a tãb-biisã tɩ b tɩ sãam nin-kʋʋdb kãense, la b yõog b tẽngã bugum.
8
Dẽ, a yeela a tʋmtʋmdbã yaa: "Pʋg-peegrã kibs seglame n sa. La neb nins mam sẽn boolã dag n ka zems tɩ rɩ-a ye.
9
Woto wã, kẽng-y so-tiisẽ wã n bool neb nins fãa yãmb sẽn na yã tɩ b wa."
10
Tʋmtʋmdbã saa soayã n tigs neb nins fãa b sẽn yã, nin-wẽns la nin-sõamy, hal tɩ kibsã roog pid ne neba.
11
Rĩmã kẽeme n na n ges nebã sẽn paam boolgã, la a yãa rao a yembr be sẽn ka yer pʋg-peegrã kibs fuug ye.
12
A yeel-a lame: "M zoa, fo maana a wãn n wa n kẽ ka n ka yeelg pʋg-peegrã kibs fuugu?" La raowã ka tõog n leok tɩ bũmb ye.
13
Dẽ, rĩmã yeela tʋmtʋmdbã yaa: "Sẽb-y-yã a naowã ne a nusã, n lob-a lik bida sẽn be yɩngã pʋgẽ. Yãbr la yẽn wãbr na n zĩnda be."
14
Bala, b sẽn bool b rãmbã yaa kʋʋng wʋsgo, la neb nins b sẽn tũusã sõor paoodame.
15
Dẽ, Fariisẽ-dãmbã kẽng n tɩ yẽsa ne taaba n na n bao sor ning b sẽn na n maan n bẽd a Zezi ne b mengã noor goam n yõke.
16
Bãmb tʋma b karen-biis kẽer ne Herood poorẽ dãmb a Zezi nengẽ. Bãmb yeela a Zezi yaa: Karen-saamba, tõnd miime tɩ yãmb yaa sɩd soaba, la yãmb zãmsda nebã Wẽnnaam soayã ne sɩd n ka zoet ned ye. Bala yãmb ka get ninsaalbã sẽn ya to-to wã ye.
17
Togs-y-do. Ne yãmb tagsgo, noor beeme tɩ yao Sezaar yõor yaoodo?
18
La a Zezi sẽn mi bãmb sɩlmã, b yeel-b lame yaa: Zãmb dãmba, bõe tɩ y bẽt maam?
19
Wilg-y maam ligd ning yãmb sẽn tar n yaood yõor yaoodã. La b wilga bãmb deniye a yembre.
20
La a Zezi soka bãmb tɩ maasmã ne gʋlsmã sẽn be lagfã zugã yaa ãnna dẽnda?
21
La b leokame tɩ yaa Sezaar dẽnda. Dẽ a Zezi yeela bãmb woto: Sã n ya woto, bɩ y lebs Sezaar bũmb ning sẽn ya Sezaar dẽnda, la y lebs Wẽnnaam bũmb ning sẽn ya Wẽnnaam dẽnda.
22
Gom-kãens yɛɛsa bãmba, la b basa a Zezi n looge.
23
Badaar bala, Saduusẽ-dãmbã, sẽn yet-b tɩ kũum vʋʋgr ka be wã kolga a Zezi n sok-b sok-kãnga:
24
Karen-saamba, a Moyiis yeelame "tɩ ned sã n ki n ka bas biiga, a ba-biig na n deega pʋgkõorã n dog kamb a ba-biigã yĩnga."
25
La ba-biis a yopoe n dag n be tõnd sʋka. Kãsmã peega paga, la a kiime. La a sẽn ka paam biig yĩnga, a basa a pagã ne a yaowã.
26
Yiib soabã me yɩɩ a woto, tɩ ta tãab soabã, hal tɩ ta b yopoe wã fãa.
27
Bãmb fãa sẽn ki n sa, pagã me kiime.
28
Kũum vʋʋgrã wakate, bʋg ba-biisã a yopoe wã sʋk n na n soog pagã? Bãmb fãa la sẽn tall-a wã la!
29
A Zezi leoka bãmba: Yãmb bee tudgr pʋgẽ, bala yãmb ka wʋmd gʋls-sõamyã wall Wẽnnaam pãngã võor ye.
30
Tɩ bõe, kũum vʋʋgrã wakate, raop ka na n peeg pagba, pagb ka na n kuil sɩdba, la b na n yɩɩ wa Wẽnnaam malegsã sẽn be arzãnã.
31
La ne kũum vʋʋgrã yelle, yãmb nan ka karem Wẽnnaam sẽn yeel yãmb tɩ:
32
"Mam yaa a Abraham Wẽnnaam, a Izak Wẽnnaam, la a Zakob Wẽnnaamã" laa? Wẽnnaam ka kũum Wẽnnaam ye, bãmb yaa nin-vɩɩs Wẽnnaam.
33
La a Zezi zãmsgã linga neb kʋʋngã sẽn dag n kelgd bãmbã.
34
Fariisẽ-dãmbã sẽn wʋm t'a Zezi muma Saduusẽ-dãmbã noeyã, b tigsa taaba.
35
La bãmb ned a yen sẽn ya tõog karen-saamb soka a Zezi sokr n na n mak bãmba:
36
Karen-saamba, tõodã sʋka, bʋg n ya kãseng n yɩɩda?
37
A Zezi leoka yẽnda n yeele: "Nong Zu-soaba fo Wẽnnaam ne f sũur fãa, la ne f sɩɩgã fãa, la ne f tagsgã fãa."
38
Yẽnda n ya pipi tõogo, n leb n yɩɩd b fãa.
39
La ad sẽn pʋgd-a yẽnda, la a wẽnda yẽnda: "Nong f to wa f menga."
40
Tõodã fãa ne Wẽnnaam no-rɛɛsdbã koees fãa yẽbga tõ-kãens b yiibã zutu.
41
Fariisẽ-dãmbã sẽn tigma, a Zezi sok-b-la woto:
42
Yãmb tagsda bõe ne Kiristã yelle? B yaa ãnna biiga? B leokame tɩ yaa a David.
43
La a Zezi yeel-b lame: La yɩta a wãn tɩ Sɩɩg-sõng sẽn ning goam a noorẽ wã, a David bool bãmb tɩ Zu-soab n yeele:
44
"Zu-soabã yeela mam Zu-soaba yaa: Zĩnd mam dɩtgo, hal tɩ m kɩt tɩ f tab f bɛɛbã n zĩẽ?"
45
A David sã n boonda bãmb tɩ Zu-soaba, bãmb le yɩta wãn n ya yẽnda biiga?
46
Ned baa a yen ka tõog n yã gomd n leok bãmb ye. La sẽn sɩng ne badaare, ned baa a yen ka leb n saag n sok bãmb bũmb ye.Matiye 22:1

Matiye 22:2

Matiye 22:3

Matiye 22:4

Matiye 22:5

Matiye 22:6

Matiye 22:7

Matiye 22:8

Matiye 22:9

Matiye 22:10

Matiye 22:11

Matiye 22:12

Matiye 22:13

Matiye 22:14

Matiye 22:15

Matiye 22:16

Matiye 22:17

Matiye 22:18

Matiye 22:19

Matiye 22:20

Matiye 22:21

Matiye 22:22

Matiye 22:23

Matiye 22:24

Matiye 22:25

Matiye 22:26

Matiye 22:27

Matiye 22:28

Matiye 22:29

Matiye 22:30

Matiye 22:31

Matiye 22:32

Matiye 22:33

Matiye 22:34

Matiye 22:35

Matiye 22:36

Matiye 22:37

Matiye 22:38

Matiye 22:39

Matiye 22:40

Matiye 22:41

Matiye 22:42

Matiye 22:43

Matiye 22:44

Matiye 22:45

Matiye 22:46Matiye 1 / Mat 1

Matiye 2 / Mat 2

Matiye 3 / Mat 3

Matiye 4 / Mat 4

Matiye 5 / Mat 5

Matiye 6 / Mat 6

Matiye 7 / Mat 7

Matiye 8 / Mat 8

Matiye 9 / Mat 9

Matiye 10 / Mat 10

Matiye 11 / Mat 11

Matiye 12 / Mat 12

Matiye 13 / Mat 13

Matiye 14 / Mat 14

Matiye 15 / Mat 15

Matiye 16 / Mat 16

Matiye 17 / Mat 17

Matiye 18 / Mat 18

Matiye 19 / Mat 19

Matiye 20 / Mat 20

Matiye 21 / Mat 21

Matiye 22 / Mat 22

Matiye 23 / Mat 23

Matiye 24 / Mat 24

Matiye 25 / Mat 25

Matiye 26 / Mat 26

Matiye 27 / Mat 27

Matiye 28 / Mat 28