A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Mossi (SB) 1998

Matiye 191
La a Zezi sẽn gom gom-kãens n sɛ, b yii Galile n kẽng Zude soolem sẽn be Zʋrdẽ rʋʋndã.
2
Neb kʋʋng wʋsg tũu bãmba, la a Zezi maag-b-la beene.
3
Fariisẽ-dãmbã kolg n soka a Zezi, sẽn na yɩlg n bẽd bãmb n yeele: Dẽ yĩnga, tõog kõta noor tɩ rao dig a paga a beegr buud fãa yĩnga?
4
La a Zezi leokame n yeele: Yãmb nan ka karem tɩ hal sɩngr wẽndẽ, Naandã "naan-b-la rao ne paga,"
5
la b yeel tɩ "yaa woto yĩng tɩ rao na n bas a ba ne a ma n zĩnd ne a paga, la bãmb b yiiba na n lebga yĩng a yembr laa?"
6
Woto, b ka leb n ya neb a yiib ye, b lebga yĩng a yembre. Dẽ yĩnga, bɩ ninsaal da welg bũmb nins Wẽnnaam sẽn lagem ne taabã ye.
7
Bãmb soka a Zezi tɩ la yaa bõe yĩng la a Moyiis yeel tɩ b kõ pagã baosg sebr la b rig-a?
8
A Zezi leoka bãmba: Yaa yãmb sũyã sẽn ya kegemsã yĩng n kɩt t'a Moyiis kõ yãmb noor tɩ y rig y pagbã. La hal sɩngr wẽndẽ, rag n ka a woto ye.
9
La mam yeta yãmb tɩ ned sã n dig a paga, tɩ sã n ka yoob yĩnga, n dɩk a to, a maanda yoobo.
10
Bãmb karen-biisã yeela bãmb yaa: Rao ne pag yellã sã n ya a woto, dall f sã n ka kẽ kãadem n são.
11
A Zezi leok-b lame yaa: Nebã fãa ka wʋmd gom-kãngã võor ye, sã n ka b sẽn kõ b rãmb pãn-tõog tɩ wʋmã bala.
12
Tɩ bõe, zu-soben-dãmb n be n ya a woto hal b rogem wakate, la kẽer yaa neb n maan-b tɩ b lebg a woto, la kẽer maana b mens zu-soben-dãmb arzãn soolmã yĩnga. Ned ning sẽn tõe n wʋm-a koe-kãngã bɩ a wʋme.
13
Dẽ, neb talla kom-bõoneg n wa a Zezi nengẽ tɩ b na tik-b ne b nus n pʋʋs b yĩnga. La karen-biisã lenga bãmba.
14
La a Zezi yeelame: Bas-y kom-bõonegã, ra gɩdg-b tɩ b ra wa mam nengẽ ye. Bala, arzãn soolem yaa neb nins sẽn wẽnd bãmbã yĩnga.
15
A Zezi tika kambã ne b nusi, n yaool n yi zĩ-kãnga.
16
Dẽ, dao a yen kolg n soka a Zezi yaa: Karen-saamba, bõe n ya sõama mam sẽn tog n maane, n tõog n paam vɩɩm sẽn kõn sa wã?
17
A Zezi leoka yẽnda n yeele: Yaa bõe tɩ fo sokd maam n dat n bãng sẽn ya sõama? Ned a yen bal n ya sõama. Fo sã n dat n kẽ vɩɩm sẽn kõn sa wã pʋgẽ, bɩ f sak tõodã.
18
A soka a Zezi tɩ tõ-bʋse? La a Zezi leoka yẽnda n yeele: "Da kʋ ye, da yo ye, da zu ye, da kɩs kaset-zĩrĩ ye,
19
waoog f ba la f ma, la f nong f to wa f menga."
20
Bi-bɩɩgã yeela a Zezi tɩ yẽ saka tõ-kãens fãa, la a sokame tɩ bõe n ket n paoog yẽnda?
21
A Zezi yeel-a lame yaa: Fo sã n dat n zems zãnga, kẽng n tɩ koos fo sẽn tarã, n dɩk ligdã n kõ naong rãmba, la fo na paam paoong arzãn pʋga. La f wa n tũ maam.
22
Bi-bɩɩgã sẽn wʋm gom-kãensã, a looga ne nen-gãnenga, bala, a ra tara arzegs wʋsgo.
23
Dẽ, a Zezi yeela b karen-biisã yaa: Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb t'a yaa toog tɩ arzɛk soab kẽ arzãn soolmẽ.
24
Mam leb n yeta yãmb tɩ yʋgemd sẽn na n tũ fu-pĩim yõorẽ n yi yaa naana n yɩɩd arzɛk soab sẽn na n kẽ Wẽnnaam soolmẽ.
25
Karen-biisã sẽn wʋm gom kãense, a linga bãmb wʋsgo, tɩ b sok tɩ rẽ wã, ãnna n tõe n paam fãagre?
26
A Zezi ges-b lame n yeel-ba: Ne ninsaala bõn-kãng ka tõe ye, la Wẽnnaam tõe bũmb fãa.
27
Dẽ, a Pɩyɛɛr goma ne a Zezi n yeele: Tõnd yell na n yɩɩ a wãn-wãna?
28
A Zezi leoka bãmb tɩ yaa: Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ bũmb fãa manegr wakat sã n ta, Ninsaal Bi-riblã na n zaoonda b naamã geer zugu, la yãmb me sẽn tũ maamã, y na n zĩnda gɛy piig la a yiib zut n kao Israyɛll buud piig la a yiibã bʋʋdo.
29
La ned ning fãa sẽn na n bas a yiya, a ba-bi-raopa, a ba-bi-pogse, a ba, a ma, a paga, a kamba wall a pʋʋg mam yʋʋrã yĩnga, a na n deega wʋsgo, n yɩɩd bũmb nins a sẽn basã la a na n paama vɩɩm sẽn kõn sɛ wã tɩ yɩ a dogem pʋɩɩre.
30
Taoor dãmb wʋsg n na n lebg poorẽ dãmba, tɩ poorẽ dãmb wʋsg lebg taoor dãmba.Matiye 19:1

Matiye 19:2

Matiye 19:3

Matiye 19:4

Matiye 19:5

Matiye 19:6

Matiye 19:7

Matiye 19:8

Matiye 19:9

Matiye 19:10

Matiye 19:11

Matiye 19:12

Matiye 19:13

Matiye 19:14

Matiye 19:15

Matiye 19:16

Matiye 19:17

Matiye 19:18

Matiye 19:19

Matiye 19:20

Matiye 19:21

Matiye 19:22

Matiye 19:23

Matiye 19:24

Matiye 19:25

Matiye 19:26

Matiye 19:27

Matiye 19:28

Matiye 19:29

Matiye 19:30Matiye 1 / Mat 1

Matiye 2 / Mat 2

Matiye 3 / Mat 3

Matiye 4 / Mat 4

Matiye 5 / Mat 5

Matiye 6 / Mat 6

Matiye 7 / Mat 7

Matiye 8 / Mat 8

Matiye 9 / Mat 9

Matiye 10 / Mat 10

Matiye 11 / Mat 11

Matiye 12 / Mat 12

Matiye 13 / Mat 13

Matiye 14 / Mat 14

Matiye 15 / Mat 15

Matiye 16 / Mat 16

Matiye 17 / Mat 17

Matiye 18 / Mat 18

Matiye 19 / Mat 19

Matiye 20 / Mat 20

Matiye 21 / Mat 21

Matiye 22 / Mat 22

Matiye 23 / Mat 23

Matiye 24 / Mat 24

Matiye 25 / Mat 25

Matiye 26 / Mat 26

Matiye 27 / Mat 27

Matiye 28 / Mat 28