A A A A A
Mossi (SB) 1998

Matiye 13

1
Badaare, a Zezi yii roogẽ wã n tɩ zĩnd ko-kãsengã noore.
2
Neb kʋʋng wʋsg tigma taab bãmb nengẽ tɩ yɩ tɩlɛ tɩ bãmb kẽ koom-koglgẽ n zĩndi. Neb kʋʋngã fãa ra yasa kʋɩl-koakẽ wã.
3
A Zezi goma ne bãmb bũmb wʋsg yell ne yel-bũn n yeele: Ka-koaad n yi n na n fẽrg bõn-buudu.
4
La yẽ sẽn fẽrgdã, bõn-buud kẽer lʋɩɩ sorã kɩrenga, la liuuli waa n dɩ-b lame.
5
La kẽer lʋɩɩ kug zĩigẽ, tom sẽn ka waoogẽ. La tao-tao bala b yiime, toma sẽn ka waoogã yĩnga.
6
La wĩndgã sẽn zẽke, a yõog-b lame tɩ b kʋɩ, b sẽn ka tar yẽgna yĩnga.
7
Kẽer lʋɩɩ gõos sʋka, la gõosã yikame n wulumd-b n dɩ-ba.
8
La kẽer lʋɩɩ zĩ-sõngẽ, la b woma biisi. Kẽer womame tɩ ta koabg-koabga, kẽer pis-yoobyoobe, la kẽer pis-tãtã.
9
Sẽn tar-a tʋb bɩ a wʋme.
10
Karen-biisã kolg n soka a Zezi tɩ yaa bõe tɩ bãmb gomd ne nebã ne yel-bũna?
11
A Zezi leok-b lame n yeele: B kõo yãmb arzãn soolem yel-soalmã bãngre, la ka bãmb ye.
12
Tɩ bõe, ned ning sẽn tara, b na n kõo yẽnda n paas t'a paam wʋsgo. La ned ning sẽn ka tara, b na n deega baa bũmb bilf ning yẽ sẽn tarã.
13
Ad bũmb ning sẽn kɩt tɩ mam gomd ne bãmb ne yel-bũnã: baa ne b sẽn ne wã, b ka ne ye, la b sẽn wʋmdã, b ka wʋmd ye la b ka wʋmd võor me ye.
14
La Wẽnnaam no-rɛɛs a Ezayi bãngr-goamã paama pidsg bãmb yĩnga. A yeelame: "Yãmb na n wʋma sõama la y kõn bãng a võor ye, yãmb na n gesa neere la y kõn yã ye.
15
Bala nin-kãensã sũyã riglimame. Bãmb yẽda b tʋba la b mum b nini, tɩ b nin da yã la b tʋb ra wʋme, tɩ bãmb yamã kõn wʋm a võore, tɩ b kõn lebg n wa tɩ mam maag-b ye."
16
La yãmba, bark bee yãmb zutu, y ninã sẽn yãtã la y tʋbã sẽn wʋmdã yĩnga.
17
Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ Wẽnnaam no-rɛɛsdb la nin-tɩrs wʋsg dag n dat n yãnda bũmb nins yãmb sẽn yãtã la b ka yã ye. B dag n dat n wʋma bũmb nins yãmb sẽn wʋmdã la b ka wʋm ye.
18
Dẽ, kelg-y bõn-bu-fẽrgdã yel-bũndã võore.
19
Ned sã n kelg Wẽnnaam soolem koɛɛgã n ka wʋm a võore, wẽng soabã wat n yiisa bõn-buudã sẽn dag n fẽrg yẽ sũurẽ wã. Yẽ wẽnda bõn-buudã sẽn lʋɩ sorã kɩrengã.
20
Bõn-buudã sẽn lʋɩ kugã zĩigẽ wã yaa ned ning sẽn wʋmd Wẽnnaam koɛɛgã n deeg-a tao-tao ne sũ-noogo,
21
la a yaool n ka tar a meng yẽgen ye. Yẽ kaoosda wakat bilf bala, la toog bɩ namsg sã n yaool n paam-a Wẽnnaam koɛɛgã yĩnga, yẽ lʋɩtame.
22
Bõn-buudã sẽn lʋɩ gõosã sʋkã yaa ned ning sẽn wʋmd Wẽnnaam koɛɛgã, tɩ dũniyã yɩɩre la arzegs belgr wulumd koɛɛgã t'a ka womd biis ye.
23
Bõn-buudã sẽn lʋɩ zĩ-sõngẽ wã yaa ned ning sẽn wʋmd Wẽnnaam koɛɛgã n wʋmd a võore la a womd biisi. Kẽer womame tɩ ta koabg-koabga, kẽer pis-yoobyoobe, kẽer pis-tãtã.
24
A Zezi wẽe bãmb yel-bũnd a to n yeele: Arzãn soolem wẽnda wa rao sẽn bʋd bõn-bu-sõng a pʋʋgẽ.
25
La nebã sẽn gõe wakate, a bɛy waa n bʋda nadens koodã sʋk n bas n looge.
26
Koodã sẽn zẽk n wom biisi, nadensã me pukame.
27
Yirã soab tʋmtʋmdb waa n sok-a lame yaa: Zu-soaba, ka bõn-bu-sõng la yãmb bʋd y pʋʋgẽ wã wɛ? Nadensã yii yɛ n wa n be be?
28
Yẽ leoka bãmb tɩ yaa bɛy n maan bõn-kãnga. La tʋmtʋmdbã soka yẽnda a sã n datame tɩ b kẽng n tɩ võ nadensã.
29
Yẽ leoka bãmb yaa: Ayo! Bala, yãmb sã n võod nadensã, tõe tɩ y wa n yĩd n naag koodã n võ.
30
Bas-y b yiibã fãa tɩ b bɩ ne taab hal tɩ ta tigsg wakate. La tigsgã wakate, mam na n yeela tigsdbã tɩ b reng n võ nadensã n sẽb kil n wa n yõog bugum, la b tigs koodã n sui m baoorẽ wã.
31
A Zezi wẽe bãmb yel-bũnd a to n yeele: Arzãn soolem wẽnda wa siin-bil ned sẽn dɩk n bʋd a pʋʋgẽ.
32
Yẽnda n ya bilf n yɩɩd bõn-buud a taabã fãa. La a sã n wa n bɩ, a lebgda bedr n yɩɩd zẽed buud fãa, n lebg tɩɩg hal tɩ liuuli wat n zao a wila.
33
Bãmb leb n wẽe yel-bũn-kãngã me: Arzãn soolem wẽnda wa rã-bɩll pag sẽn dɩk n ning zom wam a tã hal t'a wuk zomã zãnga.
34
A Zezi goma bõn-kãens fãa ne neb kʋʋngã ne yel-bũna. B ka gomda tɩ ka ne yel-bũn ye,
35
tɩ bũmb nins Wẽnnaam no-rɛɛsã sẽn dag n yeelã pidsi. A yeelame yaa: Mam na n yaaga m noor n wẽ yel-bũna, mam na n wilga bũmb sẽn solg hal naaneg wẽndẽ tɩ ta moasã.
36
Dẽ, a Zezi basa neb kʋʋngã n leb yiri. Bãmb karen-biisã kolg n yeela bãmb yaa: Bilg-y tõnd nadensã sẽn be pʋʋgẽ wã yel-bũndã võore.
37
A Zezi leok-b lame n yeele: Ned ning sẽn bʋt bõn-bu-sõngã yaa Ninsaal Bi-riblã.
38
Pʋʋgã n ya dũni wã, bõn-bu-sõamy wã yaa soolmã kamba, nadensã yaa wẽng soabã kamba.
39
Bɛyã sẽn bʋd nadensã yaa rõatã. La tigsgã yaa dũniyã sɛɛbo. Tigsdbã yaa malegsã.
40
La wa b sẽn võod nadensã n yõogd bugmã, a na n yɩɩ a woto me dũni sɛɛb wakate.
41
Ninsaal Bi-riblã na n tʋma bãmb malegsã tɩ b yãgs kug-lakdsã fãa ne neb nins sẽn maand wẽngã n yiis-b bãmb soolmẽ wã.
42
La b na n loba bãmb wʋng bugmẽ, la be na n yɩɩ yãbr la yẽn wãbre.
43
Dẽ, nin-tɩrsã na n yãga wa wĩndgã bãmb ba soolem pʋgẽ. Bɩ ned ning sẽn tar tʋb wʋme.
44
Arzãn soolem leb n wẽnda wa paoong sẽn solg pʋʋg pʋgẽ tɩ rao a yen yã-a n maneg n solg-a n paase. La a sũurã yɩɩ noog t'a kẽng n tɩ koos a sẽn tarã fãa n da pʋʋgã.
45
Arzãn soolem leb n wẽnda wa toand sẽn baood kĩndi sẽn ya neeba.
46
Yẽ yãa kĩndf a yembr t'a ligdã ya wʋsgo, n kẽng n tɩ koos a sẽn dag n tarã fãa n da-a.
47
Arzãn soolem leb n wẽnda wa zĩm-gãmbr b sẽn lob ko-kãsengã pʋgẽ n wʋk zĩm buud fãa.
48
La a sẽn pidi, b vuugd-a lame n yi kʋɩl-koakã n zĩnd n tũus sẽn ya sõama wã n sag yaasẽ, la b lob sẽn ka-b sõama wã.
49
A na n yɩɩ a woto dũni sɛɛb wakate. Malegsã na n waa n baka nin-wẽnsã n yiis nin-tɩrsã sʋka,
50
n lob-b wʋng bugmẽ. Yãbr la yẽn wãbr na n zĩnda beene.
51
Yãmb wʋma bõn-kãens fãa võore? Bãmb leokame tɩ n-ye.
52
La a Zezi yeela bãmba: Yaa woto yĩng tɩ tõog karen-saamb ning fãa sẽn zãms arzãn soolem yɛl n bãnge, yẽ wẽnda wa yir soab sẽn yãkd bõn-paals ne bõn-kʋd a paoong pʋgẽ.
53
A Zezi sẽn wẽ yel-bũn-kãens n sa, b yii zĩ-kãnga n kẽng b meng tẽngẽ.
54
La b sẽn ta be, b sɩngame n zãms nebã b karen-doogẽ wã, hal tɩ nebã yɛɛs n yeele: Bãmb yamã ne b bõn-bãnã yita yɛ?
55
Ka bãmb la ra-wãadã biigã wɛ? Ka b ma wã yʋʋr la a Maari laa? La ka b ma-biis la a Zak ne a Zozɛf la a Sɩmo ne a Zuud laa?
56
B tãopã fãa ka be tõnd sʋk ka sɩda? Dẽ, bãmb paama bõn-kãensã fãa yɛɛne?
57
La tags-kãng kɩtame tɩ b ka nand a Zezi ye. La a Zezi yeel-b lame tɩ no-rɛɛs ka kongd waoogre, sã n ka a meng tẽngẽ la a roagdbã sʋk ye.
58
La bãmb ka maan bõn-bãn wʋsg zĩ-kãnga, nebã ka-tẽebã yĩnga.
Matiye 13:1
Matiye 13:2
Matiye 13:3
Matiye 13:4
Matiye 13:5
Matiye 13:6
Matiye 13:7
Matiye 13:8
Matiye 13:9
Matiye 13:10
Matiye 13:11
Matiye 13:12
Matiye 13:13
Matiye 13:14
Matiye 13:15
Matiye 13:16
Matiye 13:17
Matiye 13:18
Matiye 13:19
Matiye 13:20
Matiye 13:21
Matiye 13:22
Matiye 13:23
Matiye 13:24
Matiye 13:25
Matiye 13:26
Matiye 13:27
Matiye 13:28
Matiye 13:29
Matiye 13:30
Matiye 13:31
Matiye 13:32
Matiye 13:33
Matiye 13:34
Matiye 13:35
Matiye 13:36
Matiye 13:37
Matiye 13:38
Matiye 13:39
Matiye 13:40
Matiye 13:41
Matiye 13:42
Matiye 13:43
Matiye 13:44
Matiye 13:45
Matiye 13:46
Matiye 13:47
Matiye 13:48
Matiye 13:49
Matiye 13:50
Matiye 13:51
Matiye 13:52
Matiye 13:53
Matiye 13:54
Matiye 13:55
Matiye 13:56
Matiye 13:57
Matiye 13:58
Matiye 1 / Mat 1
Matiye 2 / Mat 2
Matiye 3 / Mat 3
Matiye 4 / Mat 4
Matiye 5 / Mat 5
Matiye 6 / Mat 6
Matiye 7 / Mat 7
Matiye 8 / Mat 8
Matiye 9 / Mat 9
Matiye 10 / Mat 10
Matiye 11 / Mat 11
Matiye 12 / Mat 12
Matiye 13 / Mat 13
Matiye 14 / Mat 14
Matiye 15 / Mat 15
Matiye 16 / Mat 16
Matiye 17 / Mat 17
Matiye 18 / Mat 18
Matiye 19 / Mat 19
Matiye 20 / Mat 20
Matiye 21 / Mat 21
Matiye 22 / Mat 22
Matiye 23 / Mat 23
Matiye 24 / Mat 24
Matiye 25 / Mat 25
Matiye 26 / Mat 26
Matiye 27 / Mat 27
Matiye 28 / Mat 28