A A A A A
Mossi (SB) 1998

Matiye 121
Wakat kãnga, a Zezi pɩʋʋga pʋt vʋʋsg daare. B karen-biisã sɩngame n yãgs koodã n wãbe, kom sẽn tar-b yĩnga.
2
Fariisẽ-dãmbã sẽn yã yõwã, b yeela a Zezi yaa: Ges-y-yã! Yãmb karen-biisã maanda bũmb sẽn ka zems tɩ maan vʋʋsg daar ye.
3
La a Zezi leok-b lame n yeele: Yãmb ka karem bũmb ning a David sẽn maan wakat ning kom sẽn yõk yẽ ne a tũud-n-taasã,
4
a sẽn yɩ to-to n kẽ Wẽnnaam doogẽ wã n dɩ bur ning sẽn ya Wẽnnaam dendã, yẽ wall a tũud-n-taasã sẽn ka zems tɩ rɩ, sã n ka maan-kʋʋdbã balã laa?
5
Bɩ yãmb ka karem tõogã pʋgẽ tɩ vʋʋsg daare, maan-kʋʋdbã sẽn be wẽnd-doogẽ wã kɩɩsda vʋʋsg daar tõog tɩ ka beegr b yĩng laa?
6
Mam yaool n yeta yãmb tɩ sẽn yɩɩd wẽnd-doogã n be ka.
7
Yãmb sã n dag n bãngẽ gomd ning sẽn yet-a tɩ "mam data nimbãan-zoeer la ka maoongã" võore, yãmb dag n ka na n sɩbg neb sẽn ka tar yell ye.
8
Bala Ninsaal Bi-riblã soo vʋʋsg daarã.
9
A Zezi yii be n kẽng b karen-doogẽ wã.
10
La dao a yen n da be be t'a nug ki. La b soka a Zezi noor sã n beeme tɩ maag bãad vʋʋsg daare. La sok-kãng yaa sẽn na yɩl n paam bũmb n dõd a Zezi.
11
A Zezi leoka bãmb yaa: Ãnna n be yãmb sʋkã sẽn na n tar pesg a yen tãa t'a lʋɩ bokẽ vʋʋsg daare, t'a ka tɩ tak-a n yiisi?
12
Ninsaal yõod sẽn yɩɩd pesg zĩig ka zãra? Dẽ, noor beeme tɩ maan neer vʋʋsg daare.
13
La a Zezi yeela raowã t'a tẽeg a nugã. La a tẽeg-a lame, la a vʋʋgame n lebg sõama wa nug a to wã.
14
Fariisẽ-dãmbã yii yɩng n yẽs ne taab n bao b sẽn na n maan to-to n kʋ a Zezi.
15
A Zezi sẽn wʋm rẽnda, b yii zĩ-kãnga. Neb wʋsg tũu bãmba, la b maaga b fãa.
16
La a Zezi keoog-b-la neer n yeel tɩ b ra sak tɩ ned bãng bãmb ye,
17
tɩ bũmb ning Wẽnnaam no-rɛɛs a Ezayi sẽn yeelã pidsi:
18
Ad mam tʋmtʋmd mam sẽn yãke, mam nin-nongr sẽn ta m yam. Mam na n ninga m Sɩɩgã yẽ zugu, la yẽ na n moona tɩrlem koɛɛg buudã fãa sʋka.
19
Yẽ kõn wẽ nokoeemde wall a zẽk a koɛɛg ye, la ned kõn wʋm yẽ koɛɛg soay zut ye.
20
Yẽ kõn kaoog tãnwĩ-kaoong n baas ye, la yẽ kõn kiis fɩtɩl peend sẽn ket n nusd ye, hal t'a kɩt tɩ tɩrlem paam tõogre.
21
La buud toay-toayã na n teega yẽ yʋʋrã.
22
Dẽ, b talla ned sẽn ya zoang la muka tɩ zĩn tar-a n wa a Zezi nengẽ, la bãmb maag-a lame, tɩ yẽ sẽn dag n ya mukã, a gomdame la a yãtẽ.
23
Neb kʋʋngã fãa yɛɛsame n yeele: Dao-kãngã ka na n yɩ a David biigã sɩda?
24
La Fariisẽ-dãmbã sẽn wʋm woto, b yeelame: Dao-kãngã ka rigd zĩn-dãmbã tɩ sã n ka ne zĩn-dãmbã naab a Belzebul pãng ye.
25
La a Zezi sẽn mi bãmb tagsgã yeel-b lame yaa: Soolem ning fãa neb sẽn welg n gõdg n zabd ne taaba, a na n wãame. La tẽng ning fãa bɩ yir ning fãa neb sẽn welg n gõdg n zabd ne taab kõn tõog n yals ye.
26
Sã n yaa t'a Sʋtãan digda a Sʋtãana, a welgame n gõdg n zabd ne a menga. Dẽ, yẽ soolem na n yɩɩ a wãn n yalse?
27
La mam sã n digda zĩn-dãmbã ne a Belzebul pãnga, yãmb kambã yẽ digd-b-la ne ãnna pãnga? Yaa woto yĩng n kɩt tɩ bãmb na n yɩ yãmb bʋ-kaoodba.
28
La sã n yaa ne Wẽnnaam Sɩɩgã pãng la mam digd zĩn-dãmbã, dẽ, Wẽnnaam soolem taa yãmb sʋka.
29
Bɩ ned na n yɩɩ a wãn n kẽ pãng soab roogẽ n wʋk a teedo, t'a ka reng n sẽb-a? A sã n sẽb-a, a na yaool n tõog n wʋk a roogã teedã.
30
Ned ning sẽn ka be mam poorẽ kisa maam, la ned ning sẽn ka naagd maam n tigsdẽ, a sãeegdame.
31
Yaa woto yĩng la mam yet yãmb tɩ ninsaalbã na n paama sugr b yel-wẽnã la b paoogrã buud fãa yĩnga. La ned ning sẽn paoog-a Sɩɩg-sõng kõn tol n paam sugr ye.
32
Ned ning sẽn gom-a Ninsaal Bi-riblã wẽng na n paama sugri. La ned ning sẽn na n gom Sɩɩg-sõng wẽng kõn paam sugr dũni-kãnga pʋga, la dũni ning sẽn watã pʋg me ye.
33
Yeel-y tɩ tɩɩgã n ya sõama la a biis ya sõama, wall y yeel tɩ tɩɩgã yaa yooko la a biisã yaa yoodo. Bala yaa tɩɩg biisẽ la b bãngd a yaa sõama wall yooko.
34
Yãmb wag-toos buudu, yãmb sẽn ya nin-wẽns a woto wã, yãmb na n yɩɩ a wãn n tõog n gom gom-sõama? Bala yaa bũmb nins sẽn pid sũurẽ wã n yit noorẽ wã.
35
Nin-sõng yiisda bõn-sõama a paoon-sõngã pʋgẽ. La nin-wẽng yiisda bõn-wẽns a paoon-wẽngã pʋgẽ.
36
Mam yeta yãmb tɩ bʋʋdã kaoob daare, ninsaalbã na n leoka gom-vɩɩd nins fãa bãmb sẽn dag n gomã yelle.
37
Bala yaa ne fo noorã goam la f na n paam bʋʋm, la yaa ne fo noorã goam la f na n kong bʋʋm.
38
Dẽ, tõog karen-saam-dãmbã ne Fariisẽ-dãmbã kẽer yeela a Zezi yaa: Karen-saamba, tõnd datame tɩ yãmb maan bãnd tɩ d yãnde.
39
A Zezi leok-b lame n yeele: Zamaan kãngã neb sẽn ya nin-wẽns la yoaadbã kota bãnde, la b kõn kõ bãmb bãnd a to tɩ sã n ka Wẽnnaam no-rɛɛs a Zonaas bãndã ye.
40
Bala, a wa a Zonaas sẽn zĩnd zĩm-bedrã pʋgẽ rasem a tãab la yʋnd a tãabã, woto me, Ninsaal Bi-riblã na n paa tãnd tẽngr dasem a tãab la yʋnd a tãabo.
41
Niniiv nebã na n yika bʋʋdã daar n kao zamaan kãngã nebã bʋʋd n yeel tɩ b ka bʋʋm ye. Bala Niniiv nebã teka yam n kos sugr a Zonaas koe-moonegã yĩnga. La ade, sẽn be-a ka wã yɩɩda a Zonaase.
42
Bʋʋdã wakate, rĩm-poakã sẽn yit wĩndg goabgã na n yika ne zamaan kãngã nebã n kao b bʋʋd n yeel tɩ b ka bʋʋm ye. Bala, yẽ yii dũni satmẽ n wa n kelg a Salomo yam goama. La ade, sẽn be-a ka wã yɩɩda a Salomo.
43
Zĩn-dẽgd sã n yi n bas neda, a saada zĩ-pɛɛlẽ n baood vʋʋsgo, la a ka yãt ye.
44
Dẽ, a yetame t'a na n leba a roog ning yẽ sẽn yi n basã. La a sã n ta, a mikdame tɩ roogã yaa vɩʋʋgo, n pɩɩs n maneg tɩ ya neere.
45
A kẽngdame n tɩ peeg zĩn-dãmb a yopoe sẽn ya wẽns n yɩɩd yẽ mengã tɩ b wa n kẽ n zĩnd be. La dao-kãng yaoolem toogã na n yɩɩ wẽng n yɩɩg pipi wã. A na n yɩɩ a woto zamaan kãngã nin-wẽnsã yĩnga.
46
La a Zezi sẽn ket n gomd ne neb kʋʋngã, b ma wã ne b ma-biisã da yasa yɩng n baood n na n gom ne bãmba.
47
Ned a yembr yeela a Zezi yaa: Yãmb ma wã ne y ma-biisã yasa yɩng n baood n na n gom ne yãmba.
48
A Zezi leoka sẽn gom-a ne bãmbã a woto: Ãnna la mam ma, la ãnna rãmb la mam ma-biisi?
49
La a Zezi teesa b karen-biisã ne b nug n yeele: Ad mam ma ne mam ma-biisi.
50
Sɩda, ned ning fãa sẽn maand-a mam Ba sẽn be arzãnã raabo, yẽ soab la mam ma-bi-raoogo, mam ma-bi-poaka la m ma.Matiye 12:1

Matiye 12:2

Matiye 12:3

Matiye 12:4

Matiye 12:5

Matiye 12:6

Matiye 12:7

Matiye 12:8

Matiye 12:9

Matiye 12:10

Matiye 12:11

Matiye 12:12

Matiye 12:13

Matiye 12:14

Matiye 12:15

Matiye 12:16

Matiye 12:17

Matiye 12:18

Matiye 12:19

Matiye 12:20

Matiye 12:21

Matiye 12:22

Matiye 12:23

Matiye 12:24

Matiye 12:25

Matiye 12:26

Matiye 12:27

Matiye 12:28

Matiye 12:29

Matiye 12:30

Matiye 12:31

Matiye 12:32

Matiye 12:33

Matiye 12:34

Matiye 12:35

Matiye 12:36

Matiye 12:37

Matiye 12:38

Matiye 12:39

Matiye 12:40

Matiye 12:41

Matiye 12:42

Matiye 12:43

Matiye 12:44

Matiye 12:45

Matiye 12:46

Matiye 12:47

Matiye 12:48

Matiye 12:49

Matiye 12:50Matiye 1 / Mat 1

Matiye 2 / Mat 2

Matiye 3 / Mat 3

Matiye 4 / Mat 4

Matiye 5 / Mat 5

Matiye 6 / Mat 6

Matiye 7 / Mat 7

Matiye 8 / Mat 8

Matiye 9 / Mat 9

Matiye 10 / Mat 10

Matiye 11 / Mat 11

Matiye 12 / Mat 12

Matiye 13 / Mat 13

Matiye 14 / Mat 14

Matiye 15 / Mat 15

Matiye 16 / Mat 16

Matiye 17 / Mat 17

Matiye 18 / Mat 18

Matiye 19 / Mat 19

Matiye 20 / Mat 20

Matiye 21 / Mat 21

Matiye 22 / Mat 22

Matiye 23 / Mat 23

Matiye 24 / Mat 24

Matiye 25 / Mat 25

Matiye 26 / Mat 26

Matiye 27 / Mat 27

Matiye 28 / Mat 28