A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Mossi (SB) 1998

Matiye 111
A Zezi sẽn wilg bãmb karen-biisã piig la a yiibã b tʋʋmã n sɛ, b meng yii be n kẽng n tɩ zãms nebã la b moon koe-noogã b tẽnsã pʋse.
2
A Zã zĩnda bi-bees roogẽ n wʋm tɩ b gomd a Zezi tʋʋmã yelle. Dẽ, yẽ tʋma a karen-biis tɩ b tɩ sok a Zezi woto:
3
Yãmb la sẽn tog n wa-a wã bii, bɩ d tog n gũ a to?
4
A Zezi leok-b lame n yeele: Kẽng-y n tɩ togs-y-yã a Zã bũmb nins yãmb sẽn wʋmd la y yãtã:
5
zoens nin pugsdame, wobs kẽndame, yĩn-gãong bãas sẽn tar b rãmbã yĩns lebgda yɩlma, wʋms wʋmdame, kũum vʋʋgdame, la koe-noogã moonda naong rãmb sʋka.
6
Bark bee ned ning mam sẽn kõn yɩ kug-lakdg a yĩngã zugu.
7
La a Zã karen-biisã sẽn looge, a Zezi sɩngame n gom ne neb kʋʋngã a Zã yell n yeele: Bõe la yãmb kẽng n tɩ ges we-rasempʋɩɩgẽ wã? Tãnwĩig sobg sẽn miimda?
8
La yaa bõe la yãmb tɩ gese? Dao sẽn yeelg waoogr futu? Neb nins sẽn yer fu-bʋgs sẽn ya neebã bee rĩm-dãmb zagsẽ.
9
Dẽ, bõe la yãmb kẽng n tɩ gese? Wẽnnaam no-rɛɛsa? Mam yeta yãmb tɩ n-ye. La yaa ned sẽn yɩɩd Wẽnnaam no-rɛɛsa.
10
Bala, yaa rao-kãng kibar la b sẽn dag n gʋls n yeel a woto wã: "Ade, mam tʋmda m koe-toagsda, t'a reng fo taoore, n lʋɩ taoor n maneg f sorã."
11
Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ pagb sẽn dog b rãmbã sʋka, ned ka zĩnd sẽn ya kãseng n yɩɩd a Zãmbatiis ye. Baoosgo, soab ning sẽn ya-a yao-zʋʋg arzãn soolmẽ wã yaa kãseng n yɩɩd yẽnda.
12
Hal a Zãmbatiis wakat tɩ ta moasã, yaa ne pãng la nebã kẽed arzãn soolmẽ. La yaa pãens rãmbã n tõogd n paamd-a.
13
Wẽnnaam no-rɛɛsdbã fãa ne tõogã togsa pĩnd-n-bãngr goam soolmã wɛɛngẽ hal tɩ ta a Zã wakate.
14
La yãmb sã n na n sak n deege, yẽ yaa Eli ning sẽn dag n tog n wa-a wã.
15
Sẽn tar-a tʋb bɩ a wʋme.
16
Mam na n mamsa zamaan-kãngã nebã ne ãnna rãmba? Bãmb wẽnda wa kamb sẽn zĩ raagẽ n boond taab n yetẽ:
17
"Tõnd peeba wɩɩs la yãmb ka sao ye. Tõnd yɩɩla kʋʋr yɩɩl la yãmb ka wiis ye."
18
Bala a Zã waame n ka rɩt la a ka yũud ye, tɩ b yet tɩ sɩ-wẽng n tar-a.
19
Ninsaal Bi-riblã sẽn wa, b rɩtame la b yũuda, tɩ nebã yetẽ tɩ b yaa yão-be-neda, la rã-yũuda, la yaood-dɛɛgdb ne yel-wẽn maandb zoa. Yam biis n wilgd t'a yaa tɩrga.
20
Dẽ poore, a Zezi sɩngame n leng tẽns nins bãmb sẽn maan bõn-bãn wʋsg b pʋsẽ wã, bãmb sẽn ka tek yam n kos sugrã yĩng n yeele:
21
Korazin, fo na paam toogo! Betsayida, fo na paam toogo! Bala bõn-bãn nins sẽn maan yãmb pʋsẽ wã sã n dag n maanẽ Tɩɩr ne Sɩdõ sẽn ya tẽn-wẽnsã pʋse, bãmb dag n na tekẽ yam hal daar zãr n pil bot n zĩnd tompeglmẽ n kos sugri.
22
Yaa woto yĩng la mam yet yãmb tɩ bʋʋdã daare, Tɩɩr ne Sɩdõ nebã sɩbgrã toolem kõn ta yãmb ye.
23
La foom, Kapɛrnawom, b na n zẽka foom hal tɩ f ta arzãna? Ayo, b na n sika foom hal tɩ ta kɩɩm-kulgu. Bala bõn-bãn nins sẽn maan fo pʋgẽ wã sã n dag n maanẽ Sodom pʋgẽ, a rag n na ketẽ tɩ ta rũnna.
24
Yaa woto yĩng la mam yet yãmb tɩ bʋʋdã daare, Sodom sɩbgrã toolem ka na n ta foom ye.
25
Wakat kãnga, a Zezi gomame n yeele: M ba sẽn ya arzãn la tẽng Zu-soabã, mam pẽgda yãmba, yãmb sẽn solg bõn-kãens ne yam-dãmba la yẽesem-dãmba, n yaool n vẽneg kom-bõonegã ne-bã yĩnga.
26
N-ye, m ba, yãmb sẽn dat tɩ ya a woto wã yĩnga.
27
M ba ninga bũmb fãa mam nugẽ, la ned ba a yen ka mi Bi-riblã, sã n ka ba wã bala. La ned ba a yen ka mi ba wã, sã n ka Bi-riblã bala, la a sẽn dat n vẽneg bãmb ne ned ningã.
28
Yãmb fãa, zɩɩb sẽn zɩsg tɩ y yɛ wã, wa-y mam nengẽ, la m na n kɩtame tɩ y vʋʋse.
29
Rɩk-y mam yubl-balgr n pidi, la y sak mam zãmsgo, bala mam yaa nin-bʋgsga la sũ-mar soaba, la yãmb na paam vʋʋsgo.
30
Bala yubl-balgr ning mam sẽn pit yãmbã yaa faoogo, la zɩɩb ning mam sẽn tʋkd yãmbã yaa faasga.Matiye 11:1

Matiye 11:2

Matiye 11:3

Matiye 11:4

Matiye 11:5

Matiye 11:6

Matiye 11:7

Matiye 11:8

Matiye 11:9

Matiye 11:10

Matiye 11:11

Matiye 11:12

Matiye 11:13

Matiye 11:14

Matiye 11:15

Matiye 11:16

Matiye 11:17

Matiye 11:18

Matiye 11:19

Matiye 11:20

Matiye 11:21

Matiye 11:22

Matiye 11:23

Matiye 11:24

Matiye 11:25

Matiye 11:26

Matiye 11:27

Matiye 11:28

Matiye 11:29

Matiye 11:30Matiye 1 / Mat 1

Matiye 2 / Mat 2

Matiye 3 / Mat 3

Matiye 4 / Mat 4

Matiye 5 / Mat 5

Matiye 6 / Mat 6

Matiye 7 / Mat 7

Matiye 8 / Mat 8

Matiye 9 / Mat 9

Matiye 10 / Mat 10

Matiye 11 / Mat 11

Matiye 12 / Mat 12

Matiye 13 / Mat 13

Matiye 14 / Mat 14

Matiye 15 / Mat 15

Matiye 16 / Mat 16

Matiye 17 / Mat 17

Matiye 18 / Mat 18

Matiye 19 / Mat 19

Matiye 20 / Mat 20

Matiye 21 / Mat 21

Matiye 22 / Mat 22

Matiye 23 / Mat 23

Matiye 24 / Mat 24

Matiye 25 / Mat 25

Matiye 26 / Mat 26

Matiye 27 / Mat 27

Matiye 28 / Mat 28