A A A A A
Mossi (SB) 1998

Matiye 10

1
La a Zezi boola b karen-biis piig la a yiibã n kõ-b pãn-tõog tɩ b rig zĩn-dẽgdo, la b maag bãad-dãmb buud fãa la koms-rãmb buud fãa.
2
Ad tẽn-tʋmdb piig la a yiibã yʋya: Dẽenem soab yaa a Sɩmo b sẽn boond t'a Pɩyɛɛr ne a ba-biig a Ãndre, la a Zebde bi-ribl a Zak ne a ba-biig a Zã,
3
a Filip ne a Bartelemi, a Toma ne a Matye sẽn ya yaood-dɛɛgda, a Zak sẽn ya a Alfe biigã ne a Tade,
4
a Sɩmo b sẽn boond tɩ Zelot ne a Zudas Iskaryo, soab ning sẽn zãmb a Zezi wã.
5
Yaa bãmb piig la a yiibã la a Zezi tʋmyã, n yeel-b a woto: Da kẽng-y bu-zẽmsã nengẽ ye, la y ra kẽ Samari nebã tẽnsẽ ye.
6
Bas-y be la y kẽng Israyɛll pe-menemdsã nengẽ.
7
Kẽnd-y la y moondẽ tɩ arzãn soolem kolgame.
8
Maag-y bãad-dãmba la y vʋʋg kũum, la y kɩt tɩ yĩn-gãong bãas sẽn tar b rãmbã lebg yɩlma, la y rig zĩn-dãmba. Yãmb deega zaalem, bɩ y kõ zaalem.
9
Da zã-y sãnem bɩ wanzuri bɩ lagf y sɛɛg sẽbdsẽ ye,
10
la y ra zɩ korg y so-toakã yĩng ye. Da rɩk-y fut a yiibu la neooda wall dasaar ye. Tɩ bõe, tʋmtʋmd togd n paama a rɩɩbo.
11
Yãmb sã n kẽ tẽngẽ, tɩ yaa tẽn-bedre, tɩ yaa tẽn-bila, bɩ y bao n bãng ned sã n bee be n zems tɩ sik yãmb a yiri, la y zĩnd be hal tɩ ta y loogre.
12
La yãmb sã n kẽed zakẽ wã, bɩ y yeel tɩ laafɩ zĩnd ne zakã rãmba.
13
La zag-kãng sã n zemsa ne laafɩ, bɩ yãmb laafɩ wã zĩnd ne a nebã. La a sã n ka zems ne laafɩ, bɩ yãmb laafɩ wã leb y nengẽ.
14
La b sã n ka reeg yãmba, la b ka kelg yãmb goamã, bɩ y foos y nus la y yi zag-kãnga walla tẽn-kãng n bas-ba.
15
Mam yeta yãmb sɩda tɩ bʋʋdã daare, Sodom ne Gomoor sɩbgrã toolem ka na n ta tẽn-kãng rẽndã ye.
16
Ade, mam tʋmda yãmb wa piis digd-n-yĩids sʋka. Dẽ yĩnga, yɩ-y yam dãmb wa wiisi, la y yɩ neb sẽn ka tar yell ye, n ya wa wala.
17
Gũus-y y mens ne nebã, bala b na n yõga yãmb n kẽng bʋʋd zĩisẽ, la b na n pãba yãmb ne kalwaas b karen-dotã pʋse.
18
B na n kẽnga ne yãmb Gʋvɛrneer dãmb ne rĩm-dãmb taoor mam yĩnga, tɩ tõe n yɩ kaset bãmb ne bu-zẽmsã yĩnga.
19
La b sã n tall yãmb n kẽnge, bɩ y da maan yɩɩr ne yãmb sẽn na n gom to-to wall y sẽn na n yet tɩ bũmb ning ye. Wakat kãng bala, b na n wilga yãmb bũmb ning y sẽn na n gomã.
20
Bala ka yãmb n na n gom ye, yaa yãmb ba sẽn be arzãnã Sɩɩgã sẽn be yãmb pʋsã n na n gome.
21
Ned na n kɩtame tɩ b yõk a ba-biig n kʋ, la ba-rãmb me na n maana b kamb a woto. Kamb na n yika ne b ba-rãmb la b ma-rãmb n kɩt tɩ b kʋ-ba.
22
Neba fãa na n kisga yãmb mam yʋʋrã yĩnga, la ned ning sẽn na n yals-a kãenkãe tɩ wakat ta na paam fãagre.
23
B sã n nams yãmb tẽn-kãnga, bɩ y zoe n kẽng tẽng a to. Mam yeta yãmb sɩda tɩ yãmb ka na n saag Israyɛll tẽnsã n sɛ tɩ Ninsaal Bi-riblã nan ka wa ye.
24
Karen-biig ka yɩɩd a karen-saamb ye, la tʋmtʋmd ka yɩɩd a zu-soab ye.
25
Karen-biig sã n yɩ wa a karen-saamba, tɩ tʋmtʋmd yɩ wa a zu-soaba, sekame. B sã n boola yirã soab tɩ Belzebul, b kõn bool a yirã rãmb a woto n yɩɩda?
26
Dẽ yĩnga, bɩ y ra zoe dabeem ye. Tɩ bõe, bũmb ka be sẽn lud n kõn puki, la sẽn solg neb sẽn kõn yã ye.
27
Togs-y bũmb nins mam sẽn yeel yãmb likẽ wã vẽenemẽ, la y rʋ rot zut n moon bũmb nins mam sẽn walem yãmb tʋbẽ wã.
28
Ra zoe-y neb nins sẽn kʋʋd yĩngã n yaool n ka tõe n kʋ sɩɩgã ye. Zoe-y soab ning sẽn tõe n kɩt tɩ yĩngã ne sɩɩgã sãam bug-tẽngã.
29
B ka koosd yirg su a yembr sɩda? La baoosgo, a yembr bãmb sʋk ka lʋɩt tẽng tɩ ka tũ ne yãmb ba wã raab ye.
30
La baa yãmb zugã zoobd fãa sõdame.
31
Dẽ yĩnga, da zoe-y rabeem ye. Yãmb bee yõod n yɩɩd yirs wʋsgo.
32
Ned sã n kɩs kaset nebã taoor t'a yaa mam neda, mam me na n kɩsa kaset m ba sẽn be arzãnã taoor tɩ mam yaa yẽ neda.
33
La ned sã n yeel nebã taoor t'a ka mi maam, mam me na n yeela m ba sẽn be arzãnã taoor tɩ mam ka mi-a ye.
34
Ra tags-y tɩ mam waame tɩ laafɩ na zĩnd tẽng zug ye. Mam ka wa ne laafɩ ye, la yaa ne zabr sʋʋga.
35
Bala mam waame n na n kɩt tɩ welgr zĩnd rao ne a baaba sʋka, bi-pugl ne a ma sʋka, bi-pag ne a sɩd ma sʋka,
36
la ned yir dãmb meng n na n yɩ a bɛɛba.
37
Ned ning sẽn nong a ba bɩ a ma n yɩɩd maam ka zems tɩ yɩ mam dẽnd ye. La sẽn nong-a a bi-ribl bɩ a bi-pugl n yɩɩd maam ka zems tɩ yɩ mam dẽnd ye.
38
Ned ning sẽn ka rɩkd a da-pɩk n pʋg maam ka zems tɩ yɩ mam dẽnd ye.
39
Ned ning sẽn na gɩbl a vɩɩm, na n kong-a lame. La ned ning sẽn na bas a vɩɩm mam yĩng na n leb n paam-a lame.
40
Ned sã n deeg yãmba, yaa maam la a reeg-yã. La ned sã n deeg maam, yaa sẽn tʋm-a maamã la a reeg-yã.
41
Ned ning sẽn deegd Wẽnnaam no-rɛɛsa, a sẽn ya bãmb no-rɛɛsã yĩnga, a na n deega Wẽnnaam no-rɛɛs keoore. La ned ning sẽn deegd nin-tɩrga, a sẽn ya nin-tɩrgã yĩnga, a na n deega nin-tɩrg keoore.
42
Ned sã n kõ kom-bõoneg kãensã ned a yembr ko-maasg t'a yũ, a sẽn ya mam karen-biig yĩnga, baa ya ne wũmbla, mam yeta yãmb sɩd t'a kõn kong a keoor ye.
Matiye 10:1
Matiye 10:2
Matiye 10:3
Matiye 10:4
Matiye 10:5
Matiye 10:6
Matiye 10:7
Matiye 10:8
Matiye 10:9
Matiye 10:10
Matiye 10:11
Matiye 10:12
Matiye 10:13
Matiye 10:14
Matiye 10:15
Matiye 10:16
Matiye 10:17
Matiye 10:18
Matiye 10:19
Matiye 10:20
Matiye 10:21
Matiye 10:22
Matiye 10:23
Matiye 10:24
Matiye 10:25
Matiye 10:26
Matiye 10:27
Matiye 10:28
Matiye 10:29
Matiye 10:30
Matiye 10:31
Matiye 10:32
Matiye 10:33
Matiye 10:34
Matiye 10:35
Matiye 10:36
Matiye 10:37
Matiye 10:38
Matiye 10:39
Matiye 10:40
Matiye 10:41
Matiye 10:42
Matiye 1 / Mat 1
Matiye 2 / Mat 2
Matiye 3 / Mat 3
Matiye 4 / Mat 4
Matiye 5 / Mat 5
Matiye 6 / Mat 6
Matiye 7 / Mat 7
Matiye 8 / Mat 8
Matiye 9 / Mat 9
Matiye 10 / Mat 10
Matiye 11 / Mat 11
Matiye 12 / Mat 12
Matiye 13 / Mat 13
Matiye 14 / Mat 14
Matiye 15 / Mat 15
Matiye 16 / Mat 16
Matiye 17 / Mat 17
Matiye 18 / Mat 18
Matiye 19 / Mat 19
Matiye 20 / Mat 20
Matiye 21 / Mat 21
Matiye 22 / Mat 22
Matiye 23 / Mat 23
Matiye 24 / Mat 24
Matiye 25 / Mat 25
Matiye 26 / Mat 26
Matiye 27 / Mat 27
Matiye 28 / Mat 28